home
Historie
Recreatie Commissie
Ons Huis Jisp
CC Jisp
links
AGENDA
Collecte RCJisp!

Heeft u onze collectant gemist afgelopen week? Gooi het envelopje dan in bij:
-Oosteinde 22 in Wormer
of
-Dorpsstraat 15 in Jisp.

Hartelijk dank voor uw gift.

OBS De Harpoen


heeft een nieuwe website. Neem snel een kijkje want het ziet er prachtig uit! OBS De Harpoen.
"Wij zijn erg trots op dit nieuwe visitekaartje van school.
Wil je een berichtje op de site plaatsen? Hoe meer verkeer naar de site hoe beter."

Bijzondere voorvallen in Jisp?


Stuur het naar ons toe. Graag met foto.
Mail het naar Trees

CC Jisp

Contactcommissie Jisp

De nieuwe contactcommissieleden hebben er zin in.
Contactcommissie Jisp bestaat uit: Secretaris Paulina Buiten-Bos, voorzitter Anouk Scholtens-Vogelaar, Jan Koene, penningmeester Kiki van de Nes en Jim Praag.

Secretariaat:
Paulina Buiten-Bos
Herderstraat 20
1546 LP Jisp
e-mail: mail ccjisp

De eerstvolgende openbare vergadering is op
Op maandag 7 september en 2 november. Aanvang 20.00 uur in het Raadhuis.

Ons dorp Jisp magazine


De Contactcommissie geeft zeker twee keer per jaar het magazine Ons Dorp Jisp uit. Heeft u deze gemist? Via onderstaande link kunt u het blad alsnog lezen.

11e jaargang nr. 1 juni 2013
10e jaargang nr 2. december 2012


10e jaargang nr 1 . augustus 2012


9e jaargang nr 2 . december 2011


9e jaargang nr.1 . april 2011


Verslag openbare vergadering 1 juni 2015Aanwezig: Anouk Scholtens, Jan Koene, Jim Praag en Paulina Bos.
Gasten: Leo Acquoy, Garry Klopper, Seiny Klopper, Lida Beunder, Coen Ricken, Hans Mandjes, Ed van Rijn, Nico Koelemeijer, Wessel Roos, Rob Berkhout, Arlene Voogd, Petra Zijp en Imgard van de Nes.
Afbericht: Jim Praag, Alie Smit en wethouder Elly Fens.

1. Opening openbare vergadering.
Voorzitter opent de vergadering

2. Goedkeuring verslag vergadering 2 maart jl.
Hans Mandjes informeert naar eerder agendapunt over verlichting bij Land van Belofte.
Kiki vertelt dat ze binnenkort een afspraak gaat maken met Wormerwonen i.v.m. beleid verlichting en vliegroutes vleermuizen.
Jan Koene vindt het jammer dat de gemeente de verwaarloosde voetbrug aan het Weiver nog niet heeft verwijderd. Het is levensgevaarlijk.
Tevens noemt Jan Koene de boomstronken op bij de speeltuin op ’t Surf. Wat moet er met die dode stronken gebeuren? Ze zijn net als die op het oosteinde van de Dorpsstraat te kort geknot en daar nooit van hersteld. Vervangen of laten zo laten staan. De commissie denkt er over na.

3. Voorstel ontwerp Roos en Kranendonk perceel tussen Weiver 20/22
Wessel Roos toont de verder ontwikkelde plannen voor woning op dit perceel. Hij moet 1 juli zijn plan indienen; 1 x wijziging bestemmingsplan en 1 x wijziging omgevingsvergunning. De rapportages gaan zowel naar gemeente Wormerland als naar Provincie Noord-Holland.
Hij toont aan de commissie en aanwezigen de tekeningen. Het ontwerp dient aan te sluiten op de naast gelegen bebouwing, om een akkoord te krijgen van Welstand. De gevel en zijpanden worden van hout, in houtkleur gebeitst. De gevel krijgt verticale banen. Tevens zwarte dakpannen die je in omgeving vaker ziet. Hij wil duurzaam bouwen en een energie-neutrale woning neerzetten met zonnepanelen op het dak. De kastanjeboom aan het Frans padje, krijgt de ruimte.
De procedure kan een paar jaar duren. Voor eventuele aanvang van de bouw, wordt op deze locatie nog een archeologisch onderzoek verricht.

4. In kader van wijkbudget toelichting leskisten obs De Harpoen.
Petra Zijp vertegenwoordigt de medezeggenschapsraad van basisschool De Harpoen. Ze is inmiddels tien jaar woonachtig aan Dorpsstraat 4 in Jisp. Haar kinderen zitten op De Harpoen. Deze telt nu 115 leerlingen. De ondergrens voor het voortbestaan van de dorpsschool is 90 leerlingen. De ouders van de MR en nieuwe schooldirecteur hebben een plan gesmeed, waarmee ze leerlingen ook verder dan Jisp of Oosteinde, Wormer kunnen aantrekken. De hogere groepen van De Harpoen werken met computertablets en deze worden ook de jongere groepen gegund. Door ze al jong met de tablets te laten werken, pakken ze het snel op en wordt het onderwijs naar een hoger niveau getild.
Daarnaast wil de medezeggenschapsraad zogenaamde leskisten aanschaffen. Tijdens de Luilakpolderloop heeft er een sponsorloop plaats gevonden, waarmee geld werd ingezameld voor de leskisten. De MR wil er 7 hebben. Eén leskist kost 800 euro. De leskisten zijn voor alle kinderen. Het bevat o.a. materiaal waarmee creativiteit en talent wordt gestimuleerd en uitgedaagd.
Uit overleg met de overkoepelende leiding van dorpsscholen ‘SPOOR’ blijkt dat zij geen middelen hebben dit plan te ondersteunen. Momenteel worden statuten opgezet voor een stichting Vrienden van de Harpoen. Via de stichting kan er geld worden ingezameld.
Het verzoek van de MR is of er wellicht een deel van het wijkbudget hiervoor kan worden gebruikt.
De commissie gaat zich hierover beraden.
Rob Berkhout merkt op dat een dergelijk verzoek ook bij de Rotary Wormerveer-Krommenie kan worden ingediend.
Anouk vraagt of de informatie nog breed gecommuniceerd wordt met de ouders. Dit is volgens Petra wel de bedoeling.

5. Dorpsvisie
De dorpsambitieboeken gaan rond. Inwoners van Jisp en verenigingen zijn er druk mee. De verhalen worden gebundeld tot een samenvatting. Leo wil hier graag aan meewerken.

6. Wegsloot
Jan, Nico en Paulina hebben out-of-the-box gesproken met Jos Wezel en daar is een goed plan voor de wegsloot uitgekomen. Het is nu wachten op Jos, want hij werkt het plan uit en onderzoekt de mogelijkheden om geld te genereren

7. Actielijst
De verkeersdiscussie over hobbels/drempels en paaltjes loopt nog. Een voorstel heeft op gemeentenieuwspagina in de Zaankanter gestaan en op de site van Wormerland. De reacties uit het dorp maken de kwestie ingewikkeld. Een gesprek met de ambtenaar Luuk Brouwer volgt nog.
Paulina stelt voor, een second opinion of advies in te winnen van een externe verkeersdeskundige. Dit bespreekt de commissie intern.

8. Ingekomen stukken en mededelingen.
Er zijn geen ingekomen stukken of mededelingen binnengekomen. Frank Jonker heeft laten weten, dat hij bereid is het e.e.a. over verbouwing Dorpsstraat 7, tijdens een openbare vergadering toe te lichten. Dit kan eventueel in een volgende vergadering.

9. Rondvraag
Arlene informeert naar de werkzaamheden op ’t Surf en het zeven van de slootbodem, zodat glasscherven kunnen worden verwijderd.
Volgens Jan begint Ron Mak binnenkort met de werkzaamheden. Hij gaat dit checken.
Arlene meldt dat een vrachtwagen over de stoep/het entree van de B&B heeft gereden. Nu de schotten rond het terras zijn verwijderd, kunnen auto’s makkelijk de stoep op.
Jan adviseert dit bij de gemeente neer te leggen, en hierin samen op te trekken met stichtingsbestuur en nieuwe beheerder.
Hans Mandjes vertelt dat er tijdens een wijkpeiling in Plaszoom bewoners vóór aanleg ecozones en plantsoenen waren. Misschien is dit ook iets voor Jisp?
Jan wuift het weg. Het veld zorgt voor voldoende eco. Het merendeel in Jisp, zo weet de commissie, is voor gemaaide bermen en keurig onderhouden plantsoenen.
Paulina merkt op dat begroeiing in perken nieuwe buurt mag worden herzien, want de heesters zijn saai. Natuurlijk ogende beplanting en kleur zal de omgeving opfleuren.
Jan Koene zegt dat de tweede drempel, ter hoogte van de voetbalkooi, steiler is; het kost fietsspaken.
Tijdens besloten bespreking worden actiepunten bepaald.

Sluiting.


Verslag openbare vergadering 28 april 2015Aanwezig: Jan Koene, Jim Praag, Kiki van de Nes en Paulina Bos.
Gasten: Garry Klopper, Seiny Klopper, Arlène Voogd, Nico Koelemeijer, Frank Groen en Imgard van de Nes.
Afbericht: Anouk Scholtens, Coen Ricken, Rob Berkhout, Mart van de Kolk, Hans Mandjes, Alie Smit en wethouder Elly Fens.

