Contactcommissie Jisp

Contactcommissie Jisp bestaat uit:

Voorzitter: Esther Wieringa
Leden: Marianne van der Heide Wijma,  Stefan Scheffer
Agendaleden: Cassandra Scheffer, Ron van Wolferen, Peter Vogel en Flint Heijkamp

Secretariaat: e-mail: Mail CCJisp


                             Openbare vergadering Contactcommissie Jisp

                             24 april 2024 om 20.00 uur, kantine De Muizenval VV Jisp

Notulen

 1. Opening

Esther Wierenga opent als voorzitter van de CC Jisp de vergadering en heet alle aanwezigen welkom, m.n. wethouder Van Wanrooij, raadsleden Luttik en Smit-de Ridder (POV) en ambtenaren Brouwer en Hendriks van de gemeente Wormerland.

 1. Ingekomen stukken/mededelingen

De voorzitter memoreert een gewijzigde samenstelling van de CC: Norbert-Jan van Egdom is vertrokken en is opgevolgd door Ron van Wolferen. Ron stelt zichzelf kort voor.

De contactcommissie heeft een andere rechtsvorm gekregen: CC is nu stichting Dorpsraad CC Jisp. Langzamerhand zal de naam contactcommissie vervangen worden door dorpsraad. Inmiddels heeft de CC een eigen website ( naast het CC-deel van www.onsdorpjisp.nl ): www.dorpsraadjisp.nl. De website is nog ‘werk in uitvoering’.

Nadat is vastgesteld dat het raadhuis in verrassend slechte staat verkeert, is er door de gemeente snelle actie ondernomen. Het geplande onderhoud is naar voren gehaald, en het raadhuis staat nu in de steigers nadat geconstateerd is dat het pleisterwerk slecht is, de eeuwenoude tegels beschadigd zijn door zout, en het vocht naar binnen slaat. Er is brede consensus dat regelmatig en proactief onderhoud essentieel is.

Ron koppelt een bijeenkomst van Dorpswerk Noord-Holland terug: Dorpswerk NH is een vereniging die de leefbaarheid en sociale samenhang van zo’n 140 dorpen en kernen in NH ondersteunt. CC Jisp overweegt om lid te worden.

 1. Notulen CC-vergadering 23-9-2023

De voorzitter memoreert kort de belangrijkste punten uit de notulen van de openbare vergadering van 23-9-2023: o.a. baggeren, wonen in de 2e lijn, glasvezel.

 1. Update actiepunten uit Jaarvergadering 8-11-2023

– Raadhuisbrug: wethouder Van Wanrooij zegt toe dat de raadhuisbrug in 2024 wordt opgeknapt met behoud van de huidige constructie. Ook de brug bij Weiver 10 wordt aangepakt, nadat de gemeenteraad een extra krediet ter beschikking heeft gesteld. De aanbesteding start binnenkort, en na de zomer (ook i.v.m. de brug in de A7) worden beide bruggen hersteld.

– Veiligheid en handhaving: de wethouder deelt mee dat er uitbreiding van BOA-capaciteit heeft plaatsgehad, en dat de BOA’s nu de beschikking hebben over een elektrische auto. Veel BOA-capaciteit gaat momenteel op aan verkeerscontroles i.v.m. de brug A7.

– Gebiedsvisie Wormer- en Jisperveld: de voorzitter benadrukt dat de rol van de CC hierin erg beperkt is, de visie is een zaak van vooral provincie, gemeente, hoogheemraadschap. De problemen in het Wormer- en Jisperveld zijn legio: onderhoud, natuurbeheer, vaarbaarheid, grondwaterspiegel, baggeren. En deze problemen hebben invloed op elkaar. De wegsloot valt niet onder deze visie: wegsloot is van de gemeente, is een gemeentelijk monument, en de gemeente is dus verantwoordelijk voor onderhoud. Gemeente is bezig met het overnemen van wegen in het buitengebied van het hoogheemraadschap; het daarmee gemoeide onderhoudsbudget is geoormerkt.

– Rijksmonument Dorpsstraat 13: vanwege de verwaarloosde staat van onderhoud is de veiligheid in het geding. De gemeente heeft daarom (op 24/4) de eigenaar een last onder dwangsom gestuurd met de opdracht om binnen 6 weken de boerderij wind- en waterdicht te maken. De gemeente zorgt voor een nieuw inspectierapport om nog beter de werkelijke staat van de boerderij in kaart te brengen, en kan op basis daarvan vervolgmaatregelen treffen. Als blijkt dat gevaar voor d omgeving bestaat, heeft de gemeente wel het recht en de plicht om zelf in te grijpen. Intussen heeft ook de CC contact gezocht met de eigenaar, en heeft contact gelegd met een aantal instanties op gebied van monumentenbeheer.

– Verkeersveiligheid: in de afgelopen tijd zijn veel acties ondernomen, b.v. ontheffingen i.v.m. brug A7, plaatsen van smileys, vrachtwagenbeperkingen. Dhr. Brouwer meldt dat de handhaving van de 30 km-zone eigenlijk alleen kan door fysieke verkeersmaatregelen te nemen. Hij noemt diverse opties, zoals de situatie a la Oosteinde, met apart straatwerk voor parkeren, en een extra smiley t.h.v. Dorpsstraat 47. Er wordt gemeld dat veel zwaar verkeer het verbodsbord (aslastbeperking) negeert. Mogelijke maatregelen daartegen zijn fysieke handhaving of via cameratoezicht. Wethouder Van Wanrooij benadrukt dat e.e.a. moet passen in de mobiliteitsplannen en benoemt een mogelijkheid tot cameratoezicht. Er wordt een oproep gedaan om uit CC én bewoners een verkeersgroep samen te stellen (aan het einde van de vergadering kan men zich opgeven). Het noodzakelijke wegonderhoud aan Weiver en Dorpsstraat zal vanwege budgettaire redenen gefaseerd worden uitgevoerd. De recente frequente stroomstoringen worden ook in verband gebracht met de staat van de wegen.

 1. Wijkbudget

Penningmeester CC licht kort toe dat de CC elk jaar een wijkbudget krijgt van de gemeente om daarmee activiteiten te financieren t.b.v. de gemeenschap. Zo is het pop-upkoor gesponsord evenals de toneelvereniging Herleving 1898. Ook zullen over een aantal weken door het dorp plantenmanden en –bakken verschijnen. Hij roept op tot het indienen van suggesties. Een aantal worden ter plekke benoemd: jeu de boulesbaan, speeltoestellen, openbaar toilet, speeltuintje Oosteinde e.d. De gemeente kijkt of er ruimte/grond is om het verloren gegane speeltuintje (met o.a. wipkip en bankje t.h.v.nr. 50) aan het Oosteinde te vervangen.

 1. Rondvraag

– Er wordt geïnformeerd naar de veiligheid, onderhoud en keuring van de aanwezige speeltoestellen bij het surflandje en in de nieuwe buurt (Meeuwstraat). Uit de zaal komt de opmerking dat er via de gemeente jaarlijks onderhoud(sinspectie) is door een aannemer.

– Melding wordt gemaakt van 2 slechte bomen (wilgen) aan de Meeuwstraat. Voorzitter en wethouder noemen in dit verband de bestaande mogelijkheid tot melding woon- en leefomgeving (website gemeente).

– Desgevraagd deelt de voorzitter mee dat de CC Jisp per jaar twee openbare vergaderingen belegt, plm. in april/mei en september. Daarnaast is er de openbare jaarvergadering vanuit de gemeente met de CC, meestal in november.

– Aandacht wordt gevraagd voor een snellere beantwoording van vragen door de gemeente.

– Er wort gemeld dat een grote boom bij het raadhuis in slechte staat verkeert, en gesnoeid zou moeten worden.

