home
Historie
Recreatie commissie
Ons Huis Jisp
CC Jisp
links
AGENDA
Playbackshow bij vv Jisp


Zaterdag 20 december is er weer als vanouds een playbackshow in de Muizeval.
Dit jaar met een verrassende jury!
Natuurlijk met muzikale omlijsting van Henkie CD.

Bijzondere voorvallen in Jisp?


Stuur het naar ons toe. Graag met foto.
Mail het naar Trees

Nieuwste users

CC Jisp

Contactcommissie Jisp

De nieuwe contactcommissieleden hebben er zin in.
Contactcommissie Jisp bestaat uit: Secretaris Paulina Buiten-Bos, voorzitter Anouk Scholtens-Vogelaar, Jan Koene, penningmeester Kiki van de Nes en Jim Praag.

Secretariaat:
Paulina Buiten-Bos
Herderstraat 20
1546 LP Jisp
e-mail: mail ccjisp

De eerstvolgende openbare vergaderingen is op
• Maandag 12 januari 2015 in het Raadhuis, aanvang 20.00 uur Andere data volgen z.s.m.

Ons dorp Jisp magazine


De Contactcommissie geeft zeker twee keer per jaar het magazine Ons Dorp Jisp uit. Heeft u deze gemist? Via onderstaande link kunt u het blad alsnog lezen.

11e jaargang nr. 1 juni 2013
10e jaargang nr 2. december 2012


10e jaargang nr 1 . augustus 2012


9e jaargang nr 2 . december 2011


9e jaargang nr.1 . april 2011


Verslag openbare vergadering Contactcommissie Jisp van
8 september 2014Aanwezig: Anouk Scholtens, Jan Koene, Jim Praag en Paulina Bos.
Gasten: Garry Klopper, Kor en Henriëtte Kamps, Seiny Klopper, Hans Mandjes, Frank
Groen, Coen Ricken en Imgard van de Nes.
Afbericht: Kiki van de Nes (vakantie), Elly Fens, Rob Berkhout, Alie Smit, Kick Luttik,
Mark van de Kolk i.v.m. vergadering gemeenteraad.

Opening openbare vergadering.
Voorzitter opent de vergadering
Verslag vergadering 2 juni jl.
Hans Mandjes laat weten dat hij namens de Partij voor de Dieren de gebeurtenissen in
Jisp graag volgt.
Hij las in het verslag over de verschillende soorten vleermuizen in Jisp en de verlichting bij Land van Belofte wat mogelijk niet getoetst is op de aanwezigheid van de beschermde
‘bats’. Hij vraagt naar de ontwikkeling. Kiki is helaas niet aanwezig. Het onderwerp komt zeker terug.

Updates eerder behandelde zaken:
Verkeersveiligheid, zebrapad bij de Harpoen en paaltjes Dorpsstraat/Weiver.
Het is aangekondigd dat iemand (BOA) namens de gemeente Wormerland het
parkeergedrag voor school De Harpoen gaat controleren. Dit werd kort voor de
schoolvakantie gecommuniceerd. Scholen zijn begonnen en er heeft zich nog niemand
gemeld.
Frank Groen haakt graag in op de verkeersveiligheid. Hij werd geconfronteerd met het feit dat paaltjes voor Weiver 37 weer werden verwijderd. In een brief van de gemeente las hij dat de paaltjes zijn verwijderd op verzoek van de contactcommissie. Hij verbaast
zich over deze afhandeling. Hij had eerder overleg gehad met de contactcommissie over
de bouw en de verkeersveiligheid. Hij zette daarbij het dorpsbelang boven zijn
persoonlijk belang. Nu rijdt de bus en ander verkeer weer over zijn terrein. Frank maakt zich zorgen over de veiligheid van zijn eigen kinderen.
De contactcommissie laat weten dat door de communicatie rond en tijdens de
vakantieperiode, onbekend was waar men in het proces zat. De plotselinge handeling
vanuit de gemeente verrast de cc-leden ook. Anouk wil de verkeersveiligheid van de Dorpsstraat en Weiver hoog op de agenda houden. De paaltjes zorgen voor ongelukken, m.n. bij fietsers.

Update Buslijn EBS 121
Voor de vakantie is actie ondernomen om continuïteit busvervoer op spitstijden voort te zetten en de reductie van buslijn 121 in de avonduren tegen te gaan. Burgemeester Peter Tange en andere vertegenwoordiger voor gemeente Wormerland hebben het aangekaart in ROA. De contactcommissie ontving later vervolgens een sussende brief van een ambtenaar. Gemeente Wormerland heeft vermoedelijk te weinig invloed binnen het Regionaal Overleg Amsterdam(ROA) naast de reuzen Amsterdam en Purmerend. Vervolgens is er een reactie vanuit de cc richting de gemeente gegaan. In deze brief wordt de informatie die de cc heeft ontvangen voorgelegd. EBS kan niet aan de verplichting voldoen. Het vervoersbedrijf raakte in financiële problemen, omdat er destijds een te laag bod is uitgebracht op de exploitatie van de concessie Waterland. EBS probeert deels aan zijn aangegane verplichtingen te onttrekken door tussentijds een nieuw vervoersplan in te dienen. Hierin wel ruimte voor een toeristische dienst naar Volendam, maar er wordt gekort op kleinere lijnen, zoals buslijn 121. De Stadsregio is hiermee akkoord gegaan.
Hans Mandjes verwijst naar soortgelijke gebeurtenis in Landsmeer, waar vervolgens een handtekeningenactie werd opgezet. Tip voor Jisp?

Update baggerplannen
Onlangs zijn op gemeentehuis baggerplannen gepresenteerd. Deze coalitie wil het baggeren hervatten. Er is inmiddels vergunning gegeven voor baggeren in de Ketelsloot, en delen grenzend aan Jisp, waarbij ook de sloot bij het Surflandje wordt meegenomen. Daar blijft het trekpontje in de blubber steken. Ook aan de Oostknollendamse kant en bij de Poel en het Zwet wordt het baggeren hervat.
Aanwezigen vragen naar sloot, aan Zwetkant, achter het erf van de huizen aan het Weiver. Deze slibt ook dicht. Daarover is nog niets bekend.

Voortgang AED
AED plaatsen aan het PEN huisje bleek te duur, want op die plek moest aparte stroomvoorziening komen. Jan oppert een optie, namelijk aan kantoortje van Tames Heijkamp. Garry vertelt dat de recreatiecommissie gaat voor plaatsing aan schuurtje bij familie Spruit. Deze locatie ligt centraal. Deze AED is voor iedereen te gebruiken, althans voor de vrijwilligers aangesloten bij Burger Harthulp.
Andere AED’s bevinden zich bij VV Jisp, kazerne brandweer en bij entree B&B De Lepelaarsnest aan Molenpad in Jisp. Echter deze locaties zijn niet op alle tijdstippen van de dag voor vrijwilligers harthulp te betreden. Zodoende deze keuze voor schuur Spruit, naast de Hervormde kerk.

Dorpsvisie
In samenwerking met de Vereniging van Kleine Kernen Noord Holland (gesubsidieerd) wil de contactcommissie een Dorpsvisie opzetten. Er vinden gesprekken plaats met een adviseur van VvKKNH. Het e.e.a. wil de commissie presenteren en toelichten tijdens de jaarvergadering met B&W op woensdag 8 oktober, 20.00 uur in De Lepelaar.
Bewoners en dorpsraden/contactcommissies reageren nog wel eens in het hier en nu, terwijl beleidsmatig vaak met visies wordt gewerkt. Zodoende kan een dorpsvisie handig zijn. Hoe ziet Jisp er over 10, 15 of 20 jaar uit. Kan uw (klein)kind nog op de fiets naar de basisschool? Kunnen mensen plezierig oud worden op Jisp? Hoe ziet u de leefbaarheid en is er voldoende aanwas om verenigingsleven in stand te houden? De contactcommissie nodigt betrokkenen, inwoners, bestuurders van verenigingen en ondernemers uit om hierover na te denken en mee te denken, eventueel in werkgroepen.

Aanpak wegsloot
De wegsloot wordt als monument en als enige wegsloot waarin je nog een rondje door dorp en weiland kan varen, geroemd. (Radio NH en artikel dagblad) Onderhoud is nodig. Het onderwerp wil de Contactcommissie hoog op de agenda zetten, te beginnen bij de jaarvergadering. Het wordt tijd dat het monument goed onderhouden wordt. Doorvaarbaar is de wegsloot sowieso niet meer. De wegsloot valt buiten het baggerplan van het Wormer- en Jisperveld. Bagger hoopt zich op. De manier van beheer/schouw en maaien onder water (maaiboot) laat te wensen over. De beschoeiing is al jaren een bron van zorg. Halve bomen groeien er in. In het totaalplan dient ook de beschoeiing van de Kerksloot, langs begraafplaats opgenomen te worden.

Voorbereiding jaarvergadering, inbreng punten?
Onderhoud aan Jisp! Aan het Raadhuis, aan de straatlantaarns (dikke spinragen), onkruid plein voor hat-woningen oude gymzaal, Dorpsstraat, etc. worden zoal door de aanwezigen genoemd. Ook het te hoge riet langs verkeersroute Jisp-Purmerend(Hoogheemraadschap) wordt als onveilig bestempeld.

Ingekomen mededelingen en ter plekke ingebracht.
Seiny Klopper herinnert de aanwezigen aan monumentendag en de activiteiten in de kerk in het weekend van 13 en 14 september.