1. Opening openbare vergadering.
Voorzitter opent de vergadering

2. Goedkeuring verslag vergadering 2 maart jl.
Geen opmerkingen.

3. Wegsloot
Onlangs was de contactcommissie door Jos Wezel uitgenodigd te praten over de wegsloot. Hij heeft als projectleider van de gemeente de opdracht gekregen de werkzaamheden en kosten aan de wegsloot in kaart te brengen. Jan Koene, Nico Koelemeijer en Paulina Bos hebben plannen doorgenomen.
De beschoeiing wordt vervangen vanaf de openbare weg. De voorkeur gaat uit dit traditioneel met hardhout te doen. In het daaropvolgende traject zal er ook gekeken worden naar tuinkant van particulieren en brughoogtes.
De wegsloot dient weer goed bevaarbaar te worden, zeker voor kano’s en eventueel fluisterbootjes. Het streven is een aantrekkelijke vaarroute te maken, interessant voor recreatie/toerisme. Hiermee wordt het mogelijk subsidie aan te vragen bij bijvoorbeeld Laag Holland of Recreatie Noord-Holland. Met een goed onderbouwd en breed gedragen plan wordt het eenvoudiger fondsen aan te schrijven. In de vaarroute historisch culturele plekken benoemen aan de hand van folder/boekwerkje of bijvoorbeeld met panelen. Het doel het oude karakter van de wegsloot terug te brengen en zogenaamde boenwallen te gebruiken als rustplaats. Langs bevaarbare wegsloot kunnen een paar picknickplekjes worden gecreëerd en er kan ook een dorpswandeling aan gekoppeld worden. Jos Wezel is enthousiast.
Nico Koelemeijer voegt er aan toe dat een duidelijk plaatselijk initiatief (draagvlak uit het dorp) vaak beloond wordt. Hij stelt voor een stichting op te richten.

4. Dorpsvisie
Jim vertelt dat werkgroep Dorpsvisie enkele keren bij elkaar is geweest. Inmiddels zijn 20 dorpsambitieboeken in het dorp uitgezet, zodat inwoners hun ideeën en visie kunnen optekenen. Een andere groep binnen de werkgroep vraagt wat er leeft onder de organisaties en verenigingen in Jisp.
Datum volgende bijeenkomst Dorpsvisie volgt.

5. Lopende zaken:
Sloot bij ‘t Surf
Jan Koene is met projectleider Erwin Heuperman en Ron Mak bij ’t Surf geweest. Reden daarvoor zijn de scherven glas in de sloot, gelegen tussen de twee speellandjes. De sloot is op diepte, maar door stroming ontstaat een richel van bagger waarop het trekpontje strand. Daarin zit ook glas. Op aandringen van de contactcommissie is besloten de bodem in de sloot te zeven, schoon te maken en uit te vlakken. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Ron Mak.
Tijdens deze bijeenkomst ontstond een ander idee. Waarom zouden we er geen zwembad van maken, net als vroeger? Een zwembad veilig voor jonge kinderen.
Er wordt positief gereageerd op het plan. Een zwembad is een aanwinst voor het speelgebied.
Verder is er geopperd het Surfterrein aan het Molenpad na een bepaald tijdstip in de avond af te sluiten. De mogelijkheden worden onderzocht en besproken.
Jan ziet graag dat het terrein optimaal gebruik wordt. In Oostknollendam wordt enthousiast jeu de boules gespeeld. Er kan worden gedacht aan een onderlinge competitie met Oostknollendam, zodra de baan, waarop nu de bouwcontainer staat, weer in gebruik kan worden genomen.
Wijkbudget
Het plan een klassieke lantaarnpaal bij het onverlichte paadje bij de kerk te zetten, staat nog steeds recht overeind. De lantaarn kan aangesloten worden op het gemeentelijke lichtnet. Wordt vervolgd.
Verkeerssituatie
Anouk en Jim hebben overleg gehad met ambtenaar Luuk Brouwer over deels verwijderen van de paaltjes op Weiver en Dorpsstraat én mogelijke toevoeging van hobbels of drempels. Het plan wordt gepresenteerd in het gemeentenieuws van De Zaankanter en t.z.t. op de website Wormerland.nl
Lichtbeleid Vleermuizen.
Wormerwonen heeft een brief ontvangen, m.b.t. de felle hinderlijke verlichting bij het Land van Belofte, langs vliegroute beschermde vleermuizen. Er is nog geen reactie.
Verwaarloosde brug Weiver (v.h. Potgieser)
Ondanks het rood-witte lint lopen mensen en kinderen nog over de brug. Kiki vertelt dat niet duidelijk is van wie de brug is; het staat nergens beschreven. Kiki krijgt het advies het probleem bij de gemeente neer te leggen en er tussenuit te stappen.

6. Ingekomen mededelingen
Overburen van familie Jonker vroegen contactcommissie of zij een advies hebben gegeven m.b.t. bestemmingsplanwijziging woonhuis Dorpsstraat: Het monument wordt grotendeels kantoor, maar behoudt woonbestemming.
De contactcommissie is niet benaderd voor advies.

7. Rondvraag
Garry vraagt of de wegslootbruggen worden geschilderd; leuning Albert Kwadijkbrug bevat amper verf. Contactcommissie heeft eerder bericht ontvangen dat gemeente voor dit jaar er geen budget voor heeft. Alleen Raadhuis kreeg opknapbeurt.
Aandacht voor boom speeltuin Molenpad.
Bermen worden gemaaid, voor de vroege Pinkster.

Sluiting; Voorzitter sluit de vergadering. Volgende openbare vergadering 1 juni.

Actielijst
Reacties verkeerssituatie
Anouk, Jim en gemeente
Nabellen lichtbeleid vleermuizen
Kiki (i.s.m. Paulina)
Wegsloot
Jan e.a.
Wijkbudget: klassieke lantaarn
Jim (i.s.m. Nico Koelemeijer)


Dorps ambitieboekWerkgroep Dorpsvisie Jisp streeft naar een leefbaar dorp voor nu en in de toekomst. Met voorzieningen, een dorpsschool, een gezond verenigingsleven en evenementen waar we elkaar kunnen ontmoeten.
De werkgroep wil daarom samen met de dorpsbewoners werken aan een ambitieboek. Een boek waarin u uw ideeën en wensen kan delen, zonder dat er bestuurders en beleidsmakers aan te pas komen. Uw ideeën zijn van grote betekenis voor de toekomst.

In het dorp circuleren ambitieboeken, waarin iedereen zijn wensen en dromen kan uitbeelden en/of opschrijven. Vanaf april 2015 worden ze onderling verspreid. U kunt thuis op eigen wijze een pagina vullen. De ideeën worden gebundeld tot een visie en ingeleverd bij de overheden, zoals gemeente Wormerland.

De werkgroep Dorpsvisie Jisp bestaat uit inwoners van het dorp.


Verslag openbare vergadering 2 maart 2015Aanwezig: Anouk Scholtens, Jan Koene, Jim Praag, Kiki van de Nes en Paulina Bos.
Gasten: Jolanda de Leeuw, Gerrit Bark, Wessel Roos, Nina van Kranendonk, Klaas en Ciska van de Brink, Garry Klopper, Seiny Klopper, Arlène Voogd, Alie Smit, Mart van de Kolk, Nico Koelemeijer en Imgard van de Nes.

Afbericht: Hans Mandjes, Coen Ricken en wethouder Elly Fens.

1. Opening openbare vergadering.
Voorzitter opent de vergadering

2. Goedkeuring verslag vergadering 12 januari jl. Eventuele opmerkingen.
Arlène deelt met de commissie en aanwezigen geschrokken te zijn van de directie-bouwkeet die nu op het terrein van de speeltuin staat aan het Molenpad. De vorige commissie heeft er drie jaar over gedaan om een mooie speelvoorziening te creëren. De speeltuin heeft 25.000 euro gekost (excl. grondwerk en meerwerk) en nu staat er een bouwkeet op. Kon de keet niet op het terrein van meneer Arnold?
Jan Koene antwoordt dat hij namens de ijsclub en contactcommissie om tafel is gegaan met ambtenaar Michel van Leeven en uitvoerder aannemer. Het eerste voorstel was dat keten en materiaal op parkeerterrein zou komen. Dit moet vrij blijven voor auto’s bewoners, parkeerders en gasten Lepelaar/B&B. Voor de jaarlijkse kermis of mogelijke Bannetocht is de ruimte eveneens nodig. Er is samen met betrokkenen gekeken naar de ruimte rondom de bouwlocatie, mogelijkheid van gebruik boten en pontons zijn bekeken. Gezien het materieel en werkruimte was er geen andere optie dan uit te wijken naar het speelterrein. De bouw duurt tot oktober. De gemeente heeft beloofd eventuele schade aan het terrein en jeu-de-boulesbaan te herstellen. Helaas kan de jeu de boulesbaan weer een jaar niet gebruikt worden.
Arlène vraagt naar het wijkbudget. Het bedrag van 4.000 euro gaat dat op aan de authentieke lantaarnpaal?
Er blijft nog geld over voor andere doelen, antwoord Jim. Zie agendapunt 4.
Arlène stelt voor sport- en spelactiviteit te organiseren in de speeltuin, bijvoorbeeld op Burendag in september en zo de aandacht te vestigen op pluspunten van het dorp.
Ideeën om besteding van wijkbudget zijn welkom. Volgend jaar is er immers weer een budget.