– Er wordt gevraagd naar de vele recente stroomstoringen, en de schade die zij veroorzaakten. Reactie is dat vanuit de contactcommissie al contact is gezocht met Liander om tot een gesprek proberen te komen. Wethouder Van Wanrooij is bereid om zo’n gesprek te faciliteren.

De voorzitter bedankt iedereen voor de komst en de constructieve bijdragen, sluit de vergadering om 21.50 uur en nodigt iedereen uit om nog even te blijven voor een drankje.


Jaarvergadering 2023, Contactcommissie Jisp met het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland 08 november 2023 om 20.00 uur, dorpshuis de Lepelaar, Jisp

Notulen

 1. Opening door de voorzitter De voorzitter opent de vergadering en heet alle inwoners uit Jisp en Oosteinde van harte welkom. Het college en de contactcommissie stellen zichzelf vervolgens kort voor en geven aan voor welke portefeuilles zij verantwoordelijk zijn. Er wordt aangegeven dat de wijkagent helaas verhinderd was. Vanuit de afdeling handhaving is Harry Kos aanwezig.
 2. Mededelingen vanuit het college Er zijn geen mededelingen vanuit het college.
 3. Ophaalbrug Raadhuis De contactcommissie geeft aan dat zij zullen worden meegenomen in het ontwerp voor de brug. Het streven is om het huidige aanzicht van de brug te behouden. Er blijven echter ernstige zorgen over de veiligheid van de brug. Onlangs heeft een inspectie plaatsgevonden en naar aanleiding daarvan is een aslastbeperking van 5 ton ingesteld voor de brug. De wethouder gaat over de exacte details van deze aslastbeperking navraag doen bij de wegbeheerder en zal hierop terugkomen. Wethouder Van Wanrooij geeft aan dat het onderhoud aan de brug dit jaar helaas nog niet heeft kunnen plaatsvinden vanwege de stijging van de prijzen en de inflatie. Op 7 november heeft de gemeenteraad echter ingestemd met een verhoging van het budget voor het onderhoud van de bruggen. De planning is nu dan ook dat de aanbesteding voor dit onderhoud in januari / februari opengezet zal worden. Vervolgens zou in het voorjaar / begin van de zomer met het onderhoud begonnen kunnen worden. De vraag blijft hoe de veiligheid tot die tijd gegarandeerd kan blijven worden. De wethouder gaat hierover in gesprek met de wegbeheerder en neemt in dit overleg ook de aanwezigheid van de stadsbus mee en het feit dat de vrachtwagens van HVC volgens de inwoners zeer regelmatig over de brug rijden. Aanpassingen viaduct A7 De wethouder geeft aan dat het A7-viaduct dringend aangepakt moet worden omdat deze momenteel niet meer berekend is op het steeds zwaarder wordende vrachtverkeer. Er is een presentatie gegeven door Rijkswaterstaat waaruit blijkt dat deze aanpassingen cruciaal zijn en dit hoge prioriteit heeft. Onder de bewoners leidt dit tot zorgen over sluipverkeer in het dorp en de druk op het onderliggende wegennet. Het college deelt deze zorgen en geeft aan dat er momenteel vanuit Rijkswaterstaat een bureau is ingesteld om met voorstellen qua verkeersmaatregelen te komen. Ook de wegbeheerder van de gemeente zal hierin worden betrokken en de kans krijgen feedback te geven op deze voorstellen. Er volgt onder de aanwezigen een korte discussie over mogelijke alternatieve routes en afsluitingen. Aangezien de uitwerking momenteel wordt gedaan door Rijkswaterstaat stelt het college voor om dit tijdens deze vergadering niet op deze concrete manier te bespreken maar eerst de voorstellen af te wachten.
 4. Veiligheid en handhaving algemeen Er wordt aangegeven dat Harry Kos vanuit de gemeente aanspreekpunt is voor alle zaken die betrekking hebben op overlast in de lokale ruimte. Ook zaken waarvan men twijfelt of iets wel of niet mag, kunnen gemeld worden waarna hij dit zal controleren en indien nodig oppakken. In alle gevallen zal gekeken worden of directe beboeting noodzakelijk is of dat zaken opgelost kunnen worden met een goed gesprek. Onder de inwoners leeft het gevoel dat er niet op regelmatige basis politie in het dorp te vinden is. Daarom wordt de vraag gesteld welke afspraken hierover zijn gemaakt. De burgemeester geeft hierop aan dat de stelregel is dat er 1 wijkagent per 5.000 inwoners beschikbaar is. Wormerland heeft 16.000 inwoners en 2 wijkagenten. In dat opzicht is het dorp dus onderbedeeld. Dit heeft te maken met het feit dat de verdeling binnen de regio gebaseerd wordt op het aantal incidenten per gebied. Wormerland heeft relatief weinig incidenten t.o.v. de gemeenten eromheen wat ertoe leidt dat er in het verleden maar 2 wijkagenten zijn toebedeeld. Aanvullend wordt bekendgemaakt dat de gemeenteraad op 7 november heeft ingestemd met een voorstel om extra boa capaciteit in te kunnen zetten. Hiervoor zal nu gewerfd gaan worden en vervolgens kan er meer handhandhaving plaatsvinden. Het college doet een oproep aan de inwoners om alert te zijn op verdachte zaken. Met name ook ’s avonds en ’s nachts en in het buitengebied. Deze zaken kunnen gemeld worden bij de gemeente of de politie. Dit kan ook via www.meldmisdaadanoniem.nl Punten die verdere nog worden genoemd inzake veiligheid en handhaving: – Mbt overlast van DHL-busjes wordt geadviseerd om direct contact zoeken met DHL. Meerdere aanwezigen hebben de ervaring dat deze meldingen door het bedrijf zelf goed opgepakt worden. – Het belang van elkaar durven blijven aanspreken wordt benadrukt. – Er wordt door een inwoner voorgesteld om een ontheffing voor een container op een paaltje naast de container te plaatsen. – Een inwoner stelt voor om bij het verlenen van een vergunning voor een bouwbak de eis te stellen dat er in het donker een knipperlicht op de container geplaatst moet worden t.b.v. de veiligheid. – Er wordt opgemerkt dat de straat verlichting niet altijd werkt / aanstaat en dat deze soms ook erg vervuild is.
 5. Wormer- en Jisperveld/baggerproblematiek/onderhoud incl Wegsloot De provincie is verantwoordelijk voor het Wormer- en Jisperveld. Onlangs is er bij de provincie een nieuwe gebiedsmanager aangesteld en deze wil graag met alle betrokken partijen in gesprek over de gebiedsvisie. De wethouder geeft aan dat hij de contactcommissie graag met deze persoon in contact brengt. De wethouder benadrukt dat er veel partijen met verschillende belangen betrokken zijn bij het project, bijvoorbeeld het waterschap, natuurmonumenten en de agrariërs (vaarboer). Ook zijn er diverse problematieken waar rekening mee gehouden moet worden bij het ontwikkelen van de plannen: co2 uitstoot / natuurbeheer / doorvaarbaarheid. Vanuit de aanwezigen worden ook zorgen geuit over het feit dat het ijs in de sloten niet meer dik genoeg zou kunnen worden om te voldoen aan de eisen voor het organiseren van tochten. Tijdens de vergadering wordt besloten dat er een werkgroep opgezet zal worden die bestaat uit betrokken inwoners. Vanuit deze werkgroep kan bij de provincie aangegeven worden waar de prioriteiten volgens hen zouden moeten liggen en hoe het beheer vanuit hun oogpunt aangepakt zou moeten worden. Mensen die zich hierbij willen aansluiten kunnen zich melden bij de contactcommissie. Ook zal er door de contactcommissie een oproep gedaan worden via Facebook. Punten die nog worden aangekaart mbt dit onderwerp: – Behalve door de gemeente zelf kan er ook direct door bewoners melding gemaakt worden bij het Waterschap over zaken die aangepakt zouden moeten worden. – De gemeente geeft de tip om met ecoloog Ron van der Veer in gesprek te gaan over het Wormer- en Jisperveld. Hij is zelf ook inwoner en een expert op het onderwerp. – Volgens aanwezigen was er eerder door de provincie aangegeven dat er in 2022 gebaggerd zou worden. Dit is echter nog steeds niet gebeurd. De wethouder geeft aan wel te worden meegenomen in de visie maar niet op de hoogte te zijn van planningen mbt baggeren e.d. – Vroeger werd het onderhoud door de boeren gedaan. Sinds dit niet meer op die manier gaat hebben de inwoners de indruk dat de kwaliteit van het onderhoud erg achteruit is gegaan. Punten die opgepakt zullen worden: – De gemeente zal de Contactommissie in contact brengen met de nieuwe gebiedsmanager bij de provincie. – De vraag wordt gesteld wie er verantwoordelijk is voor het onderhoud van de Wegsloot. De wethouder zal hierop terugkomen. – Bewoner Ruud Meins informeert wat de bewoners zelf mogen uitvoeren in het Wormer- en Jisperveld. Mogen zij bijvoorbeeld zelf het baggeren regelen en de bagger afvoeren naar een bepaalde plek? De wethouder zal hier schriftelijk op terugkomen. Hr. Meins wordt gevraagd zijn emailadres aan de contactcommissie door te geven.
 6. Rijksmonument Dorpsstraat 13 Jisp De burgemeester geeft een update: Het monument verkeert in zeer slechte staat. Sinds 2021 heeft het pand een nieuwe eigenaar die toendertijd plannen had voor grootschalige renovatie/verbouwing. Er zijn in het verleden een aantal overlegmomenten geweest, maar inmiddels reageert deze eigenaar helaas niet meer op contactverzoeken. Om deze reden is besloten om handhaving in te schakelen. Op basis van de instandhoudingsverplichting voor monumenten wordt actie ondernomen. In eerste instantie ligt de focus op het dak vanwege een groot veiligheidsrisico en het dreigende verdere verval van het monument als gevolg van een gat in het dak. Inmiddels is er ook een brede inspectie geweest door de omgevingsdienst. Het brandgevaar leek gelukkig mee te vallen maar de algehele constructie van het monument is erg slecht. De eigenaar van het pand is inmiddels in gebreke gesteld. De gemeente heeft echter beperkte instrumenten om in te zetten op het moment dat er geen contact te krijgen is met de eigenaar, zoals nu dus het geval is. In het ergste geval moet de gemeente zelf de kosten dragen en deze verhalen op de eigenaar. Een optie zou zijn dat de gemeente zelf aan de slag gaat maar dit zal vrijwel zeker tot hoge kosten leiden. Bovendien is het eigenaarschap van het monument ondergebracht in een b.v. Op het moment dat deze failliet zou gaan is er vervolgens geen mogelijkheid meer voor de gemeente om de gemaakte kosten nog op iemand te verhalen. Dit zouden dan kosten vanuit gemeenschapsgeld worden. Aangezien het om erg hoge bedragen gaat is de gemeente zich nu aan het beraden wat een goede vervolgstap zou kunnen zijn. Er wordt vanuit de aanwezigen gevraagd of het Rijk hier nog iets in zou kunnen betekenen aangezien het een Rijksmonument betreft. De burgemeester geeft aan dat de handhaving van rijksmonumenten bij de gemeente ligt en niet bij het Rijk. Wel zou het een optie kunnen zijn bij het Rijk te informeren of zij advies hebben wat te doen in een dergelijk geval. Wellicht hebben zij hier vaker mee te maken gehad. Er wordt opgemerkt dat het pand op het moment wel is afgesloten van stroom en energie. De bomen voor het pand zijn ook in erg slechte staat maar ook onderdeel van het monument. Op advies van de aanwezigen gaat de gemeente overwegen deze bomen te toppen. Tenslotte komen de bomen bij de elektriciteitshuisjes kort ter sprake. Ook hier is de eigenaar in principe verantwoordelijk. De gemeente en de contactcommissie zullen dit onderwerp meenemen in hun volgende overleg.
 7. Verkeersveiligheid Mobiliteitsplan: Wethouder Van Wanrooij geeft aan dat er in 2024 een actualisering van het mobiliteitsplan op de planning staat. Vanuit de gemeente zijn wegbeheerder Luuk Brouwer en beleidsadviseur verkeer Ynte Suierveld hierbij betrokken. Zij komen graag in contact met mensen die hierover willen meedenken. Er wordt gevraagd naar de mogelijkheid tot het creëren van meer parkeerplekken in het dorp. Dit is ook een van de zaken die onderdeel zullen zijn van het mobiliteitsplan. Buslijnen: Per 10 december gaat buslijn 121 verdwijnen. Deze zal worden vervangen door een nieuwe EBS-buslijn die 2 x per uur heen; en 2 x per uur terug door het dorp zal rijden tussen Purmerend en Wormerveer. De tijden hiervoor zijn nog niet bekend. De reden vanuit de vervoerregio voor het verhogen van de frequentie van de bussen is dat de verwachting is dat mensen hierdoor makkelijker en meer gebruik zullen maken van de bussen. Vanwege de gewijzigde maat van de bussen moeten de haltes hierop worden aangepast. De reden hiervoor is dat het beleid vanuit de vervoerregio is dat alle bushaltes inclusief moeten zijn. Ook mensen met een beperking moeten van de bus gebruik kunnen maken. Om deze reden zullen de haltes worden verhoogd. Er wordt door de inwoners aangegeven dat aanpassingen aan de halte niet overal mogelijk lijken vanwege smalle wegen. Het college zegt toe dat zij terug zullen komen op de praktische uitvoering hiervan. De inwoners benadrukken dat zij mbt genoemde plannen voor het openbaar vervoer hopen dat er ook rekening is gehouden met de verkeersveiligheid en de praktische uitwerking hiervan op de praktijk.