Coen Ricken vraag de contactcommissie naar standpunt in opties voor de voetbalvereniging Jisp. In verband met privatisering wil gemeenteraad dinsdag 9 september twee opties onderzoeken. Het merendeel van de contactcommissie is voorstander van de optie kunstgras, met woningbouw ‘aan de lint.’

Hans Mandjes meldt dat hij binnenkort een contact wordt voor Milieubeheer Zaanstreek

Imgard van de Nes stelt voor een uitnodiging voor de jaarvergadering te flyeren, om dorpsbewoners er aan te herinneren. Daarnaast hoopt ze eind dit jaar weer een kerstboom van de contactcommissie te zien op het dorp bij het Raadhuis.

Paulina vertelt over een overkoepelend blad voor geheel Wormerland. Het idee heeft ze samen met Branko Jovanovic voorgelegd bij de gemeente. Daar waren de reacties positief. Hierin zijn ook pagina’s gereserveerd voor de dorpskernen Wijdewormer, Jisp, Spijkerboor en Oostknollendam. Er is contact gelegd met de contactcommissies van deze kernen. De commissies zijn om verschillende redenen terughoudend. Contactcommissie Jisp brengt dit jaar Ons Dorp Jisp uit met daarin aandacht voor dorpsvisie en andere lopende zaken.

Anouk constateert dat er veel wespen zijn op en rond het Surfland. Ze vraagt bij wie ze dit moet aankaarten. Bij gemeente Wormerland.

Jan Koene is bij de informatie-inloop over het wandelpad vanaf het Oosteinde, op het gemeentehuis geweest. Het pad komt er, werkzaamheden gebeuren buiten het broedseizoen en vogeltrek om. Streefdatum van realisatie is 1 juli 2015


Verslag openbare vergadering 2 juni 2014Aanwezig: Anouk Scholtens, Kiki van de Nes, Jan Koene, Jim Praag en Paulina Bos.
Gasten: Leo Acquoy, Marjan Thessling, Anja de Boer, Marouschka Acquoy, Maaike
Jellings, Imgard van de Nes, Nico Koelemeijer, Nico Groot, Lyda Beunder, Garry Klopper,
Kick Luttik, mevr. Thieme, Syp Winia, Ron van ’t Veer, wethouder Elly Fens en Seiny
Klopper.

Afbericht: Rob Berkhout, Alie Smit, Coen Ricken, Mart van de Kolk en Ed van Rijn.

1. Opening door voorzitter.

2. Verkeersveiligheid.
Anouk vertelt dat er meer ouders zorgen maken om de paaltjes op het Weiver en de
Dorpsstraat en hoe de schoolgaande kinderen er tussendoor zigzagt. Het zebrapad voor
De Harpoen mag ook beter zichtbaar worden. Ze heeft contact gehad met Luc Brouwer
van gemeente Wormerland. Hij heeft beloofd een morgen een schouw te houden om zelf
te zien hoe het verkeer zich voor de basisschool houdt. Er ligt bij hem ook het voorstel
een knipperend waarschuwingsbord te plaatsen, naar voorbeeld bij school de Wormer
Wieken.
Anouk en Jim hebben contact gehad met het nieuwe schoolhoofd van De Harpoen, Judith
den Otter. Daaruit bleek dat zij de verkeersveiligheid voor school graag wil verbeteren.
Wordt vervolgd.

3. Dorpsvisie opzetten in samenspraak met de bewoners
Naar aanleiding van een bezoek aan een bijeenkomst van de VkkNH (Verenigde Kleine
Kernen Noord Holland) is Jim geïnspireerd een dorpsvisie op te zetten. Ideeën zijn er om
de bewoners te benaderen, bijvoorbeeld via een huis-aan-huisenquête en een
informatiebijeenkomst in De Lepelaar.
Bij de visie worden verenigingen betrokken, inwoners van jong tot oud. Punten in de
visie zijn: woongelegenheid en doorstroming om jongeren voor het dorp te behouden,
activiteiten en bedrijvigheid op het dorp, waarmee leefbaarheid blijft.

4. Busvervoer; wijzigingen buslijn 121.
Een aantal bewoners zijn specifiek voor dit onderwerp naar de vergadering gekomen.
Deze zomer worden de busritten van EBS lijn 121 verder gereduceerd, tenzij Jisp
hiertegen in opkomst komt. Het blijkt dat Stadsregio de concessies aan een
busonderneming vergeeft. Hierin heeft gemeente Wormerland weinig inbreng, maar
gemeentes Amsterdam en Purmerend des te meer, zo vertelt Syp Winia, gastbewoner
van het Ketelhof en gebruiker van het openbaar vervoer. Ook andere aanwezigen
benadrukken het belang van de buslijn. De busonderneming EBS heeft vermoedelijk
tegen te lage prijs ingeschreven en belandde vervolgens in de financiële problemen.
Enige remedie is het vervoersplan uit te dunnen. In de tijd van Arriva was Jisp tot in de
kleine uurtjes te bereiken of te verlaten. De busritten in de avond werden gereduceerd tot rond negen uur ’s avonds. Voor augustus staat een verdere reductie op de planning. In spitstijden vertrekt de bus nu nog om het half uur. In augustus worden dat elk uur. Daarmee wordt sinds 2011 een derde van het aantal ritten verwijderd.
Argumenten worden genoteerd en in overleg met de aanwezige busgebruikers en wethouder Elly Fens wordt vanuit de Contactcommissie een brief gestuurd naar de wethouder. Zij kan het met de heren opnemen die na de Pinkster naar de vergadering van de Stadsregio gaan.
Het blijkt uit reacties dat de bus consequent te vroeg vertrekt vanuit Jisp, om de verbinding met de trein in Wormerveer te halen. Abonnementhouders van Concert bij Kaarslicht hebben last van het feit dat de bus ’s avonds niet meer rijdt. Een theaterbezoek in Purmerend wordt onmogelijk gemaakt. Mevrouw Thieme uit Wormer noemt de werkzaamheden bij het Tramplein, waarmee de bus nu naar de overkant van het kanaal gaat bij de Melkwegbrug. Daar staan de passagiers tot 8 december onbeschermd tegen weer en wind.
Zij heeft dit kenbaar gemaakt bij de SP, zowel in Wormerland als Purmerend en ze voert actie hiertegen. Besloten wordt het probleem voor Jisp in de brief te benadrukken.

5 AED Burgerharthulp
Kiki behartigt het onderwerp AED. Ze trekt hierin samen op met Gerrit en Anja de Boer. Een extra AED komt er, dankzij gelden van Wormerwonen, Gerrit Blaauwfonds, Gymvereniging Fortuna en restantgeld van Jisp By Night. Het plan is een AED te hangen aan het Pengebouwtje bij de kerk, centraal in het dorp. Echter hiervoor moet een extra elektriciteitsmeter worden geplaatst waarmee het AED apparaat zich rechtstreeks kan voeden en dit kost 800 euro extra.
Een optie voor een andere locatie is het halletje van de appartementen in de vroegere gemeenteschool aan de Dorpsstraat, waar Ed van Rijn woont. De voordeur is los en daarmee is de AED ook voor iedereen te bereiken. Dit gaan ze onderzoeken.
De Recreatie Commissie en de Contactcommissie gaat informatie verstrekken over Burger Harthulp en mensen werven om zich hierbij op te geven. Dit kunnen bijvoorbeeld bedrijfshulpverleners zijn (BHV-ers)

6. Berm- en groenonderhoud
Voor de Pinkster worden de bermen zoals gebruikelijk langs de wegsloot gemaaid. Een aantal inwoners, waaronder Jan Koene ergeren zich aan de wild groeiende bermen en de wilgentakken die bij het open veld tussen Oosteinde en Jisp staan. De voorkeur gaat uit naar drie keer maaien in het jaar.
Een discussie ontstaat over het onderhoud aan de bermen. Ron van ’t Veer vertelt dat er beschermde bloemen in de berm groeien en dat daar een gedragscode voor bestaat. Zodra deze zijn uitgebloeid, kunnen ze zich uitzaaien. Maaien voor de Pinkster kan alleen als de Pinkster laat valt.
De vraag is wat het groenbeleid is van de gemeente en of deze aandacht heeft voor beschermde flora en fauna. Ron stelt voor het ecologisch te beheren, bijvoorbeeld door het gemaaide groen te klepelen. Maaibeleid van gemeente moet eerst bekeken worden.

7. Verlichting Land van Belofte
Commissielid en bewoonster van het appartement aan het Weiver, Kiki, heeft samen met andere bewoners al eerder geklaagd over de scherpe verlichting bij Wormerwonen. Een extra argument is dat Jisp waarschijnlijk een kolonie zeldzame Meervleermuizen heeft, ontdekt door biologen Dick Dekker en Ron van ’t Veer. Dit soort is extreem beschermd. De vleermuis heeft lichthinder van de woningen en best mogelijk dat dit nooit is getoetst.
Kiki heeft Ron Kerssens van Wormerwonen gesproken. Hij vertelt dat er eerder een QuickScan is gedaan, maar dat daar niets is uitgekomen. Bovendien hanteert Wormerwonen verlichting volgens de richtlijnen van het politiekeurmerk 100 Lux.
Volgens Ron valt het natuurgebied sinds 2004 onder de strenge wetgeving van Natura 2000. Als er in het gebied structurele veranderingen gaan plaatsvinden, zoals bij een
bouw, dienen de afwijkingen vooraf getoetst te worden. De Meervleermuis eet bij grote plassen. De kolonie bevindt zich in de kerktoren en vliegt langs de nieuwe buurt en het Land van Belofte naar het water.
Dick en Ron hebben maar liefst vijf verschillende ‘bats’ in Jisp ontdekt. Natuurvriendelijke verlichting is wenselijk. Dit soort verlichting (100 Lux) past thuis in een meer verstedelijkt gebied. Ron wil graag de QuickScan inzien.