3. Advies Vooroverlegplan tussen Weiver 20 en 22; wijziging bestemmingsplan van tuinbestemming tot woonbestemming.
Potentiële kopers van grond tussen Weiver 20 en 22 willen vooraf toetsen of de wijziging van tuinbestemming tot woonbestemming haalbaar is. Het plan/rapport is in het college-overleg besproken. Nu komt het bij de contactcommissie. Het advies van de contactcommissie wordt meegenomen naar de gemeenteraadsvergadering 31 maart a.s.
De potentiële kopers zijn present bij de vergadering. Het paar legt de procedure uit.
Stel dat de partijen, (dus het college, contactcommissie en gemeenteraad) positief staan tegenover de wijziging, dan gaat het verzoek naar de provincie. Hoe het uitpakt laat zich niet raden.
Jan Koene legt aan de mensen uit dat er in het recente verleden ook mensen op de strook grond af zijn geweest, ook geboren Jispers. Het werd hun ontraden door gemeenteambtenaren. Jan vindt dit, evenals Klaas van de Brink, een vreemde gang van zaken. Het perceel was van de oom van Klaas van de Brink.
De contactcommissie Jisp beraadt zich over het advies.

4. Bepaling wijkbudget 2015.
De contactcommissie stelt voor geld uit te trekken voor extra verlichting tussen het parkeerterrein en de Jisperkerk. Dit is slecht verlicht. Een deel van het wijkbudget kan worden gebruikt voor een authentiek ogende lantaarnpaal. Jim weet dat een dergelijke verlichting 650 euro kost. Voor montage komt er ongeveer 300 euro bij. Prijzen en aanbieders van verlichtingsproducten gaat Jim verder bekijken.
Het verzoek om de kerktoren uit te lichten wordt genoemd. Andere ideeën voor het wijkbudget zijn welkom. Jan vraagt om een bedrag van 100 euro voor soep en versnaperingen aan de schoonmakers van het veld, jaarlijkse actiedag 14 maart a.s.

5. Update Dorpsvisie.
Werkgroep Dorpsvisie heeft opdracht van Contactcommissie gehad een visie te ontwikkelen. Een enthousiaste groep van 10 Jispers buigt zich over de Dorpsvisie van Jisp. Zorgelijke ontwikkelingen worden genoemd en aan gewerkt.

6. Update lopende zaken: wegsloot, groenvoorziening, baggeren in sloot naast speeltuin, verkeer, etc.
Verkeer: De directeur van de Harpoen, let er op dat ouders niet hun kinderen op het zebrapad uitlaten stappen. Tevens wordt dit intern onder de ouders gecommuniceerd. Kernregisseur is een paar keer geweest en heeft gedreigd bekeuringen uit te delen.
Hoe de situatie is rond de paaltjes op het Weiver, ter hoogte van familie Groen, is bij de contactcommissie onbekend. Dat speelt momenteel tussen gemeente Wormerland en Groen. Het idee was om hier bulten (punaises) te plaatsen, om zo het verkeer te remmen.
Seiny ziet dat bij haar aan de overkant, nog regelmatig schoolkinderen tegen paaltjes en stoepranden aan rijden.
Wegsloot: Verzoek om aandacht is bij de gemeente binnengekomen. Antwoord ontvangen: de wegsloot is in 2011 gebaggerd. Besproken is dat de wegsloot in 2015 wordt gepeild om te bepalen hoeveel bagger er nu in zit. (Dat zie je zo, zegt Jan) De gehele beschoeiing verkeert in een matige/slechte staat. Hiervoor wordt een plan gemaakt. Dit plan zal medio maart in concept gereed zijn. In dit plan worden verschillende varianten/faseringen, inclusief bijkomende financiering, uitgewerkt. Dit conceptplan wordt aan de contactcommissie voorgelegd. De wegsloot wordt net als alle andere gemeentelijk sloten in Wormerland, in het najaar geschouwd.
Jan merkt op dat schouwen, ofwel ondergronds maaien, niet voldoende is.
Glas in sloot naast speeltuin Surf: Dat de sloot bij de speeltuin, waar het pontje is, niet gebaggerd zou worden, is voor contactcommissie onacceptabel. Het zorgt voor onveilige situatie, want hierin ligt glas. Na discussie met gemeente en Hoogheemraadschap, kiest de gemeente voor korte klappen. Er komt snel een oplossing, het liefst voor het recreatieseizoen begint. Dit gebeurt in overleg met Ron Mak en Jan Koene. Slootje ten westen van het Weiver is gebaggerd en uitgediept. Onderhoud bruggen en verlichting: Vanuit de gemeente is gemeld dat schoonmaken straatverlichting aandacht krijgt. Wanneer is nog onbekend. Schilderen van de gemeentebruggen staat niet in de planning voor dit jaar en wordt dus niet gedaan. Volgens een nieuw onderhoudsplan (wat bij de gemeente nog moet komen) wordt het onderhoud van de bruggen in de toekomst geregeld. Onderhoud schiet er tegenwoordig helaas bij in, door bezuinigingsbeleid gemeente.

7. Ingekomen mededelingen, dan wel wat op tafel komt.
Via de mail vroeg Hans Mandjes hoe het zit met de vleermuizen en de felle verlichting bij appartementen Land van Belofte. Kiki is er mee bezig geweest, maar krijgt de juiste mensen bij WormerWonen niet te spreken. Nina van Kranendonk, werkzaam bij gemeente Amsterdam, zegt dat het lichtbeleid een Provinciaal beleid is. Mart van de Kolk adviseert contact op te nemen met Kevin Groot van WormerWonen.

8. Rondvraag
Klaas van de Brink vraagt aan potentiële kopers perceel (Kranendonk/Roos) hoe het oppad wordt geregeld. Hij heeft het plan ingezien.
Nina antwoord dat het plan geen bouwtekening is en dat de plaatjes zijn toegevoegd voor het beeld, om volume te tonen. Mocht het paar groen licht krijgen en in een gevorderd stadium komen, bespreken ze alles met de buren.
Jolanda noemt het hoge bruggetje op bij hun aan de overkant. Het bruggetje gaf toegang tot huis Jan Nol, maar is verwaarloosd. Het is gevaarlijk. Van wie is de brug en wie doet het onderhoud? (actielijst)
Jan Koene heeft van jagers vernomen dat Wormer- en Jisperveld Stiltegebied gaat worden, daar is jagersvereniging verbolgen over. Aanwezige gemeenteraadsleden vertellen dat stiltegebied niet voor het hele veld geldt, alleen een klein deel (Kolksloot, deel van de Merken en Starnmeer). De besprekingen en verslagen hiervan zijn openbaar. Info in te winnen bij Irene Vrolijk of Alfred Warmenhoven. (zie ook website Wormerland.nl)

Sluiting
Voorzitter sluit de vergadering

Actielijst
Verkeer; paaltjes en bulten.
Anouk & Jim (afspraak met Luuk Brouwer)
Lichtbeleid en vleermuizen
Kiki (i.s.m. Paulina)
Baggeren sloot en slootjes
Jan houdt vinger aan de pols
Lantaarn op donker hoekje kerk
Jim (i.s.m. Nico Koelemeijer)
Verwaarloosde brug t.o. Weiver 20
Kiki

Verslag openbare vergadering 12 januari 2015Aanwezig: Anouk Scholtens, Kiki van de Nes, Jan Koene, Jim Praag en Paulina Bos.
Gasten: Wethouder Elly Fens, Henk Roeveld, Ernst Pieter Rot, Engel Liefting, Ed van Rijn, Garry Klopper, Coen Ricken en Nico Koelemeijer.

Afbericht: Alie Smit, Rob Berkhout, Mart van de Kolk en Hans Mandjes.

1. Opening openbare vergadering.
Voorzitter opent de vergadering

2. Verslag jaarvergadering 19 november jl.
Geen opmerkingen. Jan komt er bij de rondvraag op terug.

3. Evaluatie verkeersveilheid; paaltjes en/of punaises (cirkels)
De reacties en opmerkingen van bewoners zijn verzameld, onder meer via website Onsdorpjisp en Facebook, maar ook mondeling. Er zijn weinig bruikbare reacties en een heuse oplossing zit er niet bij.
Garry merkt op dat op het Weiver en Dorpsstraat ruimte moet blijven voor hulpdiensten en dat ze elkaar moeten kunnen passeren.
Anouk neemt contact op met Luuk Brouwer van Wormerland om de knoop door te hakken.

4. Update Dorpsvisie en kandidaten voor de denktank.
Jim Praag gaat een datum plannen en nodigt belangstellenden uit voor deze bijeenkomst (dinsdag 27 januari 19.30 u.) Enkele mensen hebben zich aangemeld om mee te denken over de dorpsvisie: Margo Planthof, Jos Wezel en E.P. Rot. Meer mensen die mee willen denken zijn uiteraard welkom.
Nico Koelemeijer vraagt of ze op de hoogte kunnen worden gehouden, via de gewone communicatiekanalen, via de mail en op de website onsdorpjisp. Dat kan. Verslagen van de bijeenkomsten worden verspreid

5. Doel voor het wijkbudget?
Wijkgericht werken is dinsdag 20 januari onderwerp tijdens de vergadering van de gemeenteraad. Zo melden enkele gemeenteraadsleden.
Volgens het wijkbudget mag Jisp 4000 euro besteden aan een doel, dat bijdraagt tot prettig en veilig wonen. Een mogelijk doel zijn authentieke lantaarnpalen, passend in het dorpsbeeld. Een lantaarnpaal gaat snel boven het budget. Coen Ricken adviseert spoedig met een gefundeerd plan te komen.
Nico komt met het voorstel dat Vrienden van de Jisperkerk eerder van een seniorenclub een
pluim had gekregen omdat de kerk zo goed toegankelijk is voor mensen die minder mobiel
zijn. Het enige wat er nog aan ontbrak was goede verlichting op het pad van de
parkeerplaats naar de ingang, zo is zijn suggestie.
Ander voorstel is het uitlichten van de kerk, maar dit strookt wellicht in tegen de ontdekte
zeldzame vleermuizen in deze omgeving. Kiki neemt daarover contact op met Ron van ’t Veer.
Ernst Pieter stelt voor een boothelling te creëren op het kommetje. Echter sommigen vinden
dit overbodig, omdat er op het Hoek van Bos al een boothelling is.
Voorstel is zo snel mogelijk met een gefundeerd plan te komen.
In ieder geval wil Paulina geld reserveren om de speeltuin op het Surf netjes af te ronden.
Destijds is er met geldschieters/sponsors afgesproken als dank voor hun bijdrage een
plaquette of bord te plaatsen. Tevens wil ze graag een bordje tegenover het terras van de
Lepelaar, waarmee bezoekers op het bestaan van de speeltuin en jeu de boulesbaan
opmerkzaam worden gemaakt. Daarnaast is het ook fijn als de jeu de boulesbaan onder de
aandacht wordt gebracht door bijvoorbeeld een toernooi te organiseren i.s.m.
recreatiecommissie.