Wat verder nog ter sprake komt: De contactommissie geeft een terugkoppeling van het overleg dat zij hadden met de wegbeheerder. De volgende punten worden aangekaart: – Er volgt nog een overleg met de nieuwe wegbeheerder erbij. – Parkeerproblemen en illegale opslag zijn gemeld bij handhandhaving. – Stormschade en waterschade op het Hofje zijn gemeld bij de groenbeheerder. – Schade aan het straatwerk op Weiver is gemeld bij onderhoud – Opkopen boerderij en stikstof: De gemeente heeft aangegeven hier geen zeggenschap over te hebben omdat dit het landschap betreft. Mogelijk wordt hier later nogmaals over gesproken. – Torenklok is van slag, dit is gemeld. – Follow-up nav vragen over wonen. Dit punt is niet geagendeerd maar er komt een nieuwe nota. De contactcommissie gaat ervan uit dat zij zicht blijven houden op hoe dit zich ontwikkeld. Er wordt met name gesproken over het wonen in de 2e lijn. Wethouder Van Wanrooij licht toe dat dit ook in lijn is met de wens van de gemeenteraad. – Glasvezel: Er is een ingekomen brief aan de raad mbt glasvezel. De wethouder geeft aan dat dit een erg lastig dossier is. Er zijn gesprekken geweest met Deltafiber maar die hebben aangegeven het project niet rond te kunnen krijgen en dit geldt ook voor andere marktpartijen. Zij pakken het project niet graag op omdat het financieel niet aantrekkelijk is voor hen. Er zijn momenteel vanuit de gemeente nog wel gesprekken gaande met Stichting Digitale Bereikbaarheid. Het streven is nu om samen met gemeente Oostzaan en Waterland en de stichting Digitale Bereikbaarheid met een plan naar de raad te komen over hoe nu verder gegaan kan worden. Een eventuele optie voor de toekomst zou bijvoorbeeld via Starlink zijn maar dit is momenteel nog in de opstartfase.
De vergadering wordt om 21.58 uur gesloten.