8. Speeltuin Molenpad en pitbull.
De nieuwe speeltuin bevatte enkele slordigheden en is 22 mei opgeknapt. In de speeltuin werd meerdere malen een loslopende pitbull (of lijkende vechthond) gesignaleerd die zijn tanden zette in het zitje van de kabelbaan. Inmiddels is m.m.v. de contactcommissie de eigenaar door de kernregisseur achterhaald. De schade wordt op de eigenaar verhaald. Bovendien heeft deze een waarschuwing gekregen. Op het speeltuin mag geen hond loslopen! Er staat een verbodsbord.
Er wordt vanuit het publiek gevraagd of dat gat achter de beschoeiing naast de zwemsteiger ook gedicht is. Volgens de commissie zijn alle gaten gedicht, maar misschien is er weer één ontstaan. Wordt gecheckt.

9. Input blad Ons Dorp Jisp
Het blad Ons Dorp Jisp kan weer uitkomen, echter de contactcommissie wordt gekort op gelden, wegens bezuinigingen bij gemeente Wormerland. De commissie zoekt naar een oplossing.
Er is voldoende input (onderwerpen voor artikelen), gezien de punten van deze vergadering. Seiny vind het fijn als het ‘dorpsblaadje’ blijft en wil graag meedenken aan onderwerpen.

10. Ingekomen mededelingen
Geen bijzonderheden.

11. Rondvraag
Mevrouw Thieme wil graag nog het e.e.a. kortsluiten over buslijn 121. Besloten wordt vanuit Contactcommissie Jisp het Jisper en Oosteinder belang voor te dragen, dan volgt de rest.
Kick Luttik vraagt of die sloep bij de aanlegsteiger Molenpad illegaal ligt. Eigenaar wordt aan herinnerd dat hij zijn boot elders moet leggen. Handhaving via kernregisseur Harry Koster.
Jan Koene vraagt aan de wethouder of er al meer bekend is over het beheerspad met de ingang vanaf het Oosteinde, Wormer. Ron van ’t Veer heeft het beheerspad vanuit zijn adviesbureau getoetst. Het kan voor wandelaars open, buiten het broedseizoen om, dus van de nazomer tot aan de winter.
Er wordt gevraagd om een update van het baggeren. De Poel moet ook gebaggerd worden, anders slibt het veld snel dicht. Het nieuwe college probeert het e.e.a. vlot te trekken, zo vertelt mevrouw Fens. Er is een uitnodiging voor een bijeenkomst dinsdag 24 juni van 20.00 tot 22.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis Wormerland.
Kiki denkt nog aan de verlichting van de kerk. Enige tijd geleden was een verzoek ingediend om de kerktoren te verlichten, maar dit was toen financieel niet haalbaar. Mocht dit weer op de agenda komen, dan moet het licht ook getoetst worden aan de vleermuizenkolonies.
Sluiting van vergadering.

Verslag openbare vergadering 28 april 2014Aanwezig: Anouk Scholtens, Kiki van de Nes, Jan Koene, Jim Praag en Paulina Bos.
Gasten: Ernst Pieter Rot, Nico Koelemeijer, Coen Ricken, Kick Luttik, Alie Smit, Ed van Rijn, Hans Betlehem en Frank Groen.
Afbericht: Rob Berkhout, Frans Saelman (wethouder), Mart van de Kolk, burgemeester Peter Tange, Harold Halewijn, Garry Klopper, Anja en Gerrit de Boer.

Hans Mandjes laat weten, nu hij geen raadslid van SP en geen inwoner meer is van Wormerland, dat hij niet meer aanwezig kan zijn op de vergaderingen van CC Jisp. Hij dankt CC Jisp voor de gastvrije ontvangsten in afgelopen jaren.

Frans Saelman heeft de commissie laten weten, dat wethouder Elly Fens de intentie heeft de openbare vergaderingen in Jisp te volgen. De volgende keer hoopt zij aanwezig te zijn.

1. Opening vergadering
Voorzitter Anouk heet de aanwezigen welkom.

2. Presentatie Contactcommissie 2014-2018 en update overdracht bestuursfuncties e.d.
Om elkaar beter te leren kennen volgt een kort voorstelrondje.
Anouk is voorzitter, Paulina doet het secretariaat en de communicatie. Kiki wordt de penningmeester van deze commissie. De volledige overdracht kan plaatsvinden. Er wordt een afspraak gemaakt met de vorige penningmeester.

3. Reacties verslag vergadering 3 februari jl. vorige CC Jisp.
Geen reacties.

4. Speer- en actiepunten bepalen, zoals verkeersveiligheid/paaltjes, maaibeleid bermen en AED.
AED: Kiki heeft contact gehad met Gerrit de Boer. Hij is aangesloten bij Burger Harthulp en zet zich eveneens in voor een extra AED in het dorp. Er zijn AED’s bij de voetbalclub, de brandweer en één in het halletje van B&B De Lepelaarsnest (Lepelaar). Die bij de voetbalclub en de brandweer zijn soms achter slot. De toegangscode tot B&B Het Lepelaarsnest is eveneens bekend bij Burger Harthulp. Mensen die aangesloten zijn bij Burger Harthulp en melding ontvangen hulp te verlenen, krijgen bij melding ook deze code.
Kiki gaat in samenwerking met Gerrit mensen motiveren zich op te geven bij Burger Harthulp. Dit kunnen bijvoorbeeld BHV-ers zijn (bedrijfshulpverleners) en EHBO-ers met kennis van AED.
Frank Groen wil zich aanmelden. Hij is ook BHV-er
Alie meldt dat de mensen die kunnen werken met AED in een apart kader van het Wijdewormer Journaal staan.

Verkeersveiligheid: Dit onderwerp houdt de gemoederen nog steeds
bezig. Het is moeilijk om het Weiver en de Dorpsstraat verkeersveilig te
krijgen.
Zorg is om het zebrapad voor basisschool De Harpoen, waarvan Anouk
meldt dat weggebruikers soms niet weten dat er een zebrapad ligt. Voorstel is
om hier een knipperend verkeerslicht te plaatsen, zoals op de Rigastraat in Wormer.
Deze werkt op zonnecellen en gaat knipperen als iemand aan komt rijden.
Ander punt zijn de paaltjes. De paaltjes bij Frank Groen voor (vroegere Spar),
heeft weggebruikers laten schrikken. Frank vertelt dat gemeente Wormerland de
paaltjes heeft teruggeplaatst, nu bouw van zijn huis en erf klaar zijn. De gemeente
houdt de lijn van de erfafscheiding en de weg aan. Eén paaltje is naderhand
al meer op eigen grond gezet voor de brede EBS bus.
Vooral kinderen hebben moeite met de paaltjes, ze fietsen langs beide kanten.
Mensen met brede fietstassen blijven er achter hangen.
Coen Ricken en Kick Luttik adviseren een brief te sturen naar de gemeenteraad
en B&W, voor mogelijk aanpassingen in het gemeentelijke vervoers- en verkeersplan.
Misschien dat er weer een onderzoek kan komen. Vorig onderzoek is
al enige jaren geleden. Dat Jisp een 30 kilometerzone is, moet wellicht ook gehandhaafd
worden, zo wordt opgemerkt.
Ed: Twee jaar geleden heeft iemand van gemeente Wormerland (Luuk Brouwer)
alles al bekeken, gepast en gemeten, maar bewoners hebben toen amper gereageerd.
Luuk heeft een paar keer tekst en uitleg gegeven bij openbare vergaderingen
van de contactcommissie.
Jim noemt de punaises, de hobbels, waarover de onderkant van sommige auto’s
schaven. De punaises worden links en rechts gepasseerd. Destijds is voor punaises
gekozen en niet voor drempels, omdat auto’s (en aanhangers) bij drempels
zwaardere trillingen veroorzaken. Dit geeft problemen aan funderingen bij huizen
die vlak aan de weg staan.
Punt verkeersveiligheid worden intern besproken voordat er tot actie wordt over
gegaan.
Bermen en verpaupering
Jan maakt zich zorgen om het maaien van de bermen, met name langs de wegsloot.
Er wordt te weinig gemaaid en hij ergert zich aan ‘die Paastakken’ op het
Weiver.
Hans Bethlehem vertelt dat op advies van milieubeweging / natuurbeweging er
voor gekozen is minder vaak te maaien, zodat de berm mooi kan bloeien.
Volgens Ed wordt er zeker twee keer per jaar gemaaid, maar dat is inderdaad
niet veel.
Jan maakt zich zorgen om het aangezicht van het dorp. Vooral oude
re Jispers klagen dat het dorp niet zo mooi meer is als vroeger. Er ontstaat een
discussie. Bewoners maken er zelf ook een rommeltje van. Tuinen en paden
worden niet meer bijgehouden. Sommige bewoners zien de noodzaak hier niet
van. Ouderen kunnen het soms niet meer. Er wordt besloten een plan op te maken
en het beleid bij de gemeente op te vragen.