6. Update groenvoorziening/wegsloot/bomen.
Jan Koene heeft zich met de groenvoorziening bezig gehouden. Hij heeft een rondje gelopen
met projectleider van Wormerland langs wegsloot en bij de beschoeiing van het Surf. Er groeien boomtakken tussen de beschoeiing die snel bomen kunnen worden. Dat is niet de bedoeling. Tevens de zorg besproken met René Bergers en Michel van Leeven. Er is nog geen
plan van aanpak uitgerold. Jan neemt snel weer contact op met de gemeente.
Enkele bomen langs het Weiver, in de overtuinen aan het Franse padje zijn verwijderd.

7. Update bouwbespreking Molenpad.
Aannemer van het bouwproject van Martijn Arnold aan het Molenpad vroeg om de
mogelijkheid om keten te plaatsen in de omgeving van de bouw. De uitvoerder wilde ze op de parkeerplaats laten, maar i.v.m. activiteiten ijsclub (Bannetocht), kermis, parkeren voor
bewoners en gasten Lepelaar en B&B werd dit stellig afgeraden. In de hoek van het
parkeerterrein staat een schaftkeet, gereedschapskeet en container. In onderhoud met gemeente en aannemer is bedacht de directiekeet op de jeu-de-boulesbaan te zetten. De
baan wordt na afloop weer volledig hersteld. De bouw duurt tot ongeveer oktober.
Meerderheid cc gaat er in mee. Paulina heeft er moeite mee. Plan voor jeu de boulestoernooi
kan in de ijskast. De hele zomer zit men op ’t Surf tegen een keet aan te kijken.
Volgens Ernst Pieter is er op het bouwterrein voldoende ruimte voor nog een bouwkeet.

8. Ingekomen mededelingen/inbreng.
Diverse post voor de contactcommissie. Verder wil de commissie nog even evalueren over de jaarvergadering nu wethouder Elly Fens aanwezig is. Jan vindt het jammer dat er zo
weinig antwoorden kwamen van de heren wethouders.
Paulina sluit zich daar bij aan. Het secretariaat van cc Jisp overlegt met de contactcommissieambtenaar
tijdig de agendapunten, zoals is afgesproken. De onderwerpen en vragen over
bijvoorbeeld de wegsloot is van te voren gecommuniceerd. Evenals de verkeerssituatie. De
commissie bereid zich voor op de jaarvergadering. Mag je ook van de vertegenwoordigers
van de gemeente verwachten.
Afgesproken met Elly is vragen schriftelijk in te dienen en dit via haar en/of
contactcommissieambtenaar door te geven. Hopelijk krijgt de commissie dan antwoord.

9. Rondvraag
Ernst Pieter herinnert de commissie aan een punt wat ook tijdens de jaarvergadering aan
bod kwam. Een informatiepakketje voor nieuwe bewoners maken en dit toevoegen aan
pakketje bij de gemeente, om zo de verenigingen en activiteiten in dorp onder aandacht de
brengen. De commissie kan als centraal punt dit coördineren.
Garry wacht op dat de bruggen (gemeente) worden geschilderd.
Nico vertelt over de nazaten van de burgemeestersfamilie Wildschut. Zij kwamen 12
december naar Jisp om te kijken waar hun voorouders vandaan kwamen. Over de familie
volgt een expositie en een artikel in het jaarboek van het Historisch Genootschap. Wanneer
de expositie plaats vindt is niet bekend.

Sluiting

Volgende openbare vergadering maandag 2 maart 2015

Actielijst:
Verkeersproblematiek Jisp Anouk
Dorpsvisie vervolg Jim
Gefundeerd plan wijkbudget Allen!
Concreet antwoord gemeente groen en
wegsloot
Jan ism Paulina
Vleermuizen verlichting kerktoren: R. v ’t
Veer
Kiki
Verslag van dorpsvisies maken Paulina
Coördinatie infopakket nieuwe inwoners Paulina
Vragen jaarvergadering nogmaals
voorleggen.
Paulina


Verslag van de jaarvergaderingContactcommissie Jisp – 19 november 2014
Aanvang: 20.00 uur in de Lepelaar
Aanwezig: Contactcommissie Jisp
Dames P. Buiten, K. van de Nes, A. Scholtens en dhr. J. Koene
en J. Praag
Leden college gemeente Wormerland:
burgemeester P.C. Tange
wethouders: mw. E. Fens en F. Saelman, K. van Waaijen
afwezig met kennisgeving weth. J. Beemsterboer
OVER-gemeenten: dhr. N. Brink
Kernregisseur: dhr. H. Kos
Raadsleden en belangstellenden: ± 35 personen
verslag: Margreet Teeling
---------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Opening en mededelingen vanuit de contactcommissie
Voorzitter Anouk Scholtens opent de vergadering en heet een ieder welkom.
Punt 3 van de agenda wordt behandeld na punt 6.

2. Mededelingen vanuit het college
Het nieuwe college stelt zich voor. Tijdens deze raadsperiode 2014-2018 is Elly Fens de contactwethouder voor Jisp.
Frans Saelman is voor de 3e maal wethouder. Zijn portefeuille bestaat uit:
Ruimtelijke Ordening, Openbare ruimte, Wonen, Economie, Verkeer en vervoer
waaronder de Bartelsluis en de Zaanbrug. Contactweth. Oostknollendam
Elly Fens nieuw als wethouder na 30 jaar werkzaam te zijn geweest in de advocatuur. Haar portefeuille bestaat uit: Zorg/Wmo/Ouderenbeleid, Cultuur MFA, Afvalbeleid en Jeugd.
Kees van Waaijen is voor de 3e maal wethouder. Zijn portefeuille bestaat uit: Sociale zaken, Participatie wet, Wijkgerichtwerken (burgerparticipatie), Sport en gezondheid. Coördinator contactcommissies
Jos Beemsterboer was eerder wethouder in Schagen. Zijn portefeuille bestaat uit: Financiën, Milieuzaken, Recreatie, Agrarische zaken, Natuurbeheer en Baggeren Wormer en Jisperveld. Contactweth. voor Wijdewormer.
Peter Tange – burgemeester u wel bekend heeft in zijn portefeuille:
Openbare orde en veiligheid/handhaving, Onderwijs en kinderopvang,
Samenwerking Stadsregio Amsterdam en ISW gemeenten en Personeel en
Organisatie.

Begroting 2015: is aangenomen en positief. Bezuinigen op verenigingen,
sporthal en zwembad zijn niet nodig.
Baggeren: Binnen het project wordt nu de 4e fase De Marken uitgevoerd en
vervolgens fase 5 De Poel.
Vaarboeren: de wethouder zet in om de vaarboer(en) in stand te houden
Wijkgerichtwerken:
De contactcommissies zullen waar mogelijk integreren in het wijk
gerichtwerken. Dit houdt in dat het vrij te besteden bedrag voor de
contactcommissies vermindert maar daar voor in de plaats jaarlijks € 4000
beschikbaar is voor initiatieven die de leefbaarheid in Jisp bevorderen. Ideeën
hiervoor zijn welkom.
Beschoeiing wegsloot: Jan Koene heeft met Erwin Heuperman (gemeente)
een rondje gemaakt langs de wegsloot. Duidelijk is dat het onderhoud hard
nodig is. De sloot slibt dicht en in de beschoeiing groeit onkruid of zelfs bomen.
De gemeente gaat hier mee verder; hoe nu en de komende jaren met het nodige
budget de wegsloot zijn waarde kan behouden.
De beschoeiing bij het surflandje wordt door de buitendienst opgepakt.
Nico Koelemeijer merkt op dat wellicht watercompensatie gelden uit
nieuwbouwprojecten aan de wegsloot kunnen worden besteed.

4. Onderhoud Raadhuis: staat in de planning en gaat van start. Ook wordt
gezocht naar een nieuwe huurder voor beneden. Een pand wat verwarmd wordt
en gebruikt blijft beter behouden.

5. Decentralisaties
Weth. Elly Fens geeft een toelichting.
Per 1 januari worden de taken van de overheid op het gebied van de jeugdzorg
en zorg ondergebracht bij de gemeente.

Wat betekent dat in de praktijk voor jeugdzorg:
Het gaat om jeugdhulp in de breedste zin van het woord. Het bieden van zorg

aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale, gedrags- en opvoedingsproblemen of problemen door een verstandelijke beperking. Ook de jeugdbescherming en de jeugdreclassering vallen daaronder. Hoofdzakelijk gaat om het om begeleiding van kinderen die thuis wonen bij hun ouders, maar ook kinderen die pleegzorg nodig hebben, begeleiding van de GGZ, te maken hebben met de raad voor de kinderbescherming, in een instelling wonen. Ook het meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt huiselijk geweld van vanaf 1 januari 2015 onder de gemeente. Alle jeugdhulp wordt door de gemeente betaald.