Jaarvergadering Contactcommissie Jisp met burgemeester en wethouders op woensdag 8 november 2023 in De Lepelaar. Aanvang 20.00 uur.

Agenda:

 1. Opening door de voorzitter
 1. Mededelingen vanuit het college
 1. Ophaalbrug Raadhuis

De CC Jisp maakt zich ernstig zorgen over de veiligheid van de ophaalbrug bij het Raadhuis. Er is een risicoscan uitgevoerd (?). Hier zou de gemeente op terugkomen. Graag een toelichting op de status hiervan door de gemeente op 8 november. Graag zien wij ook de inspectiegegevens vooraf tegemoet komen.

Het huidig ontwerp van de ophaalbrug wil Jisp behouden kan de   gemeente dat  ten aanzien van het geplande – maar nog steeds niet uitgevoerde onderhoud- garanderen? Ambtelijk is dit op de openbare vergadering van 13 september jl.  toegezegd.

 1.                 Veiligheid en handhaving algemeen

Verzoek aan de gemeente om een afgevaardigde namens de  politie    Wormerland/Zaanstreek Waterland oa vanwege het gebrek aan snelheidsoverschrijdingen van de 30 km zone in het dorp, verbod op vrachtverkeer, plaatsen containers zonder vergunning en meer.

 1. Wormer- en Jisperveld/baggerproblematiek/onderhoud incl Wegsloot Jisp

De CC Jisp wil het initiatief nemen om in het eerste kwartaal van 2024 een rondetafeloverleg te organiseren met alle verantwoordelijke partijen t.a.v. het Wormer- en Jisperveld. Wie nodigen we namens de gemeente als verantwoordelijke?

Er is een gemeentelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van het Wormer- en Jisperveld. Hoe is het onderhoud inclusief het baggeren nu geregeld?

 1. Rijksmonument Dorpsstraat 13 Jisp

 Graag willen we door de verantwoordelijke namens de gemeente op 8 november geïnformeerd worden over de actie(s) die de gemeente ondernomen heeft ten aanzien van de monumentstatus en de onveiligheid van bomen op het perceel, zoals vallende dakpannen en acute onveiligheid elektriciteit.

 1. Verkeersveiligheid

 Graag worden we op 8 november geïnformeerd over de voortgang van het verkeersplan door dhr Luuk Brouwer. Onderdelen van dit plan     zouden afgestemd worden met de bewoners (o.a. de onveiligheid  nieuwe  buurt/Walvisstraat), punaises, weren van vrachtwagens, smileys welke mogelijkheden zijn er om dit structureel op te lossen? Gevaarlijke situatie hoek van bosch.

——————————————————————-

Openbare vergadering Contactcommissie Jisp en Oosteinde d.d. 13 september 2023

Aanwezig:

Esther Wieringa (vz), Stefan en Cassandra Scheffer, Peter Vogel, Norbert-Jan van Egdom, Flint Heijkamp en Marianne van der Heide Wijma

Tijdstip: 20.00 uur

Locatie: Muizenval

Agenda
1. Opening en welkom

 1. Mededelingen vanuit de CC
 2. Verkeersveiligheid
 3. Bruggen
 4. Veld, sloten en problemen met o.a. bagger
 5. Onderhoud van landschap en bomen
 6. Wonen in de tweede lijn
 7. Glasvezel Jisp/Oosteinde
 8. Besteding wijkbudget
 9. Rondvraag
 1. Opening en welkom
  Esther heet de aanwezigen welkom.
  Namens de gemeente zijn wethouder Rick Ossendorp en Luuk Brouwer, lid van het team Openbare Werken, aanwezig. Ook boswachter en beleidsmedewerker van de Poelboerderij Marcel Groot is aanwezig.
  Ze stelt de contactcommissieleden nog even kort voor en heet in het bijzonder Flint Heijkamp welkom, die zich als lid heeft aangesloten bij de contactcommissie. Ook wordt een moment stilgestaan bij het overlijden van mede CC-voorzitter Astrid, zij wordt gemist.

  Wethouder Rick Ossendorp neemt hierna het woord en ook hij staat stil bij het overlijden van Astrid. Voorts geeft hij aan dat hij zijn best zal doen vragen te beantwoorden, hoewel een aantal vragen tot de portefeuille van wethouder Van Wanrooij behoort. Hij kon echter niet aanwezig zijn ivm vakantie.

 2. Mededelingen vanuit de contactcommissie
  * Vervolg op de acties n.a.v. de vergadering november 2022
  – Veiligheid bruggen
  – Bagger Wormer- en Jisperveld
  – Jisper Gouden Gids (incl. Oosteinde)
  – Jisperdijk (belijning)
  – Rijksmonument Dorpsstraat 13

  De eerste 2 punten zijn separaat geagendeerd onder agendapunt 4.

  – Jisper Gouden Gids
  Er zijn inmiddels een aantal positieve reacties binnengekomen op het opzetten van een Jisper Gouden Gids. Geïnteresseerden kunnen zich tot 30 september aanmelden.

  – Jisperdijk (belijning)
  De belijning was onvolledig, alleen in bochten. Een voor vele dorpsbewoners onwenselijke situatie. Voor de zomervakantie is de belijning echter over de hele dijk doorgetrokken. Volgens Stefan is dat het gevolg van nieuw beleid van HHNK en heeft het te maken met het feit dat de dijk aan beide zijden grenst aan water.

  Rijksmonument Dorpsstraat 13
  De CC heeft in januari jl. schriftelijk haar zorgen bij de gemeente geuit over dit in zeer slechte staat verkerende rijksmonument. Hierop heeft de CC een bevestiging van ontvangst gekregen en de mededeling dat de gemeente de eigenaar hierop zou aanspreken. Ondanks de instandhoudingsplicht van de gemeente, blijft handhaving of enige andere actie door de gemeente uit en onderneemt de huidige eigenaar niets om verkrotting van dit rijksmonument tegen te gaan. Dit gaat de CC aan het hart en als gevolg van deze laconieke houding heeft de CC ook een melding gedaan bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed. Vanuit de zaal komen verscheidene reacties. Volgens de aanwezigen dient er onderhoud gepleegd te worden aan de bomen in de voortuin. De huidige staat zou gevaarlijk zijn.
  De bewoner die naast de boerderij woont geeft aan dat er inmiddels veel dakpannen naast haar voordeur kapot zijn gevallen en zelfs door haar raam zijn gekomen. Haar grootste zorg is echter het feit dat de kelder onder water staat en dat er stroomkabels aanwezig zijn. Dit levert een uiterst gevaarlijke situatie op.
  Wethouder Ossendorp vraagt aan de bewoner of zij haar gegevens door wil geven. Verder gaat de wethouder kijken of er vanuit de gemeente meer aan handhaving gedaan kan worden. Norbert-Jan vraagt wanneer dit gaat gebeuren, of de wethouder dit formeel kan toezeggen. Dat is volgens de wethouder lastig, maar hij geeft aan dat de situatie de aandacht heeft. De CC blijft vinger aan de pols houden.