5. Verslag workshop VvKk NH over Dorpsvisie.
Jim en Paulina zijn naar een bijeenkomst van VvKk-NH (Vereniging van kleine
kernen in Noord Holland). Na de Alg. Ledenvergadering waren er workshops over
‘Dorpsvisie: agenda voor het dorp én de gemeente’. Sprekers en
ervaringsdeskundigen vertelden over het opzetten van een dorpsvisie. Jim vergeleek het met een opmaken van een bedrijfsplan. Aan bod kwam onder meer hoe inwoners en jongeren kunnen worden betrokken bij het maken van een dorpsvisie. Een visie over hoe het dorp er over tien jaar uit kan zien, geeft stof tot denken. Centraal staat het verbeteren van de leefbaarheid in het dorp en het dorpse karakter bewaren. Het functioneren van een contactcommissie dan wel dorpsraad kan met een handleiding ook ingekaderd worden.
Coen Ricken merkt op dat er een soort visie ligt bij gemeente Wormerland: de Structuurvisie. Deze bestrijkt een periode van 20 jaar. Hij vindt het jammer dat de Contactcommissie Jisp daar het afgelopen jaar amper aanwezig is geweest en geen zienswijzen heeft ingediend. Afgesproken wordt dit punt intern verder te bespreken.

6. Verslag onderhoud M. van Leeven, speeltuin, Molenpad.
Jan Koene en Paulina hebben zich laten bijpraten over de speeltuin door Michel van Leeven (Wormerland). Er zijn een aantal gebreken en slordigheden
geconstateerd in de speeltuin. De gemeente heeft de aannemer gevraagd dit spoedig te herstellen. Een feestelijke opening met een jeu-de-boulestoernooi, laat zodoende nog even op zich wachten.

7. Ingezonden mededelingen en wat verder ter tafel komt.
Geen bijzonderheden.
Ernst Pieter wenst de nieuwe commissie veel succes.
Nico Koelemeijer vertelt van de film over verzetsmensen die 30 april te zien is in de kerk, in het kader van Monumenten Spreken. Hierin ook aandacht voor het monument aan het Jisperpad.
8. Rondvraag.
Frank Groen vraag naar de voortgang van het baggeren. De sloot achter zijn tuin slibt vol.
Jan Koene, vertegenwoordiger van het baggercomité, vertelt dat De Poel niet uitgebaggerd wordt, maar De Merken wel. Dat is een rare situatie, want zo
verspreid het bagger zich weer door het veld. De nieuwe gemeenteraad zit vast aan afspraken uit een recent verleden.
Coen vertelt dat de nieuwe coalitie een onderzoek wil, hij adviseert de
commissie mee te praten. Ook wil deze coalitie de mogelijkheden onderzoeken van een verplaatsing van het voetbalterrein van VVJisp.
Paulina herinnert de nieuwe commissie aan lopende zaken uit de vorige commissie, zoals het onderhoud aan het mededelingenbord (sleutel!) bij de Kom en het entree van het Raadhuisje. Ook aandacht voor de
doorvaarbaarheid/beschoeiing van het gemeentelijk monument: de wegsloot.
Jan Koene kaart de woningdoorstroming aan. Veel ouderen wonen alleen in een woning en hij wil graag met anderen bekijken hoe jongeren in Jisp kunnen
komen en blijven wonen.
Daarnaast vraagt hij naar het beheerspad/wandelpad op het Oosteinde, Wormer. Het vlot niet, terwijl zo’n wandelpad het recreëren in de omgeving zal bevorderen. De gemeenteraadsleden vertellen dat er is besloten dat het pad er komt, maar Natuurmonumenten werkt tegen.
Er wordt nog nagepraat over natuurbeheer

Sluiting.
Anouk dankt iedereen voor hun bijdrage en sluit de vergadering

Verslag van de jaarvergadering
Contactcommissie Jisp – 9 oktober 2013Aanvang: 20.00 uur in de Lepelaar
Aanwezig: Contactcommissie Jisp
De dames P. Buiten, P. Spruit de heer E. Spruit
Afwezig met kennisgeving mevr. L. Beunder
Leden college gemeente Wormerland:
burgemeester P.C. Tange
wethouders: mw. A. de Groot en R. Hendriks
OVER-gemeenten: mw. M. Hollander en dhr. L. Brouwer
Kernregisseur: dhr. H. Kos
Raadsleden en belangstellenden: ± 25 personen
verslag: Margreet Teeling
---------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Opening en mededelingen vanuit de contactcommissie

Paulina Bos opent de vergadering. In het afgelopen jaar heeft Arlène Voogd wegens vertrek naar het buitenland afscheid genomen van de contactcommissie.
De contactcommissie heeft daardoor geen voorzitter meer maar vanavond neemt Paulina de rol over.
Zij heeft alle aanwezigen van harte welkom.
Bij de contactcommissie is een brief binnengekomen van de buurtstichting Spelen in Jisp en Wormer Oost, over de realisatie van wandel/hardlooppaden te realiseren aan het Oosteinde op het ruilverkavelingspad.
Vragen zijn: - waarom moet dit zolang duren?
- wat is het vervolg na september 2012?
- zal het er volgend jaar zijn?
Antwoord weth. Anna de Groot: De voortgang met Natuurmonumenten verlopen
niet voorspoedig. Volgens natuurrichtlijnen kan het pad jaarlijks maar 3 maanden open zijn. Het pad is niet bedoeld om hard te lopen en honden zijn niet toegestaan. Volgende week vindt er opnieuw een gesprek plaats met natuurmonumenten over de basisafspraken betreffende onderhoud en controle.
Door de weinige financiële middelen van de gemeente kunnen wij hierin beperkt tegemoet komen.

2. Evaluatie verkeersmaatregelen Jisp

In juni heeft er met de contactcommissie en Luuk Brouwer van de gemeente een evaluatie plaatsgevonden over de genomen verkeersmaatregelen. De communicatie rondom de maatregelen is niet optimaal verlopen. Dat de Dorpsstraat smal is en niet past in deze tijd met veel verkeer daar is niets aan te veranderen. Vanuit de richting Neck zijn bij de 3 wegversmallingen gele cirkels aangebracht. De Dorpsstraat kent verder voldoende obstakels door de smalle rijbaan. Meer gele cirkels zullen hier weinig effect hebben. Aan het begin van de Walvischstraat is een herhalingsbord 30 km geplaatst. De gele cirkel bij de brandweerkazerne voldoet aan de hoogte maat van 12 cm in het midden. Er spelen twee problemen de snelheid waarmee het doorgaande verkeer rijdt en trillingen van groot verkeer. Het aanleggen van drempels is geen optie; deze veroorzaken veel schade en is niet wenselijk voor de hulpdiensten.
Vragen die overblijven zijn: - op alle paaltjes reflectoren aanbrengen
- borden bij de oversteekplaats bij de school klimop vrij maken
Deze punten worden door de gemeente opgepakt.

3. Introductie kernregisseur Harry Kos

De kernregisseur stelt zich voor en vertelt dat hij na 40 jaar als politieagent te hebben gewerkt ook na zijn pensionering nog actief te blijven. Hij is voor 8 uur (voorlopig voor 1 jaar) in de week kernregisseur in Jisp en Neck. Tijdens zijn politieloopbaan was hij o.a. wijkagent in Westzaan en Wormerveer en ook jeugdzaken zijn voor hem niet onbekend. 8 uur in de week is niet veel maar hij hoeft het ook niet alleen te doen hij kan altijd een beroep doen op de politie. Hij zal in burgerkleding te zien zijn in Jisp en Neck. Wanneer u als inwoner een onveilige situatie ervaart kunt u de kernregisseur altijd bereiken via het gemeentehuis tel. 651 21 00.

4. Overzicht en terugblik afgelopen 4 jaar ccie. Jisp

Patroeska Spruit memoreert aan de monumentale status van de wegsloot.
Dit is een goed uitgangspunt wat vervolg moet krijgen in de structuurvisie van Wormerland. Met deze basis kan de Oudheidkundige commissie samen met de Monumentencommissie van Wormerland met als uitgangspunt recreatieve doeleinden, misschien subsidie genereren voor restauratie van de kanten van de wegsloot.
Aandacht wordt gevraagd om controle uit te oefenen op het schouwen dat op dit moment plaatsvindt.
De contactcommissie was betrokken bij de realisatie van de voetbalkooi. de nieuwe speelplaatsen. Nu nog een bord voor de sponsoren en de steiger bij het Molenpad.
De contactcommissie heeft een adviserende rol die als erg zinvol wordt ervaren.
Contacten met de gemeente zijn prettig en leerzaam.

5. Vooruitblik contactcommissie Jisp, komende verkiezingen en werving nieuwe kandidaten.

De contactcommissie heeft in de afgelopen 4 jaar veel bereikt voor de dorpskern Jisp. De contactcommissieleden geven gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders en aan de Gemeenteraad dat het hoogste orgaan is in de gemeente. Contactcommissieleden zijn de ogen en oren ter plaatse en worden dan ook door de gemeente erg serieus genomen.
De verkiezing voor de contactcommissie is op 19 maart 2014 tegelijkertijd met de verkiezing voor de gemeenteraad.
Ben je 18 jaar of ouder en woon je in Jisp meldt je dan aan als kandidaat, twee maanden voor de verkiezingen bij de gemeente.
Een contactcommissielid is echt belangrijk. Je kunt direct invloed uitoefenen op je leefomgeving en met initiatieven komen.
De contactcommissie gaat mee met de tijd en vergadert noodzakelijk want digitaal weet men elkaar ook te vinden. Een vijftal vergaderingen per jaar is vaak voldoende. Interesse voor de contactcommissie wordt getoond door Branko Jovanovic. Welke contactcommissieleden zich herkiesbaar stellen bij de nieuwe verkiezingen is nu nog niet duidelijk.
De contactcommissies blijven naast het buurt gericht werken in Wormerland bestaan maar bekeken wordt hoe zij elkaar kunnen versterken.