Jeugdteam
Sinds 2014 heeft de gemeente een jeugdteam samen met de gemeente Oostzaan. In dit team zitten specialisten op allerlei gebied. Als het niet goed gaat met een kind/en of jongere meldt het dan bij het jeugdteam. De gemeente zet in op één gezin, één plan, geregisseerd door één professional. Wanneer het jeugdteam geen voldoende hulp kan bieden, wordt hulp geboden in de regio of daar buiten.

Hoe zit het met de zorg voor ouderen en kwetsbare burgers
Sinds 2007 biedt de gemeente zorg via de WMO. U kunt hierbij denken aan
Voorzieningen in huis, een traplift, rollator, huishoudelijke hulp of passend
openbaar vervoer. Hier komen nieuwe taken bij op het gebied van begeleiding,
beschermd wonen. U kunt hierbij denken aan dagbesteding verstandelijk
gehandicapten en dementerenden, dagactiviteiten voor GGZ cliënten,
psychiatrische thuiszorg etc.

Sociaalteam
Op dit moment wordt er een sociaalteam geformeerd bestaande uit twee medewerkers van de gemeente, een wijkverpleegkundige, een dementie deskundige en maatschappelijkwerker. Na een melding aan het team wordt passende hulp geboden. Altijd rekeninghoudend met wat iemand zelf kan en met hulp uit het sociale netwerk.

2015 overgangsjaar
Maakt u in 2014 gebruik van een vorm van zorg dan wordt deze zorg in 2015 voortgezet tot het einde van de lopende indicatie. Voor die tijd neemt de gemeente contact met u op met het oog op een herindicatie.

Dienstencentrum Wormerland
Binnen het Dienstencentrum wordt samen gewerkt met Wonenplus, Scwo,
Zorgcirkel. Dienstencentrum zorgt voor de maaltijdvoorziening, klusjes in en
rondom het huis, ondersteuning mantelzorgers en vrijwilligers er is een
telefooncirkel etc. De functie van het dienstencentrum zal worden versterkt.
Bezuinigen is niet het hoofddoel van het onder brengen van de taken bij de
gemeente. Het kan ook kansen creëren. Wanneer de gemeente onverwacht
meer geld hier voor nodig heeft dan is hier de komende jaren in voorzien.
De gemeente wil meer passende zorg bieden. Veel zorgvuldiger zal
worden gekeken naar het toekennen van hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld een
scootmobiel.
Wayong uitkeringen vallen onder het UWV. Voor deze mensen verandert er nu
nog niets, later vindt er een nieuwe toetsing plaats. Als daaruit blijkt dat zij nog
iets kunnen betekenen in het arbeidsproces, wordt daar aan gewerkt.


6. Verkeersveiligheid: voorstel om 3 punaises Weiver te plaatsen
De contactcommissie zoekt samen met Harry Kos (kernregisseur) naar oplossingen die passen om het rondom de Harpoen veiliger te maken. Samen met de inwoners komt de contactcommissie tot een plan. De burgemeester meldt dat drempels nadelen opleveren voor hulpdiensten en de vuilnisauto. Een zebra/of smiley biedt schijnveiligheid. Kinderen denken dat ze zomaar kunnen oversteken maar je moet toch opletten. Paaltjes blijven gevaarlijk voor fietsers.
Actueel is om sneller en langzamer verkeer te mengen net als op de Zuiderhoofdstraat in Krommenie of een fietspad met een streep om aan te geven dat steeds slechts één auto van de weg gebruik kan maken.

3. Dorpsvisie: inleiding door Alle Postmus van de Vereniging voor
Kleine kernen – NH
Alle Postmus geeft een presentatie hoe te komen tot een dorpsvisie voor Jisp.
In deze veranderende tijd is het noodzakelijk te kijken naar Jisp in de toekomst
daarbij gebruikmakend van burgerkracht. Voor het ontwikkelen van een
dorpsvisie heeft de ccie. het initiatief genomen. Uitgangspunten kunnen zijn:
• Gaat over 10 jaar uw (klein) kind nog naar de Harpoen?
• Hoe ziet u, uw oude dag in Jisp?
• Kunnen jongeren in Jisp blijven wonen?
• Bestaat de wegsloot over tien jaar nog en is deze doorvaarbaar?
• Kunnen we elkaar in de toekomst blijven ontmoeten via het rijke
verenigingsleven?
Het is de bedoeling dat een werkgroep onder begeleiding van Alle Postmus hiermee verder gaat.
Samen kijken naar de toekomst van Jisp zonder eigen belang. Nieuwe inwoners moeten enthousiast gemaakt worden (welkomstpakketje!) voor verenigingen en het vitaal houden van de kern. De leges voor een evenementenvergunning zijn sterk verhoogd waardoor het plezier er een beetje af gaat. De burgemeester zegt toe hier naar te kijken en de leges voor kleine terugkerende evenementen naar beneden bij te stellen. Ook breekt hij een lans voor de ontwikkeling van een dorpsvisie net als de structuurvisie is dit zeer waardevol voor Wormerland en de kernen.

7. Rondvraag
• Kunnen de bruggen en lantaarnpalen worden schoongemaakt?
• Een nieuwe inwoner is niet uitgenodigd voor de welkomstbijeenkomst.
Jammer dat dit is gebeurd. We noteren het adres en de familie wordt voor de eerstvolgende bijeenkomst uitgenodigd.
• Verkeersregelaars zijn vaak dezelfde personen bij verschillende
evenementen, vergunning moet steeds voor hen worden aangevraagd.
Is het niet mogelijk dat als iemand de cursus heeft gevolgd altijd gerechtigd
is om het verkeer te regelen? (net als een EHBOer)
• Mw Seiny Klopper komt op voor de boerderij van Van Dalsem, Dorpsstraat
13. De boerderij stamt uit 1895 (gemeentelijk monument) en heeft nog een
unieke kaaskelder. In het kader van herbestemming met als kernthema
boerderijbehoud hoopt zij dat het pand voor de indentiteit van Jisp behouden
blijft. Kan de gemeente soepel omgaan met vergunningen voor een
herbestemming? Op dit moment is het echter aan de eigenaar van het pand.
• Tentoonstelling en lezing:
Op 12 december 2014 houdt de Oudheidkundige Commissie Jisp een
tentoonstelling en een lezing in Dorpshuis De Lepelaar. Cees Kingma heeft
van glasnegatieven - meer dan 100 jaar oud - prachtige foto’s ontwikkeld die
op deze avond zijn te bewonderen. Verder houdt Nico Koelemeijer een lezing
over de arbeiderswoninkjes in Jisp.
• Burgerharthulp: Kiki van de Nes doet een oproep: meld je aan om een netwerkje op te zetten voor BHV/EHBO/AED in Jisp.
• Jan Koene vraagt om controle op het schouwen. In 2015 veranderen de
richtlijnen en gaan natuurorganisaties zelf schouwen. Sloten breder dan 5
meter worden dan helemaal niet meer geschouwd.
• Buslijn Wormerveer/Purmerend rijdt nu 1x per uur. Dit is volgens het
programma van eisen binnen de stadsregio Amsterdam. Heeft u
opmerkingen over het niet op tijd rijden of het misschien helemaal niet
komen van de bus, geef het door bij de gemeente (Margreet Teeling met de
datum, tijd en nr. van de bus).
De belbus die door het Dienstencentrum in januari van start gaat is een Wmo
voorziening en voor deze bepaalde groep mensen.

Jaarvergadering 2015 – 7 oktober 2015


Verslag openbare vergadering Contactcommissie Jisp van
8 september 2014Aanwezig: Anouk Scholtens, Jan Koene, Jim Praag en Paulina Bos.
Gasten: Garry Klopper, Kor en Henriëtte Kamps, Seiny Klopper, Hans Mandjes, Frank
Groen, Coen Ricken en Imgard van de Nes.
Afbericht: Kiki van de Nes (vakantie), Elly Fens, Rob Berkhout, Alie Smit, Kick Luttik,
Mark van de Kolk i.v.m. vergadering gemeenteraad.

Opening openbare vergadering.
Voorzitter opent de vergadering
Verslag vergadering 2 juni jl.
Hans Mandjes laat weten dat hij namens de Partij voor de Dieren de gebeurtenissen in
Jisp graag volgt.
Hij las in het verslag over de verschillende soorten vleermuizen in Jisp en de verlichting bij Land van Belofte wat mogelijk niet getoetst is op de aanwezigheid van de beschermde
‘bats’. Hij vraagt naar de ontwikkeling. Kiki is helaas niet aanwezig. Het onderwerp komt zeker terug.