 3. Verkeersveiligheid
  * Status van het verkeersplan
  Luuk Brouwer geeft aan dat het plan als gevolg van onderbezetting bij de gemeente nog niet gereed is. Hij zou graag in samenwerking met de CC willen kijken naar de verschillende situaties en overwegingen, zoals parkeergelegenheid en trillingsoverlast. Volgens een dorpsbewoner leidt het gebrek aan parkeergelegenheid in de Walvisstraat tot parkeeroverlast. Daarnaast zorgt het parkeren op de brug voor een gevaarlijke verkeerssituatie.
  Esther stelt voor bewoners meer te betrekken bij het nieuwe verkeersplan. Luuk Brouwer vindt dat een goed voorstel.
  Vanuit de zaal komen veel negatieve opmerkingen over de ver van optimale verkeerssituatie in het dorp. Men mist ook hier handhaving op verkeersbelemmerende situaties die zich steeds vaker lijken voor te doen.
  Het zonder overleg opofferen van 2 parkeerplekken voor 2 oplaadpunten bij de Hofjes, zorgt bij een bewoner voor onrust en irritatie. De gemeente heeft niet gekeken naar de bestaande situatie. Daarnaast ontbreekt communicatie hierover vanuit de gemeente. Luuk Brouwer merkt op dat de desbetreffende verkeersplekken zijn aangepast op basis van een verkeersbesluit en dat bewoners hiertegen bezwaar hadden kunnen aantekenen. Wethouder Ossendorp erkent echter dat gemeentelijke bekendmakingen, etc. op dit moment alleen digitaal gecommuniceerd worden, er is geen alternatief. Het is volgens hem echter niet zo dat het verkeersprobleem en de overlast veroorzaakt worden door toeristen, het zijn de bewoners zelf en men moet hierin ook rekening houden met elkaar.
  Esther geeft aan dat de CC wellicht een rol kan spelen bij de informatievoorziening in het dorp en vraagt de wethouder belangrijke berichten aan haar door te geven.
  Een dorpsbewoner geeft aan dat het informatiebord bij het kommetje hiervoor ook geschikt zou zijn.
  Het verkeersplan mag dan niet gereed zijn, volgens Luuk Brouwer zou een inventarisatie van de opties voor de openbare jaarvergadering van 8 november wel mogelijk zijn.
 4. Bruggen
  – Veiligheid van de openbare bruggen (risicoscan)
  Volgens de wethouder is er een onderhoudsplan. Conform dit plan wordt de brug bij Weiver 10 voor het eind van het jaar gerenoveerd. Een risicoscan is hem niet bekend.
  De CC maakt zich ernstig zorgen over de veiligheid van de brug bij het raadhuis. Er zou een risicoscan zijn uitgevoerd, de CC heeft hierover eerder vragen gesteld, maar hier blijft tot op heden actie vanuit de gemeente uit. Luuk Brouwer erkent dit, gaat erachteraan en komt erop terug.

  – Onderhoud overige openbare bruggen
  Zie boven.

  – Status van de ophaalbrug als gemeentelijk monument/beeldbepalend element
  De CC denkt na over een eventuele statuswijziging en blijft nauw betrokken bij het vervolg, zowel qua veiligheid als herstel.

  – Programmatische aanpak voor het onderhoud van de bruggen
  Esther benadrukt nogmaals de urgentie en voortgang van en inzicht in het onderhoudsplan.

 5. Veld, sloten en problemen met o.a. bagger
  – Wat zijn de actuele ontwikkelingen vanuit de gemeente?
  Esther geeft aan dat de complexiteit van dit probleem bekend is, maar dat dit niet geldt voor de status.
  Marcel de Groot van de Poelboerderij geeft een toelichting. Het baggerprobleem was er al in de jaren 90. In 2010 is het hele veld gebaggerd, daarna is er niets meer gebeurd. Oud CC lid Jan Koene betreurt dit, aangezien er in 2012 met alle betrokken partijen een weldoordacht en haalbaar conceptplan van aanpak is opgesteld, dat om de 2 jaar zou worden herzien. Volgens Marcel de Groot is er nooit formeel een klap op dit conceptplan gegeven. Ook hij ervaart het baggerprobleem en kan steeds minder delen van het veld in met de poelboerderijboot. De routekaart wordt ieder jaar herzien en er blijft steeds minder vaargebied over.
  Volgens hem heeft HHNK besloten dat zij alleen verantwoordelijk zijn voor het onderhoud/baggeren van de grotere wateren. Sloten en overige wateren zouden de verantwoordelijkheid zijn van bewoners zelf. Het is een eenzijdige oplegging vanuit HHNK geweest.
  Er ontstaat een lange discussie over de baggerproblematiek en men constateert dat er op dit moment te weinig kennis beschikbaar is.
  Esther stelt voor een overleg met alle betrokken partijen te organiseren. Onderwerp van gesprek zal o.a. het conceptbaggerplan uit 2012 zijn en het definiëren van het doel van het baggeren. Vanuit de zaal komt de opmerking dat het belangrijk is te achterhalen of het over varen of over doorstroming gaat. Ook het benaderen van de provincie en andere eigenaren (grootgrondbezitters in het veld) wordt geadviseerd. De CC komt hier in het najaar op terug en vraagt de gemeente in de tussentijd te helpen uitzoeken wie de eigenaren zijn, zodat de juiste instanties kunnen worden benaderd.
 6. Onderhoud van landschap en bomen
  – Onderhoud van de bomen Jisp/Oosteinde
  De CC heeft geconstateerd dat er te weinig onderhoud wordt gepleegd aan bomen.
  Wethouder Ossendorp maakt hiervan een notitie.

  – Verkoop stikstofrechten aan Schiphol en (middel)lange termijn effecten op het landschap
  Het boerenbedrijf in Jisp en aan de Jisperdijk is voor de stikstofrechten aan Schiphol verkocht.
  De CC wil weten of de gemeente hiervan wist en wie nu verantwoordelijk is voor het onderhoud van de (omliggende) landerijen. Volgens de wethouder was de verkoop een volkomen verrassing voor het college van B&W en lopen dergelijke verkoopprocessen via de provincie. De vraag over het onderhoud zoekt hij uit.
  Een aanwezige merkt op dat indien gewenst, meer informatie gevraagd kan worden bij Karin Vaartjes. Zij is projectleider bij de provincie, weet meer over dit onderwerp en zij woont in Wijdewormer.

 7. Wonen in de tweede lijn
  Luuk Brouwer geeft aan dat wonen in de tweede lijn tot op heden niet mogelijk is. Eventuele uitzonderingsregels gaan niet op voor Jisp.
  Volgens een aanwezige is er ten aanzien van dit onderwerp sprake van ongeschreven beleid. In 2018 zou er een beleidsnota komen, maar die is er tot op heden niet. Het is dus nog steeds niet niet duidelijk wat onder lintbebouwing valt en wat wordt verstaan onder inverdan en 2e Daarnaast is het relevant te weten of de gemeente en provincie op 1 lijn zitten.
  Een aanwezige merkt op dat als de provincie of het rijk beleid heeft bepaald met betrekking tot dit onderwerp, de gemeente overeenkomstig deze beleidsregels dient te beslissen en geen ‘eigen’ beleidsregels kan toepassen.
  Wethouder Ossendorp onderzoekt of er een beleidsnota is en komt hierop terug. Hij geeft aan dat de meeste partijen binnen de gemeente voor 2e lijnsbebouwing zijn en vraagt zich ook af, nu er nieuw bestuur is bij de provincie, of er in de toekomst aanpassingen op het Bijzonder Provinciaal Landschap komen. Ook dit wordt nagevraagd door de wethouder. De CC verwacht op 8 november een antwoord op deze vragen van de gemeente.
 8. Glasvezel Jisp/Oosteinde
  Een aanwezige vraagt zich af wat de ontwikkelingen zijn. Luuk Brouwer geeft aan dat dit stil ligt. Voor KPN, de huidige glasvezelexploitant, is Jisp landelijk gebied en dus te duur om aan te sluiten op het bestaande netwerk dat loopt tot aan het Oosteinde. Men kon er geen zogenoemde businesscase op maken.
  Een van de aanwezigen merkt op dat er in het industriegebied van Wormer wel degelijk glasvezel wordt gelegd. Het aansluitproces ligt dus in tegenstelling tot wat de heer Brouwer beweert, niet stil.
  Volgens een inwoner werden er voorheen verschillende inconsequente argumenten gebruikt waarom Jisp niet aangesloten kon worden.
  De aanwezigen vragen zich af of de gemeente zich niet moreel plichtig voelt om ervoor te zorgen dat Jisp ontsloten wordt. Er was immers een getekend convenant met Delta.
  Dit punt zal nogmaals worden geagendeerd. Daarbij zal ook de urgentie voor school en bedrijven in Jisp worden meegenomen.
  Stefan geeft aan dat veel gemeenten ook zelf ‘netten’ aanleggen, zoals bijvoorbeeld voor openbare verlichting. Kan dit ook niet voor glasvezel in Jisp?
 9. Besteding wijkbudget
  Peter licht de uitgaven toe en geeft aan dat er budget over is voor dit jaar. Hij roept op ideeën voor dit wijkbudget in te leveren bij de CC.
  Een van de aanwezigen stelt voor de lantaarnpalen te voorzien van manden met bloembollen, zoals dat ook gedaan is in Wijdewormer.
  Een andere aanwezige merkt op dat een kant van de kerktoren niet goed uitgelicht wordt. Tevens worden er vaak meldingen over de kerkklok bij hem gedaan, maar het is belangrijk dat dit soort meldingen bij de gemeente terechtkomen. Die is verantwoordelijk voor de kerktoren en klok.
  Stefan geeft aan dat de CC m.b.t. de verlichting van de toren reeds een offerte heeft opgevraagd bij de firma Van Deene.
 10. Rondvraag
  Een inwoner mist contact met de CC. Hij zou de frequentie van de openbare vergaderingen graag omhoog zien gaan. De CC zal hierover nadenken.