6. Rondvraag

Dorpsstraat 1-3
Dhr. en mw Eggers vertellen over de aanvraag die zij bij de gemeente hebben ingediend om een planologische wijziging van het perceel Dorpsstraat 1-3. Nu staat er een woning en bedrijfsruimte. Gewenst is om het bedrijf om te zetten in een woonbestemming. De contactcommissie heeft in haar vergadering afgelopen maandag positief geadviseerd. De procedure gaat nu verder en wordt voorgelegd aan de gemeenteraad.

Speelveld
Mw. Klopper complimenteert de contactcommissie over wat er in de afgelopen 4
jaar is bereikt en dan met name het speelveld.

Voetbalkooi
Berm 30 mtr. bij de voetbalkooi moet officieel worden onderhouden door de
buurtstichting. In de praktijk blijkt dit niet zo makkelijk. De gemeente zal serieus kijken of hierbij geholpen kan worden zonder precedenten te scheppen.
Terugkoppeling vindt plaats via de contactcommissie.

Contactcommissie
Dhr. Roeleveld meldt dat de vergaderingen van de contactcommissie altijd prettige verlopen en mede door de lekkere koffie van Imgard v.d Nes.
Hij roept ook inwoners beneden de 18 jaar op om zich op te geven als aspirant
lid van de contactcommissie.
Avond Oudheidkundigecommissie vrijdag 25 oktober 20.00 uur
Leen Hoogmoed komt vertellen over de restauratie van de Rainbow.
Harrie Bax presenteert de DVD over de Jisperschool
Evert Spruit
Dank aan de gemeente voor het repareren van de brug, de beschoeiing en de
grastegels. Ook de beschoeiing bij het Kerkeland is nu in orde.
Nog één vraag of er beschoeiing kan worden aangebracht bij het
gemeentehuis/Kerksloot/achter de begraafplaats.
Bekeken zal worden of dit in het onderhoudsprogramma is opgenomen?
Facebook
De complimenten hoe de contactcommissie inwoners op Facebook informeren.
Bomen ’t Hofje
Bomen graag bekijken of er hier en daar gesnoeid kan worden.
Straatverlichting
Wanneer de verlichting defect is, meldt het de gemeente www.wormerland.nl
(melding leefomgeving) of 651 21 00

De voorzitter sluit de vergadering en dankt de aanwezigen.


Verslag openbare vergadering 2 september 2013.Aanwezig: Patroeska Spruit, Lyda Beunder en Paulina Buiten-Bos. Afwezig: Evert Spruit (vakantie), Branko Jovanovic (ziek)
Afbericht: Rob Berkhout, Alie Smit, Hans Mandjes, Mart van de Kolk en Coen Ricken.
Gasten: Anouk Scholtens, Nico Koelemeijer, Henk Roeleveld, Ed van Rijn, Gerrit de Boer en burgemeester Peter Tange.

1. Opening
Lyda Beunder zit de vergadering voor en heet iedereen welkom..

2. Reacties verslag openbare vergadering 13 mei jl.
Akkoord bevonden

3. Verkeers remmende maatregelen; wegbeheerder gemeente Wormerland, Luuk Brouwer woont de vergadering bij.
Een jaar geleden werden paaltjes en eilanden op de doorgaande route geplaatst in Jisp, waarmee het verkeer moet worden afgeremd. Al jaren is bekend en uit onderzoek is gebleken dat er door Jisp te hard wordt gereden. De verkeersremmende maatregelen zijn er ook gekomen om zwaar verkeer af te remmen, om trillingen aan funderingen van woningen die direct aan de weg liggen, te verminderen. Voor veel bewoners was het plaatsen van de maatregelen een volledige verrassing. Het e.e.a. was van te voren niet juist gecommuniceerd.
Voor de vakantieperiode heeft de contactcommissie een evaluerend gesprek gevoerd over de getroffen verkeersmaatregelen met Luuk Brouwer. Deze vergadering toetst hij de voorstellen die onder meer door de inwoners en commissieleden zijn ingebracht.
Het dorp Jisp valt onder de 30 kilometer zone. Om de weggebruikers hieraan te herinneren is geld gereserveerd en hoeft er geen uitgebreide procedure te worden bewandeld.
De volgende afspraken zijn gemaakt.

o De communicatie over de werkzaamheden moet beter.

o De 30 km zone wordt extra aangegeven met een herhaling verkeersbord in de Walvischstraat en extra gele cirkels (punaises)l in de Dorpsstraat. (Punaise is puur visueel; geen verhoging.)

o Op de erfafscheiding Dorpsstraat 35, heeft de bewoner zelf een paaltje geplaatst. De angst is dat dit ongelukken gaat veroorzaken. De gemeente treedt in overleg met de bewoner.

o De bestrating ter hoogte van de vernieuwde beschoeiing naast de ophaalbrug, wordt opgeknapt.

o De wens is uniforme paaltjes in het dorpsbeeld te plaatsen. De voorkeur gaat uit naar zwarte paaltjes met extra reflectie.

De rood-witte paaltjes vallen goed op, maar “de fotograaf die een zeer fotogeniek beeld van bijvoorbeeld Dorpsstraat 19 wil schieten als mooie herinnering aan Jisp, treft een lelijke paal, die niet bij het dorpsbeeld past”, merkt Nico op.

Anouk Scholtens maakt zich zorgen om de schoolgaande kinderen in het drukke verkeer. Kinderen die op de fiets naar de basisschool gaan, moeten voor de paaltjes naar links uitwijken. Bij een enkel eilandje, kunnen ze tussen de gevel en het paaltje door, op andere locatie weer niet. Het snel rijdend woon-werkverkeer kan niet zo snel participeren op uitwijkende fietsers. (Luuk noteert de opmerkingen).
Anouk merkt op dat het zebrapad bij basisschool De Harpoen duidelijker kan worden aangegeven. Als de kinderen lopend of met de fiets naar school worden gebracht en de weg moet oversteken, stopt er een enkele automobilist voor het zebrapad. Mensen schijnen het niet te zien of te weten dat het er is.
Luuk Brouwer neemt dit aandachtspunt mee.

4. Punten voor jaarvergadering met B&W, woensdag 9 oktober in Dorpshuis De Lepelaar.
Op de agenda voor de jaarvergadering staat wederom de verkeersremmende maatregelen. Luuk Brouwer is bij de jaarvergadering aanwezig en kan plannen voor paaltjes, e.d. tonen.
Andere suggestie voor de jaarvergadering is de schouw van de wegsloot, dat deze beter twee keer per jaar kan worden gedaan.
Een ander mogelijke punt is de zorg om monumenten.

5. Voorlandje aan Molenpad en plannen tot opening.
Het voorlandje is gereed, compleet met familieschommel, fitnesstoestellen en jeu de boules. Hier en daar worden nog kleine werkzaamheden verricht. Zo is er nog aandacht voor de ondergrond, zeker bij het vlot. Mogelijke oplossingen worden aangedragen: grote tegels of steltonplaten.
Aanwezigen vinden het mooi en de afgelopen warme weken werd er goed gebruik van gemaakt. Het idee is het voorlandje te openen met bijvoorbeeld een jeu de bouleswedstrijd en een plaquette en bord te plaatsen met de namen van sponsors.
Ed merkt op dat er bij de Lepelaar of de brug een bordje mag komen, met een verwijzing naar het recreatieveld. Passanten kennen het nog niet.
Anouk zegt dat er in de sloot, tussen de landjes in, glas ligt en vraag of daar iets tegen gedaan wordt.
Dat er glasscherven liggen, is bekend. Er staat een bordje dat er niet in die sloot gezwommen mag worden. De sloot wordt gebaggerd door Hoogheemraadschap. Wanneer is onbekend.
Ook was er melding dat de boeien die het zwemgedeelte begrenzen niet aanwezig waren, dan wel verplaatst. Gerrit de Boer van de Recreatiecommissie legt de boeien weer terug. Ze liggen vast aan een tegel onder water, maar kinderen kunnen ze vrij eenvoudig optillen en verplaatsen. Er wordt meegedacht in een permanente oplossing, bijvoorbeeld boeien vast gemaakt tussen twee palen.

6. Onderwerpen via mail of ter plekke ingebracht, dan wel via de rondgeefmap.
Lyda brengt de twee grote sloepen die aan de steiger liggen aan het Molenpad onder de aandacht. Het is geen permanente aanlegplek. De burgemeester vertelt dat de eigenaars al een waarschuwing hebben ontvangen. Ze horen hun boten elders te leggen. Als dit niet gebeurt kunnen ze een proces verbaal krijgen.
De wijkagent of kernregisseur kan hierop toezicht houden. Een nieuwe kernregisseur wordt in gewerkt en vertrouwd gemaakt met Jisp en Neck, zo vertelt de burgemeester. Hij zal zich zeker komen voorstellen aan de contactcommissie.