Updates eerder behandelde zaken:
Verkeersveiligheid, zebrapad bij de Harpoen en paaltjes Dorpsstraat/Weiver.
Het is aangekondigd dat iemand (BOA) namens de gemeente Wormerland het
parkeergedrag voor school De Harpoen gaat controleren. Dit werd kort voor de
schoolvakantie gecommuniceerd. Scholen zijn begonnen en er heeft zich nog niemand
gemeld.
Frank Groen haakt graag in op de verkeersveiligheid. Hij werd geconfronteerd met het feit dat paaltjes voor Weiver 37 weer werden verwijderd. In een brief van de gemeente las hij dat de paaltjes zijn verwijderd op verzoek van de contactcommissie. Hij verbaast
zich over deze afhandeling. Hij had eerder overleg gehad met de contactcommissie over
de bouw en de verkeersveiligheid. Hij zette daarbij het dorpsbelang boven zijn
persoonlijk belang. Nu rijdt de bus en ander verkeer weer over zijn terrein. Frank maakt zich zorgen over de veiligheid van zijn eigen kinderen.
De contactcommissie laat weten dat door de communicatie rond en tijdens de
vakantieperiode, onbekend was waar men in het proces zat. De plotselinge handeling
vanuit de gemeente verrast de cc-leden ook. Anouk wil de verkeersveiligheid van de Dorpsstraat en Weiver hoog op de agenda houden. De paaltjes zorgen voor ongelukken, m.n. bij fietsers.

Update Buslijn EBS 121
Voor de vakantie is actie ondernomen om continuïteit busvervoer op spitstijden voort te zetten en de reductie van buslijn 121 in de avonduren tegen te gaan. Burgemeester Peter Tange en andere vertegenwoordiger voor gemeente Wormerland hebben het aangekaart in ROA. De contactcommissie ontving later vervolgens een sussende brief van een ambtenaar. Gemeente Wormerland heeft vermoedelijk te weinig invloed binnen het Regionaal Overleg Amsterdam(ROA) naast de reuzen Amsterdam en Purmerend. Vervolgens is er een reactie vanuit de cc richting de gemeente gegaan. In deze brief wordt de informatie die de cc heeft ontvangen voorgelegd. EBS kan niet aan de verplichting voldoen. Het vervoersbedrijf raakte in financiële problemen, omdat er destijds een te laag bod is uitgebracht op de exploitatie van de concessie Waterland. EBS probeert deels aan zijn aangegane verplichtingen te onttrekken door tussentijds een nieuw vervoersplan in te dienen. Hierin wel ruimte voor een toeristische dienst naar Volendam, maar er wordt gekort op kleinere lijnen, zoals buslijn 121. De Stadsregio is hiermee akkoord gegaan.
Hans Mandjes verwijst naar soortgelijke gebeurtenis in Landsmeer, waar vervolgens een handtekeningenactie werd opgezet. Tip voor Jisp?

Update baggerplannen
Onlangs zijn op gemeentehuis baggerplannen gepresenteerd. Deze coalitie wil het baggeren hervatten. Er is inmiddels vergunning gegeven voor baggeren in de Ketelsloot, en delen grenzend aan Jisp, waarbij ook de sloot bij het Surflandje wordt meegenomen. Daar blijft het trekpontje in de blubber steken. Ook aan de Oostknollendamse kant en bij de Poel en het Zwet wordt het baggeren hervat.
Aanwezigen vragen naar sloot, aan Zwetkant, achter het erf van de huizen aan het Weiver. Deze slibt ook dicht. Daarover is nog niets bekend.

Voortgang AED
AED plaatsen aan het PEN huisje bleek te duur, want op die plek moest aparte stroomvoorziening komen. Jan oppert een optie, namelijk aan kantoortje van Tames Heijkamp. Garry vertelt dat de recreatiecommissie gaat voor plaatsing aan schuurtje bij familie Spruit. Deze locatie ligt centraal. Deze AED is voor iedereen te gebruiken, althans voor de vrijwilligers aangesloten bij Burger Harthulp.
Andere AED’s bevinden zich bij VV Jisp, kazerne brandweer en bij entree B&B De Lepelaarsnest aan Molenpad in Jisp. Echter deze locaties zijn niet op alle tijdstippen van de dag voor vrijwilligers harthulp te betreden. Zodoende deze keuze voor schuur Spruit, naast de Hervormde kerk.

Dorpsvisie
In samenwerking met de Vereniging van Kleine Kernen Noord Holland (gesubsidieerd) wil de contactcommissie een Dorpsvisie opzetten. Er vinden gesprekken plaats met een adviseur van VvKKNH. Het e.e.a. wil de commissie presenteren en toelichten tijdens de jaarvergadering met B&W op woensdag 8 oktober, 20.00 uur in De Lepelaar.
Bewoners en dorpsraden/contactcommissies reageren nog wel eens in het hier en nu, terwijl beleidsmatig vaak met visies wordt gewerkt. Zodoende kan een dorpsvisie handig zijn. Hoe ziet Jisp er over 10, 15 of 20 jaar uit. Kan uw (klein)kind nog op de fiets naar de basisschool? Kunnen mensen plezierig oud worden op Jisp? Hoe ziet u de leefbaarheid en is er voldoende aanwas om verenigingsleven in stand te houden? De contactcommissie nodigt betrokkenen, inwoners, bestuurders van verenigingen en ondernemers uit om hierover na te denken en mee te denken, eventueel in werkgroepen.

Aanpak wegsloot
De wegsloot wordt als monument en als enige wegsloot waarin je nog een rondje door dorp en weiland kan varen, geroemd. (Radio NH en artikel dagblad) Onderhoud is nodig. Het onderwerp wil de Contactcommissie hoog op de agenda zetten, te beginnen bij de jaarvergadering. Het wordt tijd dat het monument goed onderhouden wordt. Doorvaarbaar is de wegsloot sowieso niet meer. De wegsloot valt buiten het baggerplan van het Wormer- en Jisperveld. Bagger hoopt zich op. De manier van beheer/schouw en maaien onder water (maaiboot) laat te wensen over. De beschoeiing is al jaren een bron van zorg. Halve bomen groeien er in. In het totaalplan dient ook de beschoeiing van de Kerksloot, langs begraafplaats opgenomen te worden.

Voorbereiding jaarvergadering, inbreng punten?
Onderhoud aan Jisp! Aan het Raadhuis, aan de straatlantaarns (dikke spinragen), onkruid plein voor hat-woningen oude gymzaal, Dorpsstraat, etc. worden zoal door de aanwezigen genoemd. Ook het te hoge riet langs verkeersroute Jisp-Purmerend(Hoogheemraadschap) wordt als onveilig bestempeld.

Ingekomen mededelingen en ter plekke ingebracht.
Seiny Klopper herinnert de aanwezigen aan monumentendag en de activiteiten in de kerk in het weekend van 13 en 14 september.

Coen Ricken vraag de contactcommissie naar standpunt in opties voor de voetbalvereniging Jisp. In verband met privatisering wil gemeenteraad dinsdag 9 september twee opties onderzoeken. Het merendeel van de contactcommissie is voorstander van de optie kunstgras, met woningbouw ‘aan de lint.’

Hans Mandjes meldt dat hij binnenkort een contact wordt voor Milieubeheer Zaanstreek

Imgard van de Nes stelt voor een uitnodiging voor de jaarvergadering te flyeren, om dorpsbewoners er aan te herinneren. Daarnaast hoopt ze eind dit jaar weer een kerstboom van de contactcommissie te zien op het dorp bij het Raadhuis.

Paulina vertelt over een overkoepelend blad voor geheel Wormerland. Het idee heeft ze samen met Branko Jovanovic voorgelegd bij de gemeente. Daar waren de reacties positief. Hierin zijn ook pagina’s gereserveerd voor de dorpskernen Wijdewormer, Jisp, Spijkerboor en Oostknollendam. Er is contact gelegd met de contactcommissies van deze kernen. De commissies zijn om verschillende redenen terughoudend. Contactcommissie Jisp brengt dit jaar Ons Dorp Jisp uit met daarin aandacht voor dorpsvisie en andere lopende zaken.

Anouk constateert dat er veel wespen zijn op en rond het Surfland. Ze vraagt bij wie ze dit moet aankaarten. Bij gemeente Wormerland.

Jan Koene is bij de informatie-inloop over het wandelpad vanaf het Oosteinde, op het gemeentehuis geweest. Het pad komt er, werkzaamheden gebeuren buiten het broedseizoen en vogeltrek om. Streefdatum van realisatie is 1 juli 2015


Verslag openbare vergadering 2 juni 2014Aanwezig: Anouk Scholtens, Kiki van de Nes, Jan Koene, Jim Praag en Paulina Bos.
Gasten: Leo Acquoy, Marjan Thessling, Anja de Boer, Marouschka Acquoy, Maaike
Jellings, Imgard van de Nes, Nico Koelemeijer, Nico Groot, Lyda Beunder, Garry Klopper,
Kick Luttik, mevr. Thieme, Syp Winia, Ron van ’t Veer, wethouder Elly Fens en Seiny
Klopper.

Afbericht: Rob Berkhout, Alie Smit, Coen Ricken, Mart van de Kolk en Ed van Rijn.

1. Opening door voorzitter.

2. Verkeersveiligheid.
Anouk vertelt dat er meer ouders zorgen maken om de paaltjes op het Weiver en de
Dorpsstraat en hoe de schoolgaande kinderen er tussendoor zigzagt. Het zebrapad voor
De Harpoen mag ook beter zichtbaar worden. Ze heeft contact gehad met Luc Brouwer
van gemeente Wormerland. Hij heeft beloofd een morgen een schouw te houden om zelf
te zien hoe het verkeer zich voor de basisschool houdt. Er ligt bij hem ook het voorstel
een knipperend waarschuwingsbord te plaatsen, naar voorbeeld bij school de Wormer
Wieken.
Anouk en Jim hebben contact gehad met het nieuwe schoolhoofd van De Harpoen, Judith
den Otter. Daaruit bleek dat zij de verkeersveiligheid voor school graag wil verbeteren.
Wordt vervolgd.