  Met betrekking tot de toenemende onveiligheid vraagt een inwoner zich af wat de politiebeschikbaarheid/handhaving is voor de gemeente Wormerland.
  Dit onderwerp wordt geagendeerd voor een volgende vergadering.

  Tot slot is een inwoner van mening dat er te weinig onderhoud aan wegen wordt gepleegd en dat bestaande gaten nodig gerepareerd dienen te worden.

—————————————————————————–

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

Jaarvergadering 2022 Jisp Contactcommissie Jisp
met het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Wormerland

23 november 2022 om 20.00 uur in De Lepelaar in Jisp                            

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
  De voorzitter heet het college welkom (Burgemeester, wethouder van Wanrooij en wethouder Pietersma).
  De voorzitter stelt de CC voor.
 2. Mededelingen vanuit het college
  Het college heeft geen mededelingen.
 3. Mededelingen contactcommissie
  Status van de bruggen in Jisp (en Oosteinde) -> toelichting van de gemeente
  De CC geeft aan heel blij te zijn dat er al een hoop onderhoud heeft plaatsgevonden, maar maakt zich ook zorgen over de veiligheid van een aantal bruggen. Bijvoorbeeld de brug bij het raadhuis.
  a. Bewoners en contactcommissie maken zich ernstig zorgen over de staat van de bruggen, in hoeverre kan de gemeente garanderen dat er geen veiligheidsrisico’s zijn. Wat geeft de risicoscan aan en wat is de deadline dat werkzaamheden moeten zijn uitgevoerd.
  De Wethouder geeft aan dat het onderhoud en de schilderwerkzaamheden vertraging opgelopen hebben vanwege o.a. corona. De voorzitter vraagt of er een garantie gegeven kan worden voor de geplande werkzaamheden. De wethouder geeft aan dat er budget voor gereserveerd is, maar dat de gemeente ook afhankelijk is van de aannemers. Van alle bruggen is een risicoscan gemaakt.
  b. Wat gaat de gemeente doen om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen. Bruggen zijn belangrijk in ons dorp niet alleen qua uitstraling, maar ook omdat ze verschillende delen van het dorp met elkaar verbinden.
  Een inwoner wil weten of de grote brug bij het raadhuis weer in oude staat wordt teruggebracht. Misschien kan de raadhuisbrug een monumentale status krijgen net als de wegsloot in Jisp. De wethouder gaat dit uitzoeken, hij geeft aan het ook een belangrijk onderwerp te vinden. Hij gaat kijken of dit onderwerp in het proces is meegenomen en mocht dit niet zo zijn, dat dit wel gaat gebeuren. De voorzitter geeft aan dat de CC graag mee wil praten over dit onderwerp. Wanneer wordt de brug bij Weiver 10 opgekapt? Antwoord; De brug bij Weiver 10 in Jisp staat in de begroting van 2023. Uitvoering 2023 met uitloop naar 2024.
 4. Voorstel van ccjisp om een actueel overzicht/inventarisatie te maken van alle verenigingen en bedrijven/ondernemingen in ‘ons’ deel van de gemeente. Met contact gegevens en korte introductie. Deze informatie kan worden gedeeld bijvoorbeeld via informatiemap voor nieuwe inwoners en de site onsdorpjisp (van Trees).
  willen ondernemers/bedrijven hieraan meewerken? zien de inwoners van het dorp hier een meerwaarde in?
  Astrid Heijkamp geeft aan dat de CC het leuk zou vinden een soort Gouden Gids van Jisp en Oosteinde uit te brengen. Zij vraagt of hier draagvlak voor is. Een inwoner geeft aan dat er op de website onsdorpjisp.nl al veel te vinden is. Na overleg blijkt deze website niet up-to-date te zijn. De CC wil deze Gouden Gids graag eenmalig afdrukken voor alle inwoners en wil deze ook graag meegeven aan nieuwe inwoners. De voorzitter nodigt iedereen uit; ondernemingen, clubs, verenigingen enz. zich aan te melden bij de CC.
  Een inwoner zou graag überhaupt een nieuwsbrief willen zien, ook met de aankondiging dat er een bijeenkomst, zoals deze, is gepland. Astrid Heijkamp geeft aan dat alle inwoners voor de vorige vergadering een brief in de brievenbus hebben gehad (hierin konden inwoners aangeven of ze de uitnodiging in het vervolg per brief of per mail wilden ontvangen)
 5. Status project informatieborden Jisp -> door Cassandra en Esther Cassandra is verhinderd. Het budget van vorig jaar is besteed aan het ontwikkelen van twee informatieborden. Inmiddels zijn er twee borden in de maak bij de ANWB. De teksten en de afbeeldingen zijn helemaal rond. Er is contact geweest met Nico en de gemeente over de plaatsing. Eén bord met informatie wordt geplaatst schuin tegenover de Harpoen, er komt hier ook een picknicktafel bij te staan. Het andere bord komt bij de Lepelaar te staan. De ANWB zal een bord subsidiëren. De contactcommissie overweegt de burgemeester te vragen om de borden feestelijk te onthullen wanneer deze geplaatst zijn.
 6. Veld en sloten,
  a. We constateren dat er veel bagger is, waar ligt de actie, HHNK/gemeente Wormerland/Provincie NH? Hoe kunnen we grip krijgen hierop
  Astrid Heijkamp wil weten welke rol de gemeente heeft in het baggeren. De wethouder geeft aan dat dit afhangt van de eigenaar van de sloot (deel wat bij de woning hoort). In de legger is te zien voor welke sloten de gemeente verantwoordelijk is. Hier is een planning voor, maar deze kan door bijvoorbeeld een hoge waterstand aangepast worden.