De beschoeiing langs het land van de kerk wordt in het geheel opgeknapt. Dit nieuws kwam van Evert en Nico Koelemeijer bevestigt dit.
Commissielid Branko heeft de zorg om de sloot tussen de nieuwe buurt en de Dorpsstraat ingebracht. Hij is helaas ziek en kan het onderwerp niet inleiden. De commissie komt op dit onderwerp terug.

7. Rondvraag
Patroeska: Twee jonge treurwilgen hebben het niet gered langs het Weiver.
Volgens Paulina was het niet de bedoeling dat ze het allemáál zouden redden, want er waren drie gekapt en we zouden het zicht op het veld behouden.

Gerrit de Boer is vrijwilliger bij Burger Harthulp en streeft naar een AED kast, die mak-kelijk toegankelijk is. De financiering is een moeilijk punt en daarom is Gerrit geld aan het verzamelen en dient een verzoek in bij de contactcommissie in. (Dit wordt opgenomen met de penningmeester.)

Ed van Rijn ergert zich aan de mededelingenborden, waarin o.a. de contactcommissie nieuws op hangt. Het oogt niet netjes. Dit heeft de aandacht van de commissie.

Actielijst Commissieleden:
Aandachtspunten speelvoorzieningen checken. (Paulina)
Brainstormen over opening voorlandje en bord(jes). (Allen)
Voorbereiding jaarvergadering (Allen)
Check gift AED kast (Patroeska/Evert)
Aandacht mededelingenbord (Branko/Evert)

Sluiting
Bezoekers/belangstellenden worden bedankt en vergadering wordt gesloten.
Volgende openbare vergadering:
Jaarvergadering woensdag 9 oktober 2013 in Dorpshuis De Lepelaar, 20.00 uur.Verslag openbare vergadering 13 mei 2013Aanwezig: Patroeska Spruit, Evert Spruit, Lyda Beunder en Paulina Buiten-Bos.
Afbericht: Seiny Klopper, Mart van de Kolk en burgemeester Peter Tange.
Gasten: Nico Groot, Garry Klopper, Ed van Rijn, Alie Smit, Rob Berkhout, Imgard van de Nes (verzorging) en Martijn Arnold.

1. Opening
Het voorzitterschap rouleert; Lyda treedt op als waarnemend voorzitter. Ze heet iedereen welkom en opent de vergadering. Vervolgens wordt Branko Jovanovic voorgesteld. Hij wil de commissie helpen. In zekere zin is hij al betrokken bij de contactcommissie en helpt bij het ontwikkelen van het blad Ons Dorp Jisp. Hij loopt als het ware ‘stage’.

2. Reacties verslag openbare vergadering 4 maart jl.
Akkoord bevonden.

3. Update invulling voorlandje Molenpad.
Het Surflandje is geheel opgeknapt. Het heeft onder meer een nieuwe beschoeiing, een kunststoffen vlonder en een trapje voor de zwemmers. De grond is gedraineerd en afgelopen winter kreeg het op de kop van het landje (oostkant) een nieuwe aanlegsteiger.
De brug heeft twee leuningen voor de veiligheid.
Onderwijl wordt gevraagd wat de aanwezigen er van vinden. Zij reageren positief.
Het voorlandje, gelegen naast het Molenpad is nu aan de beurt. Ook hier komt drainage wat grondwerkzaamheden met zich mee zal nemen. Vervolgens wordt hier een familie-schommel, een jeu-de-boulesbaan en enkele fitnesstoestellen geplaatst. Het streven is dat dit voor de komende zomervakantie gereed is.

4. Zoektocht naar kandidaten Contactcommissie Jisp
De zoektocht naar nieuwe kandidaten voor de contactcommissie heeft voorlopig de aanmelding van Branko opgeleverd. Hij is deze vergadering aangeschoven om kennis te maken.
Volgend jaar, in 2014, gelijk met de verkiezingen voor de gemeenteraad vindt ook de verkiezingen van de kandidaten voor de contactcommissies plaats in gemeente Wormerland. Betrokkenen die zich, met oog op de verkiezingen, kandidaat willen stellen zijn natuurlijk welkom.

5. Invulling blad Ons Dorp Jisp
Voor de zomervakantie komt een editie van het blad Ons Dorp Jisp uit. Thema van dit nummer is de meerwaarde van de contactcommissie.
Ook lopende onderwerpen komen aan bod, zoals het bomenbeleid in gemeente Wormerland.

6 In gekomen stukken.
Geen bijzonderheden.

7. Rondvraag:
Nico Groot vraagt of de aanwezigen iets hebben op gevangen over lawaai uit het veld en inbraak van hutjes op de locatie van de Scouting aan de Bruiloftsloot. Dat is bij de contactcommissie onbekend en ook anderen weten het niet. Het schijnt dat in het veld, op een landje achter de scouting, nog wel eens feestjes plaats vinden. Daarbij denken mensen dat de lawaai bij de Scouting vandaan komt.
Garry Klopper vraagt of het bekend is of er gemaaid wordt voor de Pinkster. Inderdaad er wordt gemaaid.
Evert Spruit ziet dat aan de oostkant van de Dorpsstraat, bij de picknicktafel, de vuilnisbak niet wordt geleegd. Hier wordt melding van gemaakt. Evenals andere zorgpuntjes i.v.m. Luilak en Pinksterkermis.
Imgard van de Nes vertelt dat er op het gemeentehuis klachten komen over de zijlader van HVC. De vuilniswagen laat zich moeilijk passeren.
De opmerking wordt geplaatst dat de zijlader het geheime wapen is tegen sluipverkeer.
Sluiting:
Lyda sluit de vergadering

Volgende openbare vergadering: maandag 2 september, 20.00 uur.
Jaarvergadering met B&W: woensdag 9 oktober in dorpshuis De Lepelaar.


Openbare vergaderingen ContactcommissieContactcommissie Jisp heeft voor dit jaar besloten het aantal openbare vergaderingen terug te brengen.
De nieuwe data van de openbare vergaderingen zijn maandag 13 mei en maandag 2 september, beiden om 20.00 uur in het Raadhuis.
De jaarvergadering met burgemeester en wethouders is woensdagavond 9 oktober, 20.00 uur in Dorpshuis De Lepelaar.
Op verzoek, indien daar behoefte aan is, kan de contactcommissie altijd een openbare vergadering beleggen.


Hieronder staan twee voorbeelden hoe we het voorlandje, bij 't Surf kunnen inrichten.
Eentje mét en eentje zonder familieschommel.
Verder vier fitnesstoestellen en een jeu de boulesbaan.

Voorbeeld 1


Voorbeeld 2Verslag openbare vergadering 4 maart 2013Aanwezig: Patroeska Spruit, Evert Spruit, Lyda Beunder en Paulina Buiten-Bos.
Afbericht: Seiny Klopper, Alie Smit, Hans Mandjes, Henk van der Snoek en burgemees-ter Peter Tange.
Gasten: Hans Bethlehem, Rob Berkhout, Coen Ricken, Herman Al en Imgard van de Nes (verzorging)

1. Opening
Het voorzitterschap rouleert; Lyda treedt op als waarnemend voorzitter. Ze heet iedereen welkom en opent de vergadering.

2. Reacties verslag openbare vergadering 4 februari jl.
Akkoord bevonden.

3. Update invulling voorlandje Molenpad.
Boer speeltoestellen heeft bij de contactcommissie twee plannen gepresenteerd voor het voorlandje, nabij ‘t Surf. Het plan is dat het landje een ontmoetingsplaats voor alle leef-tijden met een jeu de boulesbaan, vier fitnessapparaten en een familieschommel. Het ene plan is zonder-, het andere plan is mét familieschommel. De contactcommissie is enthousiast over het plan met de familieschommel.
Inwoners van Jisp en Wormer-Oost kunnen kijken naar de plannen. Ze zijn te zien in de mededelingenkasten bij de Tilbrug en bij het Raadhuis. Ze zullen ook op de website www.onsdorpjisp.nl te zien zijn.

4. Zoektocht naar kandidaten Contactcommissie Jisp
Tot op heden zijn er nog geen nieuwe kandidaten.
Er ontstaat een interactieve discussie met de aanwezige gemeenteraadsleden. Overal is het moeilijk vrijwilligers te vinden, maar als de commissie duidelijk kan over brengen dat het voor het dorp en de inwoners zelf is, moet het toch lukken? Er zijn immers voldoende betrokken Jispers en Oosteinders. De kreet ‘Houdt u ook zo van Jisp? Zet u dan ac-tief in’, wordt spontaan geroepen.
Het is wenselijk dat de commissieleden mensen persoonlijk aanspreken en vooral vertel-len wat de contactcommissie doet en wat het heeft bereikt en dat het voor de leefomge-ving van de inwoner is. Dat de commissieleden de ogen en oren zijn voor zowel de me-dedorpsgenoten als de gemeente. Dat je met de commissie opbouwend en op positieve wijze iets kan bereiken in de omgeving. Bijvoorbeeld de nieuwe speelvoorzieningen en de monumentale status van de wegsloot.
Ook wordt voorgesteld de frequentie van de openbare vergaderingen terug te schroeven naar vijf keer in het jaar. In de vergaderplanning, moet ruimte zijn om een extra open-bare vergadering in te plannen, indien er vraag naar is. Verder is ieder najaar de jaar-vergadering met B&W.
De vier overgebleven leden van de contactcommissie gaan zich beraden over hoe de con-tactcommissie voor de buitenwacht ‘aantrekkelijker’ wordt en bespreken dit met contact-ambtenaar Margreet Teeling.