3. Dorpsvisie opzetten in samenspraak met de bewoners
Naar aanleiding van een bezoek aan een bijeenkomst van de VkkNH (Verenigde Kleine
Kernen Noord Holland) is Jim geïnspireerd een dorpsvisie op te zetten. Ideeën zijn er om
de bewoners te benaderen, bijvoorbeeld via een huis-aan-huisenquête en een
informatiebijeenkomst in De Lepelaar.
Bij de visie worden verenigingen betrokken, inwoners van jong tot oud. Punten in de
visie zijn: woongelegenheid en doorstroming om jongeren voor het dorp te behouden,
activiteiten en bedrijvigheid op het dorp, waarmee leefbaarheid blijft.

4. Busvervoer; wijzigingen buslijn 121.
Een aantal bewoners zijn specifiek voor dit onderwerp naar de vergadering gekomen.
Deze zomer worden de busritten van EBS lijn 121 verder gereduceerd, tenzij Jisp
hiertegen in opkomst komt. Het blijkt dat Stadsregio de concessies aan een
busonderneming vergeeft. Hierin heeft gemeente Wormerland weinig inbreng, maar
gemeentes Amsterdam en Purmerend des te meer, zo vertelt Syp Winia, gastbewoner
van het Ketelhof en gebruiker van het openbaar vervoer. Ook andere aanwezigen
benadrukken het belang van de buslijn. De busonderneming EBS heeft vermoedelijk
tegen te lage prijs ingeschreven en belandde vervolgens in de financiële problemen.
Enige remedie is het vervoersplan uit te dunnen. In de tijd van Arriva was Jisp tot in de
kleine uurtjes te bereiken of te verlaten. De busritten in de avond werden gereduceerd tot rond negen uur ’s avonds. Voor augustus staat een verdere reductie op de planning. In spitstijden vertrekt de bus nu nog om het half uur. In augustus worden dat elk uur. Daarmee wordt sinds 2011 een derde van het aantal ritten verwijderd.
Argumenten worden genoteerd en in overleg met de aanwezige busgebruikers en wethouder Elly Fens wordt vanuit de Contactcommissie een brief gestuurd naar de wethouder. Zij kan het met de heren opnemen die na de Pinkster naar de vergadering van de Stadsregio gaan.
Het blijkt uit reacties dat de bus consequent te vroeg vertrekt vanuit Jisp, om de verbinding met de trein in Wormerveer te halen. Abonnementhouders van Concert bij Kaarslicht hebben last van het feit dat de bus ’s avonds niet meer rijdt. Een theaterbezoek in Purmerend wordt onmogelijk gemaakt. Mevrouw Thieme uit Wormer noemt de werkzaamheden bij het Tramplein, waarmee de bus nu naar de overkant van het kanaal gaat bij de Melkwegbrug. Daar staan de passagiers tot 8 december onbeschermd tegen weer en wind.
Zij heeft dit kenbaar gemaakt bij de SP, zowel in Wormerland als Purmerend en ze voert actie hiertegen. Besloten wordt het probleem voor Jisp in de brief te benadrukken.

5 AED Burgerharthulp
Kiki behartigt het onderwerp AED. Ze trekt hierin samen op met Gerrit en Anja de Boer. Een extra AED komt er, dankzij gelden van Wormerwonen, Gerrit Blaauwfonds, Gymvereniging Fortuna en restantgeld van Jisp By Night. Het plan is een AED te hangen aan het Pengebouwtje bij de kerk, centraal in het dorp. Echter hiervoor moet een extra elektriciteitsmeter worden geplaatst waarmee het AED apparaat zich rechtstreeks kan voeden en dit kost 800 euro extra.
Een optie voor een andere locatie is het halletje van de appartementen in de vroegere gemeenteschool aan de Dorpsstraat, waar Ed van Rijn woont. De voordeur is los en daarmee is de AED ook voor iedereen te bereiken. Dit gaan ze onderzoeken.
De Recreatie Commissie en de Contactcommissie gaat informatie verstrekken over Burger Harthulp en mensen werven om zich hierbij op te geven. Dit kunnen bijvoorbeeld bedrijfshulpverleners zijn (BHV-ers)

6. Berm- en groenonderhoud
Voor de Pinkster worden de bermen zoals gebruikelijk langs de wegsloot gemaaid. Een aantal inwoners, waaronder Jan Koene ergeren zich aan de wild groeiende bermen en de wilgentakken die bij het open veld tussen Oosteinde en Jisp staan. De voorkeur gaat uit naar drie keer maaien in het jaar.
Een discussie ontstaat over het onderhoud aan de bermen. Ron van ’t Veer vertelt dat er beschermde bloemen in de berm groeien en dat daar een gedragscode voor bestaat. Zodra deze zijn uitgebloeid, kunnen ze zich uitzaaien. Maaien voor de Pinkster kan alleen als de Pinkster laat valt.
De vraag is wat het groenbeleid is van de gemeente en of deze aandacht heeft voor beschermde flora en fauna. Ron stelt voor het ecologisch te beheren, bijvoorbeeld door het gemaaide groen te klepelen. Maaibeleid van gemeente moet eerst bekeken worden.

7. Verlichting Land van Belofte
Commissielid en bewoonster van het appartement aan het Weiver, Kiki, heeft samen met andere bewoners al eerder geklaagd over de scherpe verlichting bij Wormerwonen. Een extra argument is dat Jisp waarschijnlijk een kolonie zeldzame Meervleermuizen heeft, ontdekt door biologen Dick Dekker en Ron van ’t Veer. Dit soort is extreem beschermd. De vleermuis heeft lichthinder van de woningen en best mogelijk dat dit nooit is getoetst.
Kiki heeft Ron Kerssens van Wormerwonen gesproken. Hij vertelt dat er eerder een QuickScan is gedaan, maar dat daar niets is uitgekomen. Bovendien hanteert Wormerwonen verlichting volgens de richtlijnen van het politiekeurmerk 100 Lux.
Volgens Ron valt het natuurgebied sinds 2004 onder de strenge wetgeving van Natura 2000. Als er in het gebied structurele veranderingen gaan plaatsvinden, zoals bij een
bouw, dienen de afwijkingen vooraf getoetst te worden. De Meervleermuis eet bij grote plassen. De kolonie bevindt zich in de kerktoren en vliegt langs de nieuwe buurt en het Land van Belofte naar het water.
Dick en Ron hebben maar liefst vijf verschillende ‘bats’ in Jisp ontdekt. Natuurvriendelijke verlichting is wenselijk. Dit soort verlichting (100 Lux) past thuis in een meer verstedelijkt gebied. Ron wil graag de QuickScan inzien.

8. Speeltuin Molenpad en pitbull.
De nieuwe speeltuin bevatte enkele slordigheden en is 22 mei opgeknapt. In de speeltuin werd meerdere malen een loslopende pitbull (of lijkende vechthond) gesignaleerd die zijn tanden zette in het zitje van de kabelbaan. Inmiddels is m.m.v. de contactcommissie de eigenaar door de kernregisseur achterhaald. De schade wordt op de eigenaar verhaald. Bovendien heeft deze een waarschuwing gekregen. Op het speeltuin mag geen hond loslopen! Er staat een verbodsbord.
Er wordt vanuit het publiek gevraagd of dat gat achter de beschoeiing naast de zwemsteiger ook gedicht is. Volgens de commissie zijn alle gaten gedicht, maar misschien is er weer één ontstaan. Wordt gecheckt.

9. Input blad Ons Dorp Jisp
Het blad Ons Dorp Jisp kan weer uitkomen, echter de contactcommissie wordt gekort op gelden, wegens bezuinigingen bij gemeente Wormerland. De commissie zoekt naar een oplossing.
Er is voldoende input (onderwerpen voor artikelen), gezien de punten van deze vergadering. Seiny vind het fijn als het ‘dorpsblaadje’ blijft en wil graag meedenken aan onderwerpen.

10. Ingekomen mededelingen
Geen bijzonderheden.

11. Rondvraag
Mevrouw Thieme wil graag nog het e.e.a. kortsluiten over buslijn 121. Besloten wordt vanuit Contactcommissie Jisp het Jisper en Oosteinder belang voor te dragen, dan volgt de rest.
Kick Luttik vraagt of die sloep bij de aanlegsteiger Molenpad illegaal ligt. Eigenaar wordt aan herinnerd dat hij zijn boot elders moet leggen. Handhaving via kernregisseur Harry Koster.
Jan Koene vraagt aan de wethouder of er al meer bekend is over het beheerspad met de ingang vanaf het Oosteinde, Wormer. Ron van ’t Veer heeft het beheerspad vanuit zijn adviesbureau getoetst. Het kan voor wandelaars open, buiten het broedseizoen om, dus van de nazomer tot aan de winter.
Er wordt gevraagd om een update van het baggeren. De Poel moet ook gebaggerd worden, anders slibt het veld snel dicht. Het nieuwe college probeert het e.e.a. vlot te trekken, zo vertelt mevrouw Fens. Er is een uitnodiging voor een bijeenkomst dinsdag 24 juni van 20.00 tot 22.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Wormerland.
Kiki denkt nog aan de verlichting van de kerk. Enige tijd geleden was een verzoek ingediend om de kerktoren te verlichten, maar dit was toen financieel niet haalbaar. Mocht dit weer op de agenda komen, dan moet het licht ook getoetst worden aan de vleermuizenkolonies.
Sluiting van vergadering.