De ijsclub maakt zich zorgen over bepaalde sloten. Hier werd de breedte en diepte in het verleden goed bijgehouden en nu is dit niet meer het geval. De wethouder geeft aan dat er veel belangen spelen. (HHNK, natuurbescherming, particuliere eigenaren enz.) Er moet worden bepaald wat we gezamenlijk zouden willen met het gebied. Alle partijen moeten om tafel. De wethouder geeft aan hier de komende jaren op in te zetten. Norbert Jan van Egdom wil weten hoe het baggeren van het Wormer- en Jisperveld als een punt kan blijven staan op de agenda, zodat dit niet in de vergetelheid raakt. De provincie zet hier een projectleider op. Het is belangrijk dat iedereen met elkaar en de projectleider in gesprek komt. Inwoners kunnen zich hiervoor aanmelden. De voorzitter roept ook iedereen hiertoe op. De wethouder geeft aan hier ook nauw bij betrokken te zijn. De burgemeester geeft aan dat het mogelijk is dat de contactcommissie meegenomen blijft worden in het proces. De wethouder geeft aan dat hij ook ziet dat dit punt te lang is blijven liggen. Hij neemt de urgente punten mee.
Een inwoner geeft aan dat de bagger komt door onderbemaling. De bagger is hierdoor een terugkerend probleem.

Een inwoner geeft ook de suggestie dat het goed is als de verbinding wordt gezocht met alle inwoners rondom dit gebied. Niet alleen mensen uit Jisp. De wethouder geeft aan dat er een brief is gestuurd naar alle inwoners rondom dit gebied.
b. Exotische planten in het veld (zoals Japanse duizendknoop) wat kunnen we doen om dit onder de aandacht te brengen en/of hierop actie kunnen ondernemen
Astrid Heijkamp vraagt hoe de gemeente de exotische planten in het gebied ziet. De wethouder geeft aan dat natuurmonumenten hier verantwoordelijk voor is. Wanneer deze planten bij hen op de lijst staan, moeten zij deze weghalen. Niet alle velden zijn van natuurmonumenten. Er moet gekeken worden van wie de velden zijn en die partij moet hier actie op ondernemen. Een inwoner vindt dat er voorlichting gegeven moet worden wat betreft het in huis halen van exoten. Er is nog veel onwetendheid. De wethouder neemt mee dat een stukje voorlichting zeer gewenst is.
c. Veel dode ganzen blijven liggen in het veld, gemeente stuur inwoners naar HHNK niemand neemt actie. Wat kan gemeente hieraan doen?

Astrid Heijkamp wil weten wie de dode ganzen op moet ruimen. Dit hangt af van wie het land is. Het stedelijk water valt onder de gemeente (hier moet de gemeente de ganzen opruimen en dit heeft de buitendienst ook gedaan) Ed Zijp geeft aan dat het HHNK het een beetje laat liggen. De wethouder zal dit onderwerp meenemen naar zijn gesprekken met het waterschap.

7. Verkeersveiligheid Jisp en Jisperdijk, ontbreken witte lijnen
De voorzitter is blij met de smileyborden. Het bord tegenover de boerderij/voetbal zou eigenlijk verplaats moet worden. Deze zou iets verder moeten komen te staan, want je ziet hem te laat.

a. Jisperdijk: na het opnieuw asfalteren zijn de witte lijnen alleen plaatselijk teruggekomen (in de bochten). In het donker levert dit problemen op voor zowel automobilisten als fietsers die zeker als er geen maanlicht is niet goed kunnen zien waar de wegrand ligt. HHNK ziet geen noodzaak om hier iets aan te doen, kan de gemeente hier een rol in spelen?

Een inwoner geeft aan de Jisperdijk een aantal jaren geleden is vernieuwd. Zij geeft aan dat er vroeger gedurende de hele weg een doorgetrokken witte streep te zien was, maar dat deze nu alleen in de bocht aangebracht is. Zij geeft aan dat het hierdoor enorm donker en gevaarlijk is. Het gaat voornamelijk om de doorgangsroute tussen Jisp en Neck. Het HHNK gaf destijds aan dat dit niet wordt gezien als een hoofdweg maar een weg naar Erven. De HHNK heeft ook aangegeven expres niets te doen, omdat ze hopen dat mensen hierdoor langzamer gaan rijden. Aangezien de wegen nog niet over zijn gegaan naar de gemeente, kan de gemeente dit niet oplossen. De wethouder kan dit wel meenemen in de gesprekken, de burgermeester geeft de suggestie aan de CC om ook zelf in contact te treden met het HHNK.
b. Overige verkeersveiligheid (smileys, hobbels)

8. Samenwerking gemeente
Rick Ossendorp heeft de contactcommissie in zijn portefeuille. Hij is helaas afwezig, maar hij is erg enthousiast en zou graag vast aansluiten bij de vergaderingen van de CC.

a. Hoe ziet de gemeente de rol van de contactcommissie
b. Cc Jisp vraagt aan de gemeente of er een contactpersoon is/komt die in de gaten kan houden welke informatie belangrijk is voor de contactcommissie en/of wanneer de contactcommissie mogelijk input kan geven.

9. Riolering en herinrichting nieuwe buurt, graag info/status van gemeente
De herinrichting staat nu op de planning voor 2026. De doelstelling is Wormerland uiteindelijk helemaal over te zetten op ledverlichting.

10. Datum en locatie vastleggen jaarvergadering 2023.
Nieuwe datum is woensdag 8 november 2023 in de Lepelaar.

11. Rondvraag              

De wethouder heeft geen nabrander, maar hij geeft aan goed gevonden te worden door de inwoners. Vooral het Wormer- en Jisperveld heeft zijn aandacht.

De voorzitter bedankt iedereen en sluit de vergadering.

Actiepunten:

3.b Wordt de raadhuisbrug in dezelfde stijl vernieuwd. De CC Jisp wil graag meepraten over dit onderwerp. De CC Jisp op de hoogte houden wanneer de werkzaamheden aan de bruggen gaan plaatsvinden. Kan de raadhuisbrug een monumentale status krijgen? Wethouder van Wanrooij zoekt het uit en komt hierop terug.

–.-.–.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.–.-.-.-.-.-.-.-

Verslag openbare vergadering contactcommissie Jisp d.d. 29 juni 2022

Aanwezig:
Contactcommissieleden: Esther Wieringa (vz), Astrid Heijkamp, Peter Vogel, Norbert-Jan van Egdom en Marianne van der Heide Wijma

Vertegenwoordiging gemeente: Wethouder Rik Ossendorp en gemeenteraadsleden Alie Smit-De Ridder, Kick Luttik, Leroy Meerhoff, Maarten Haalboom, Kees-Jan Kindt en Monique Klootwijk

Dorpsbewoners en geïnteresseerden

Afwezig:
Contactcommissieleden: Cassandra en Stefan Scheffer (mb)

Agenda:
Welkom
Esther opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Voorstellen nieuwe commissieleden
De aanwezige commissieleden stellen zich kort even voor.
Ook de nieuwe wethouder stelt zich voor en geeft een korte toelichting op zijn portefeuille, waaronder ook de contactcommissie Jisp valt.
Luuk Brouwer, verantwoordelijk voor wegbeheer van OVER-gemeenten, is aanwezig om een toelichting te geven op agendapunt 4 Verkeersveiligheid.

Wijkbudget
a. Hoe is het budget van 2021 besteed
Een deel van het budget is gereserveerd voor nieuwe informatieborden die in het dorp zullen worden geplaatst. Het ontwerp is inmiddels goedgekeurd en de teksten zijn gereed, maar de gemeente is bezig met een masterplan om in alle kernen nieuwe borden met een uniforme ‘look and feel’ en voorzien van QR-code te plaatsen. De commissie houdt qua planning de vinger aan de pols, zij heeft zich voorgenomen de borden dit jaar te (laten) plaatsen.
De commissie neemt tevens de suggestie mee om Jisper Bob Dekker vanuit zijn uitgebreide historische kennis over het dorp ook naar de teksten te laten kijken.

OBS De Harpoen heeft het afgelopen jaar een bijdrage ontvangen voor de kerstviering en er is nog een bijdrage geweest voor de huur van een springkussen gedurende de Luilakpolderloop.