5. Onderwerpen via mail, social media of ter plekke ingebracht.
Twee treurwilgen bij het entree van Jisp worden gekapt, want deze dreigen om te val-len en het wegdek mee te nemen.
Daarvoor komen, volgens Jolanda Buiks van de gemeente, tien loten van dezelfde treur-wilgen voor terug. Wilgen groeien als onkruid in deze natte grond.
Boomfeestdag woensdag 20 maart 10.00 -12.00 uur op het Molenpad, Jisp. Hier wordt een boomhazelaar (Corylus colurna) geplant met aan de voet lavendel. Dertien kinderen van basisschool De Harpoen/BSO zijn uitgenodigd hier aan mee te werken. Ze worden begeleid door ouders. Docenten hebben studiedag en basisschool is vrij.
Via de mail van Alfred Warmenhoven heeft de commissie een uitnodiging voor bijeen-komst beleidsvisie Wormer- en Jisperveld d.d. 21 maart 2013 ontvangen. Bijeen-komst is van 15.00 tot 17.00 uur in de Groene zaal van het gemeentehuis Wormerland. Beleidsopstelling via WeTransfer ontvangen. Onderwerpen deze bijeenkomst zijn zoal; welke signalen constateren we, wat gaat er goed en niet goed in de polder en wat kan de gemeente hier aan doen. Verder zijn suggesties over behoud en bescherming welkom. Lyda wil graag heen. Commissieleden kunnen onderwerpen aandragen.
Via de mail komen reacties binnen over de geplaatste paaltjes en de verkeersveiligheid in Jisp. Ambtenaar Luuk Brouwer is bereid dit te evalueren. Afspraak wordt gemaakt.
Groenonderhoud bij de voetbalkooi gaf onduidelijkheid. Volgens Frank Jonker is de buurstichting verantwoordelijk voor de gedane beplanting. Dit onderhoud doet de buurt-stichting samen met bijvoorbeeld ouders van spelende kinderen. Het onderhoud aan de aanwezige bomen wordt door de gemeente (dan wel de school) uitgevoerd. De wegsloot en het onderhoud daarvan hoort gewoon bij de gemeente.

6. Rondvraag
Coen Ricken vraagt naar de voortgang privatisering van voetbalvereniging Jisp. Paulina weet dat de werkgroep privatisering van VV Jisp een gesprek heeft gehad met wethou-ders Groot en Hendriks en dat ze er over uit zijn in welke richting ze gaan werken.

7. Sluiting
Bezoekers/belangstellenden worden bedankt en vergadering wordt gesloten.
Actielijst commissieleden.
Allen: Afspraak Margreet; takenverdeling en toekomst contactcommissie.
Lyda: kort persbericht voor Aktief dat de commissie kandidaten voor dit jaar zoekt . Vol-gend jaar in maart zijn er verkiezingen.
Evert: Voorstellen voor voorlandje aan het Molenpad, nabij ’t Surf in de mededelingen-kastjes hangen, zodat dorpsgenoten zich op de hoogte kunnen stellen.
Paulina: afspraak met Luuk Brouwer (verkeersveiligheid) en afspraak met Michel van Leeven (speelvoorziening)
Allen en Evert in het bijzonder: punten verkeersveiligheid op een rijtje zetten a.d.h.v. ingebrachte reacties en verworven kennis. Agenda allen: Woensdag 21 maart Beleidsvisie Wormer- en Jisperveld en zaterdag 23 maart Structuurvisie. Lezen en meedenken s.v.p.
Volgende openbare vergadering: maandag 13 mei 20.00 uur.


Verslag openbare vergadering 4 februari 2013Aanwezig: Patroeska Spruit, Evert Spruit, Lyda Beunder en Paulina Buiten-Bos.
Afbericht: Rob Berkhout en Coen Ricken.
Gasten: Wim Willems, Misja Pool, Nico Koelemeijer, Henk Roeleveld, Alie Smit, Herman Al, Gerrit de Boer, Mart van de Kolk, Seiny Klopper, Hans Mandjes, Peter Koelemeijer, burgemeester Peter Tange, Margreet Teeling en Imgard van de Nes (verzorging)

1. Opening
Evert Spruit zit deze vergadering voor. Hij heet iedereen welkom en opent de vergadering.

2. Reacties verslag openbare vergadering 7 januari jl.
Akkoord bevonden

3. Informatie Wijkgericht werken gemeente Wormerland van Misja Pool.
Misja Pool vertelt over Wijkgericht Werken, een initiatief van gemeente Wormerland, waarin de gemeente samenwerkt met woningcorporatie Wormerwonen, SCWO en de wijkpolitie.
De kleine kernen van gemeente Wormerland hebben natuurlijk de contactcommissies, maar Wormer zelf heeft dat niet. De bedoeling is dat Wormer wordt verdeeld in vier wij-ken en dat elke wijk ook een soort vertegenwoordiging (wijkoverleg) krijgt.
De burger krijgt via het overleg meer inspraak en daaruit volgt, zo is het idee; meer sa-menspraak. Wijkbewoners kunnen verbeterkwesties aan de orde brengen en met elkaar een plan uitvoeren. De samenwerking wordt vastgelegd in een wijkcontract.
Dit initiatief wordt in Wormer uitgerold, naar voorbeeld van veel andere gemeenten, zo-als de gemeente Zaanstad. Er bestaat al een website: www.mijnwijkinwormerland.nl
Misja Pool en wijkcoördinator Wim Willems gaan in deze opstartfase langs de contact-commissies van de kernen om kennis te maken, maar vooral willen ze kennis uitwisselen en zien hoe de contactcommissie functioneert en hoe de commissie contact onderhoudt met de kern/dorp.
Er wordt dit voorjaar een afspraak gemaakt met de initiatiefgroep Wijkgericht Werken.

4. Update verkeersremmende maatregelen (paaltjes) Dorpsstraat/Weiver.
Evert heeft getracht de verkeersremmende maatregelen nog eens door te nemen met de uitvoerende ambtenaar. De verantwoordelijke ambtenaar beschouwt het plan voor ver-keersremmende maatregelen als afgerond. Mochten inwoners van Jisp nog suggesties of klachten hebben, dan kunnen zij zich melden bij gemeente Wormerland.

5. Update invulling voorlandje, Molenpad.
Er is een afspraak gemaakt met Peter Versluis, van Boerplay (Boer speeltoestellen).
Commissieleden gaan met Versluis brainstormen. Het idee, op suggesties
van een aantal inwoners van Jisp, is van het voorlandje, het vroegere zwembadterrein langs het Molenpad een ontmoetingsplaats te maken, met een jeu de boulesbaan, een speeltoestel en enkele fitnessapparaten. Een brede groep, kinderen van alle leeftijden,
wordt op dit veldje bediend. Een concreet plan volgt.

6. Actielijst commissieleden.
a. Doorvaarbaarheid Wegsloot (Evert)
Evert vertelt dat hij enige tijd geleden enkele kanoërs in de wegsloot trof die vertelden dat de wegsloot doorvaarbaar was. Evert verzekerde de kanoërs er van, dat ze even verderop, meer naar het oosten, met hun kano vast zouden komen te zitten.
De contactcommissie vroeg zich vervolgens af of er een kanoroute door de wegsloot
gaat. Er zijn immers meerdere kanoroutes uitgezet, verkrijgbaar bij Arend Bloem, Kanoverhuur Praag (kanoweb.nl), Landschap Waterland, Natuurmonumenten en gemeente
Wormerland.
Er blijkt geen route door de wegsloot zelf te gaan. Kanoroutes doorsnijden wel de Dorpsstraat. Kenners zeggen dat als je met de kano vast komt te zitten, je altijd links- of rechtsaf kan.
De zogezegde ‘doorvaarbaarheid’ zorgt wellicht voor verwarring, vertelt Nico Koelemeijer.
Bij het opheffen van de duiker en het aanleggen van de brug naar de nieuwe buurt, werd de wegsloot ‘doorvaarbaar’. Feitelijk kunnen we sinds de opening van de brug naar de nieuwe buurt de hele wegsloot door varen. Echter slib rukt weer op. Dit komt onder de beschoeiing vandaag, van de weg, door het (zware) verkeer. De beschoeiing is feitelijk
te kort. De wegsloot is vorig jaar een gemeentelijk monument geworden. Betrokkenen, waaronder
Seiny Klopper, maken een plan de campagne om de nodige subsidiegelden los te
krijgen van provincie Noord-Holland. Daarmee kan de wegsloot grondig aangepakt worden.

b. Kandidaten nieuwe leden contactcommissie (allen!)
De contactcommissie zit vanaf januari 2013 zonder voorzitter, sinds het vertrek van Arlène Voogd. Een paar commissieleden hebben (mogelijke) kandidaten persoonlijk benaderd. Sommigen willen nog bedenktijd, andere bedanken vriendelijk voor de functie. Het heeft nog geen concrete kandidaten opgeleverd.