Verslag openbare vergadering 28 april 2014Aanwezig: Anouk Scholtens, Kiki van de Nes, Jan Koene, Jim Praag en Paulina Bos.
Gasten: Ernst Pieter Rot, Nico Koelemeijer, Coen Ricken, Kick Luttik, Alie Smit, Ed van Rijn, Hans Betlehem en Frank Groen.
Afbericht: Rob Berkhout, Frans Saelman (wethouder), Mart van de Kolk, burgemeester Peter Tange, Harold Halewijn, Garry Klopper, Anja en Gerrit de Boer.

Hans Mandjes laat weten, nu hij geen raadslid van SP en geen inwoner meer is van Wormerland, dat hij niet meer aanwezig kan zijn op de vergaderingen van CC Jisp. Hij dankt CC Jisp voor de gastvrije ontvangsten in afgelopen jaren.

Frans Saelman heeft de commissie laten weten, dat wethouder Elly Fens de intentie heeft de openbare vergaderingen in Jisp te volgen. De volgende keer hoopt zij aanwezig te zijn.

1. Opening vergadering
Voorzitter Anouk heet de aanwezigen welkom.

2. Presentatie Contactcommissie 2014-2018 en update overdracht bestuursfuncties e.d.
Om elkaar beter te leren kennen volgt een kort voorstelrondje.
Anouk is voorzitter, Paulina doet het secretariaat en de communicatie. Kiki wordt de penningmeester van deze commissie. De volledige overdracht kan plaatsvinden. Er wordt een afspraak gemaakt met de vorige penningmeester.

3. Reacties verslag vergadering 3 februari jl. vorige CC Jisp.
Geen reacties.

4. Speer- en actiepunten bepalen, zoals verkeersveiligheid/paaltjes, maaibeleid bermen en AED.
AED: Kiki heeft contact gehad met Gerrit de Boer. Hij is aangesloten bij Burger Harthulp en zet zich eveneens in voor een extra AED in het dorp. Er zijn AED’s bij de voetbalclub, de brandweer en één in het halletje van B&B De Lepelaarsnest (Lepelaar). Die bij de voetbalclub en de brandweer zijn soms achter slot. De toegangscode tot B&B Het Lepelaarsnest is eveneens bekend bij Burger Harthulp. Mensen die aangesloten zijn bij Burger Harthulp en melding ontvangen hulp te verlenen, krijgen bij melding ook deze code.
Kiki gaat in samenwerking met Gerrit mensen motiveren zich op te geven bij Burger Harthulp. Dit kunnen bijvoorbeeld BHV-ers zijn (bedrijfshulpverleners) en EHBO-ers met kennis van AED.
Frank Groen wil zich aanmelden. Hij is ook BHV-er
Alie meldt dat de mensen die kunnen werken met AED in een apart kader van het Wijdewormer Journaal staan.

Verkeersveiligheid: Dit onderwerp houdt de gemoederen nog steeds
bezig. Het is moeilijk om het Weiver en de Dorpsstraat verkeersveilig te
krijgen.
Zorg is om het zebrapad voor basisschool De Harpoen, waarvan Anouk
meldt dat weggebruikers soms niet weten dat er een zebrapad ligt. Voorstel is
om hier een knipperend verkeerslicht te plaatsen, zoals op de Rigastraat in Wormer.
Deze werkt op zonnecellen en gaat knipperen als iemand aan komt rijden.
Ander punt zijn de paaltjes. De paaltjes bij Frank Groen voor (vroegere Spar),
heeft weggebruikers laten schrikken. Frank vertelt dat gemeente Wormerland de
paaltjes heeft teruggeplaatst, nu bouw van zijn huis en erf klaar zijn. De gemeente
houdt de lijn van de erfafscheiding en de weg aan. Eén paaltje is naderhand
al meer op eigen grond gezet voor de brede EBS bus.
Vooral kinderen hebben moeite met de paaltjes, ze fietsen langs beide kanten.
Mensen met brede fietstassen blijven er achter hangen.
Coen Ricken en Kick Luttik adviseren een brief te sturen naar de gemeenteraad
en B&W, voor mogelijk aanpassingen in het gemeentelijke vervoers- en verkeersplan.
Misschien dat er weer een onderzoek kan komen. Vorig onderzoek is
al enige jaren geleden. Dat Jisp een 30 kilometerzone is, moet wellicht ook gehandhaafd
worden, zo wordt opgemerkt.
Ed: Twee jaar geleden heeft iemand van gemeente Wormerland (Luuk Brouwer)
alles al bekeken, gepast en gemeten, maar bewoners hebben toen amper gereageerd.
Luuk heeft een paar keer tekst en uitleg gegeven bij openbare vergaderingen
van de contactcommissie.
Jim noemt de punaises, de hobbels, waarover de onderkant van sommige auto’s
schaven. De punaises worden links en rechts gepasseerd. Destijds is voor punaises
gekozen en niet voor drempels, omdat auto’s (en aanhangers) bij drempels
zwaardere trillingen veroorzaken. Dit geeft problemen aan funderingen bij huizen
die vlak aan de weg staan.
Punt verkeersveiligheid worden intern besproken voordat er tot actie wordt over
gegaan.
Bermen en verpaupering
Jan maakt zich zorgen om het maaien van de bermen, met name langs de wegsloot.
Er wordt te weinig gemaaid en hij ergert zich aan ‘die Paastakken’ op het
Weiver.
Hans Bethlehem vertelt dat op advies van milieubeweging / natuurbeweging er
voor gekozen is minder vaak te maaien, zodat de berm mooi kan bloeien.
Volgens Ed wordt er zeker twee keer per jaar gemaaid, maar dat is inderdaad
niet veel.
Jan maakt zich zorgen om het aangezicht van het dorp. Vooral oude
re Jispers klagen dat het dorp niet zo mooi meer is als vroeger. Er ontstaat een
discussie. Bewoners maken er zelf ook een rommeltje van. Tuinen en paden
worden niet meer bijgehouden. Sommige bewoners zien de noodzaak hier niet
van. Ouderen kunnen het soms niet meer. Er wordt besloten een plan op te maken
en het beleid bij de gemeente op te vragen.

5. Verslag workshop VvKk NH over Dorpsvisie.
Jim en Paulina zijn naar een bijeenkomst van VvKk-NH (Vereniging van kleine
kernen in Noord Holland). Na de Alg. Ledenvergadering waren er workshops over
‘Dorpsvisie: agenda voor het dorp én de gemeente’. Sprekers en
ervaringsdeskundigen vertelden over het opzetten van een dorpsvisie. Jim vergeleek het met een opmaken van een bedrijfsplan. Aan bod kwam onder meer hoe inwoners en jongeren kunnen worden betrokken bij het maken van een dorpsvisie. Een visie over hoe het dorp er over tien jaar uit kan zien, geeft stof tot denken. Centraal staat het verbeteren van de leefbaarheid in het dorp en het dorpse karakter bewaren. Het functioneren van een contactcommissie dan wel dorpsraad kan met een handleiding ook ingekaderd worden.
Coen Ricken merkt op dat er een soort visie ligt bij gemeente Wormerland: de Structuurvisie. Deze bestrijkt een periode van 20 jaar. Hij vindt het jammer dat de Contactcommissie Jisp daar het afgelopen jaar amper aanwezig is geweest en geen zienswijzen heeft ingediend. Afgesproken wordt dit punt intern verder te bespreken.

6. Verslag onderhoud M. van Leeven, speeltuin, Molenpad.
Jan Koene en Paulina hebben zich laten bijpraten over de speeltuin door Michel van Leeven (Wormerland). Er zijn een aantal gebreken en slordigheden
geconstateerd in de speeltuin. De gemeente heeft de aannemer gevraagd dit spoedig te herstellen. Een feestelijke opening met een jeu-de-boulestoernooi, laat zodoende nog even op zich wachten.

7. Ingezonden mededelingen en wat verder ter tafel komt.
Geen bijzonderheden.
Ernst Pieter wenst de nieuwe commissie veel succes.
Nico Koelemeijer vertelt van de film over verzetsmensen die 30 april te zien is in de kerk, in het kader van Monumenten Spreken. Hierin ook aandacht voor het monument aan het Jisperpad.
8. Rondvraag.
Frank Groen vraag naar de voortgang van het baggeren. De sloot achter zijn tuin slibt vol.
Jan Koene, vertegenwoordiger van het baggercomité, vertelt dat De Poel niet uitgebaggerd wordt, maar De Merken wel. Dat is een rare situatie, want zo
verspreid het bagger zich weer door het veld. De nieuwe gemeenteraad zit vast aan afspraken uit een recent verleden.
Coen vertelt dat de nieuwe coalitie een onderzoek wil, hij adviseert de
commissie mee te praten. Ook wil deze coalitie de mogelijkheden onderzoeken van een verplaatsing van het voetbalterrein van VVJisp.
Paulina herinnert de nieuwe commissie aan lopende zaken uit de vorige commissie, zoals het onderhoud aan het mededelingenbord (sleutel!) bij de Kom en het entree van het Raadhuisje. Ook aandacht voor de
doorvaarbaarheid/beschoeiing van het gemeentelijk monument: de wegsloot.
Jan Koene kaart de woningdoorstroming aan. Veel ouderen wonen alleen in een woning en hij wil graag met anderen bekijken hoe jongeren in Jisp kunnen
komen en blijven wonen.
Daarnaast vraagt hij naar het beheerspad/wandelpad op het Oosteinde, Wormer. Het vlot niet, terwijl zo’n wandelpad het recreëren in de omgeving zal bevorderen. De gemeenteraadsleden vertellen dat er is besloten dat het pad er komt, maar Natuurmonumenten werkt tegen.
Er wordt nog nagepraat over natuurbeheer

Sluiting.
Anouk dankt iedereen voor hun bijdrage en sluit de vergadering