7. Onderwerpen via mail of ter plekke ingebracht, dan wel via de rondgeefmap.’
- Bouw plan woonhuis Peter Koelemeijer:
Peter Koelemeijer van het gelijknamige bouwbedrijf in Jisp, heeft een bouwplan ingediend,
voor de locatie aan Dorpsstraat 108A. Koelemeijer is eigenaar van dit perceel. Hij wil hier een woonhuis in Zaanse stijl optrekken. Het woonhuis zal één van de pareltjes van Jisp worden; het is bij uitstek geschikt voor een hobbyboer.
Vroeger heeft hier ook een woonhuis gestaan; hij vindt de resten van de fundering voor bij de straat.
De overheid gaat zich soepeler opstellen ten opzichte van bebouwing open stukken in
lintbebouwing met agrarische bestemming. Per 1 januari 2013 is er een wetswijziging
gekomen. Een bestemmingswijziging van agrarische grond wordt eenvoudiger.
De opbrengst van het land wil Koelemeijer gebruiken voor het herstel van de pannebarg, een gemeentelijke monument aan de Dorpsstraat 69. De barg wordt een provinciaal monument. Hij moet als eigenaar zelf garant staan voor het on-derhoud van de barg. Hoewel de barg een monument is wordt er geen subsidie verleend. De heer Klei, werkzaam voor de provincie, heeft onlangs de barg bekeken en vond het plan voor het woonhuis prima.
De bouw van een woonhuis levert ook weer werkgelegenheid op; want door de recessie en uitblijven van investeringen gaat het slecht in de bouw. Overigens zijn er ook plannen voor bebouwing aan de Dorpsstraat grenzende voetbalveld van VV Jisp, i.k.v. privatise-ring.
De aanwezigen en de commissieleden reageren positief op het bouwplan en wensen Peter veel succes.

Rondvraag
Henk Roeleveld: Binnen enige tijd vindt er een informatiemarkt plaats met betrekking tot structuurvisie voor gemeente Wormerland. Het betreft de visie voor de eerste tien jaar. Reacties van inwoners van de gemeente op onderdelen van de structuurvisie zijn welkom en worden verzameld. De exacte datum voor de informatieochtend wordt via de (social) media bekend gemaakt.
Nico Koelemeijer: Structuurvisie heeft onder meer betrekking op allerlei zaken in de leefomgeving van de burger. Bijvoorbeeld het verbreden van sloten, (loop)bruggen, vlonders, extra waterberging. Hij adviseert de inwoners van Jisp en Wormer-oost de in-formatiemarkt te bezoeken.
Hans Mandjes vraagt naar de vorderingen rond de aanpak van de wegsloot.
Seiny Klopper antwoordt dat de voorbereidingen in gang zijn. Ze wil goed beslagen ten ijs komen en neemt de nodige dossiers door.
Paulina Bos vraagt aan Gerrit de Boer naar de voortgang van de AED Burger Harthulp. Ze stelt als locatie voor, het AED kastje bijvoorbeeld in de hal van de vroegere Gemeen-teschool (Dorpsstraat 34) te hangen.
Gerrit de Boer dankt voor de suggestie. Hij is er nog mee bezig, vooral met het aanbo-ren van gelden, want de aanschaf van een AED kastje kost vooral veel geld.
Imgard van de Nes vertelt dat zij ook in het bezit is van de code van de AED bij de brandweer Jisp, zodat zij overdag, wanneer de Jisper kazerne niet bemand is, met het kastje kan uitrukken.
Paulina vraagt of er onder de contactcommissieleden belangstellenden zijn voor de in-formatiebijeenkomst over het baggerplan, dinsdag 5 februari. Belangstelling was niet groot. Hoop is gevestigd op het Baggercomité.
Actielijst Commissieleden:
 Brainstormen over voorlandje zwembadterrein.
 Kandidaten benaderen voor de contactcommissie, want deze zit nog steeds zonder voorzitter.
Sluiting
Bezoekers/belangstellenden worden bedankt en vergadering wordt gesloten.

Volgende openbare vergadering:
Maandag 4 maart 2013 in het Raadhuis Jisp, 20.00 uur.


Verslag vergadering van maandag 7 januari 2013.Aanwezig: Patroeska Spruit, Evert Spruit, Lyda Beunder en Paulina Buiten-Bos.
Afbericht: Hans Mandjes en Coen Ricken.
Gasten: Nico Koelemeijer, Herman Al, Rob Berkhout, Gerrit de Boer, Hans Bethlehem en Imgard van de Nes (verzorging)

1. Opening
Evert Spruit zit tijdelijk de vergadering voor. Hij heet iedereen welkom en opent de ver-gadering.

2. Reacties verslag openbare vergadering 5 november jl.
Goed verslag, geen opmerkingen.

3. Reacties blad Ons Dorp Jisp.
In december 2012 kwam de editie van het blad Ons Dorp Jisp uit. Hierin onder meer ver-halen over de paaltjes op de Dorpsstraat en de invulling van het voorlandje van het Mo-lenpad. Daarop konden belangstellenden reageren op ccjisp@gmail.com
Een enkeling heeft dat gedaan.
a. Paaltjes: Uit de reacties is op te maken dat mensen het voordeel van deze paaltjes niet duidelijk zien, maar wel de nadelen. Het geeft verwarring bij het verlenen van voor-rang. Automobilisten geven een dot gas, om de paaltjes snel te passeren. Het wordt vaak ervaren als het recht van de sterkste. Dat is niet het effect wat men hoopte te bereiken met de verkeersremmende maatregelen.
De toename van verkeer wordt genoemd, als er file staat op de A7. Dat is voor bewoners aan het Weiver en de Dorpsstraat een feit. Daarbij zijn er door het plaatsen van de paal-tjes parkeerplekken verloren gegaan.
Bewoners vrezen dat de paaltjes niet gezien worden, zeker niet als er sneeuw ligt. Niet overal wordt geschoven of geveegd.
De ambulance die met spoed voor een dorpsbewoner kwam liep vertraging op door de vuilniswagen en de geplaatste paaltjes. De vuilniswagen had weinig uitvluchtmogelijkhe-den.
De paaltjes worden ook als lelijk ervaren. Evert wil de verantwoordelijke ambtenaar uit-nodigen en de situatie met hem doornemen.
b. Suggesties voorlandje Molenpad: De jeu-des-boulesbaan is door iedereen goed ontvangen. Een suggestie is het voorlandje de herkenbaarheid te geven van een ontmoe-tingsplaats voor alle dorpsbewoners, door bijvoorbeeld naast de jeu-des-boulesbaan een tafeltennistafel te plaatsen. Er wordt gedacht aan activiteiten voor alle leeftijden.

4. Actielijst
a. Doorvaarbaarheid wegsloot kanoroute.
Evert onderzoekt welke kanoroutes er zijn (o.a. van organisatie Landschap Waterland) en welke routes via de wegsloot gaan.
b. Bomen snoei en onderhoud wegsloot.
Patroeska weet dat snoei en onderhoud aan bomen o.a. nieuwe buurt worden hervat. Onderhoud walkant ter hoogte van De Harpoen valt onder SPOOR (ver-antwoordelijk voor openbare basisscholen in regio Waterland), maar onderhoud van bomen op terrein van basisschool valt weer onder gemeente Wormerland.
c. Nieuwe kandidaten Contactcommissie
Commissieleden hebben diverse mensen benaderd, sommigen denken er nog over na, anderen bedanken voor de functie. Nog geen concreet resultaat.
Nu onze voorzitter afscheid heeft genomen en tijdelijk in Brazilië is gaan wonen, is hulp gewenst.
Nieuwe actie’s:
 Uitnodigen Luuk Brouwer (Evert)
 Voortzetting plannen voorlandje (Paulina i.o.)
 Kern met Pit (allen)
 Blijven zoeken naar nieuwe kandidaten (allen!)

5. Onderwerpen via mail, rondgeefmap of ter plekke in gebracht.
Het e.e.a. is besproken (zie hierboven).

6. Rondvraag
Nico Koelemeijer vraagt of aanwezigen hinder hebben ondervonden van het vuurwerk?
Contactcommissieleden weten van vernielingen met vuurwerk van de verrekijker op een speeltoestel aan de Meeuwstraat. Schijnt een prima lanceerpunt voor vuurpijlen etc. te zijn. Er is melding van gedaan. Tijdens onderhoudsronde gemeentewerkers wordt het e.e.a. vervangen/opgeknapt.
Hoe de speeltuin aan het Molenpad zich heeft gehouden is bij de aanwezigen niet be-kend.
Er is nog één kandidaat bekend die zich vrijwillig heeft gemeld om een oogje in het zeil te houden bij deze speeltuinen.
Gerrit de Boer, (van o.a. EHBO en hartreanimatie) is door de Burger Harthulp gevraagd in Jisp en omgeving te zoeken naar een locatie voor een AED. De AED’s die nu in Jisp zijn (brandweer, VV Jisp en dorpshuis De Lepelaar) zijn niet voor vrijwilligers van Burger Harthulp te gebruiken. Jisp en omgeving is nog een witte vlek voor de organisatie en zo-doende is Gerrit gevraagd de mogelijkheden te inventariseren. Vrijwilligers aangesloten bij Burger-Harthulp kunnen de eerste zorg verlenen. Indien iemand in de buurt een hart-stilstand krijgt, ontvangt een vrijwilliger een oproep en de pincode van het AED-kastje (via mobiel) in de buurt. Zo kunnen levens worden gered.
Gerrit zoekt een locatie centraal op het dorp, bij voorkeur aan de Dorpsstraat. De locatie moet makkelijk te bereiken zijn. Suggesties zijn welkom. Hij houdt de commissie op de hoogte.
Sluiting vergadering

Volgende openbare vergadering:
Maandag 4 februari 2013 in het Raadhuis Jisp, 20.00 uur.