Jisper Imgard van de Nes vraagt het woord en legt uit dat de maandelijkse koffie-ochtend, die zij een aantal jaar geleden met anderen uit de werkgroep sociale cohesie is gestart, ontzettend goed loopt. Ze hebben voldoende financiële middelen en voor de komende maanden staan een boottocht door het veld en koffie-ochtenden op locatie op stapel.

b. Budget 2022
Het budget bedraagt 4000,– euro en Astrid vraagt de aanwezigen ideeën voor besteding aan te dragen.

Jisper Karin Floris vertelt dat de recreatiecommissie een deel van haar eigen budget dit jaar heeft gebruikt om kermisexploitanten tijdens Pinksteren te betalen. Op dit moment lijkt dat binnen het jaarbudget te passen, maar de recreatiecommissie hoopt dat wanneer in de loop van het jaar blijkt dat er te weinig budget is, dat ze deze kosten alsnog mogen indienen bij de contactcommissie.

Verkeersveiligheid
a. Bespreken plan van de heer Brouwer ten aanzien van snelheidsbeperkende maatregelen Dorpsstraat en Weiver
Luuk Brouwer geeft een toelichting op de huidige situatie. De geplaatste punaises en verkeersvakken hebben niet het gewenste effect, namelijk het verminderen van de snelheid. Bovendien leveren de huidige punaises met name op het Weiver te veel trillingen op.
Gebleken is dat verkeersdrempels meer effect hebben dan versmallingen, maar de situatie is nog niet optimaal. Een mogelijke oplossing zou een nieuwe, langwerpige drempel kunnen zijn. De situatie voor Jisp is niet eenvoudig, omdat er bij het plaatsen van drempels rekening gehouden moet worden met afwatering en kabels die aan de oppervlakte liggen.
Vanuit de zaal wordt verwezen naar de Smiley’s, die lijken de snelheid van automobilisten te temperen. Wellicht kunnen er meer geplaatst worden.
Er ontstaat vervolgens een discussie over de toenemende drukte, de snelheid waarmee gereden wordt, de haalbaarheid van handhaving en manieren om bewustwording over snelheid te vergroten. De verkeerssituatie in de Nieuwe Buurt is ook niet optimaal, Luuk Brouwer erkent dat de situatie daar niet voldoet aan de norm.
Uiteindelijk wordt het volgende besloten:

Op het Weiver worden de 2 punaises die trillingsoverlast veroorzaken verwijderd
Er worden 2 Smiley’s geplaatst; ter hoogte van Weiver 25 en Dorpsstraat 77 (plaatsing gaat niet ten koste van parkeervakken)
Bovenstaande zal na de bouwvak (medio augustus) worden gerealiseerd

Luuk Brouwer komt tijdens de volgende contactcommissievergadering (oktober) met alternatieven m.b.t. snelheidsbeperkende maatregelen.

b. Bespreken of het wenselijk en mogelijk is om van Molenpad een woonerf te maken
Luuk Brouwer geeft aan dat de gemeente dit overweegt n.a.v. het toenemende verkeer dat vanuit de Dorpsstraat het Molenpad oprijdt. De Lepelaar met een terras aan de overkant van de weg ondervindt hier hinder van, maar het plaatsen van een 15 km bord is geen garantie dat er minder en/of minder hard gereden wordt op het Molenpad.
Het geniet de voorkeur om voor de Lepelaar een plateau/verhoging te maken. Daarbij dient rekening gehouden te worden met de bereikbaarheid voor de melkwagen.
Luuk neemt de situatie rond het Molenpad mee in zijn plan voor snelheidsbeperkende alternatieven.

c. overig
Geen opmerkingen

Openbare ruimte/Jisperveld
a. Schilderwerk bruggen, wat is de stand van zaken
Luuk Brouwer heeft een planning toegestuurd en Astrid neemt deze door.

Groot onderhoud in 2022:
– Brug begraafplaats/parkeerplaats
– Voetbrug naar Raadhuis

Schilderwerk in 2023
– Aldert Kwadijkbrug richting Walvischstraat
– Dorpsstraatbrug 4 thv nummer 36
– Dorpsstraatbrug 2 thv nummers 76 tot 102

Groot onderhoud in 2023:
– De Harpoen nieuwe brugleuningen
– Raadhuisbrug/ophaalbrug

Vooral de belabberde staat van het schilderwerk van de Aldert Kwadijkbrug zorgt voor irritatie. Een dorpsbewoner geeft aan het schilderen van deze brug op zich te willen nemen, mits er gezorgd wordt voor de benodigde verf. De commissie neemt dit voorstel ter overweging.
Vanuit de zaal wordt de commissie erop attent gemaakt dat de brug bij Weiver 10 ook onderhoud nodig heeft. De brug zal worden meegenomen in het totaalplan.

De commissie besluit agendapunten 5 b en c even te parkeren en eerst agendapunt 6 te bespreken.

Dorpsvisie (bijlage)
a. Bespreken welke punten van de actielijst reeds gereed zijn en kijken welke punten het meeste aandacht vragen
Norbert-Jan deelt de dorpsvisie-inventarisatie uit en geeft aan dat de commissie graag samen met de inwoners wil nadenken over mogelijke aandachtspunten en ontbrekende onderwerpen.
De hoofdthema’s worden doorgenomen en al snel lopen de gemoederen hoog op. Met name ten aanzien van de groenvoorziening en het onderhoud ervan verwijt men de gemeente grove nalatigheid. Zo is er veel achterstallig onderhoud op het kerkhof en bomen en struiken worden onvoldoende onderhouden waardoor er gevaarlijke situaties ontstaan.

Astrid maakt de aanwezigen erop attent dat iedere inwoner een digitale melding en/of klacht over de openbare ruimte kan indienen bij de gemeente. Mocht dat niet lukken, dan kan men de contactcommissie daarbij eventueel om hulp vragen.

Op de Dorpsstraat staan in tegenstelling tot het Weiver en het Molenpad geen afvalbakken voor hondenpoep. Een inwoner zou er graag enkele geplaatst zien worden.

De hoofdthema’s Wonen en Recreatie & Water ziet een deel van de aanwezigen graag terug op de agenda. De commissie besluit voor deze thema’s nieuwe werkgroepen te coördineren en geïnteresseerden kunnen zich hiervoor aanmelden bij de CC.

Agendapunten 5 b en c worden geagendeerd voor de volgende openbare vergadering die voorzien is in oktober. Vanuit de zaal wordt nog de vraag gesteld of het oude zwembad niet in ere hersteld kan worden. Volgens oud-contactcommissielid Jan Koene, is het op dit moment niet geschikt voor recreatief gebruik.
De agendapunten worden tevens toegevoegd aan hoofdthema Recreatie & Water waarvoor men een werkgroep probeert op te richten.

Rondvraag
De heer Meerhoff vraagt het woord en benadrukt dat hij zich namens de gemeente wil inzetten voor hetgeen er tijdens de vergadering is besproken. Hij herkent zich niet in de verwijten, maar begrijpt wel waar de emoties vandaan komen.

Sluiting
Esther sluit de vergadering en nodigt de aanwezigen uit voor een borreltje.


AGENDA VERGADERING CONTACT COMMISSIE JISP

Corr adres: Weiver 34, 1546 LB Jisp Email: ccjisp@gmail.com

Leden: Esther Wieringa (duo voorzitter), Astrid Heijkamp (duo voorzitter / penningmeester), Stefan Scheffer, Marianne van der Heide Wijma, Peter Vogel , Cassandra Scheffer, Norbert van Egdom.

Hierbij nodigen wij u/jullie uit voor de openbare vergadering van de contactcommissie Jisp op : Woensdag 29 juni, aanvang 20.00 uur in de Muizenval Jisp (Dorpsstraat 108 A)

Omdat de vorige vergadering al zo lang geleden is en omdat dit voor de nieuwe commissie leden de eerste keer is willen we deze vergadering graag afsluiten met een borreltje. Om de catering daarop aan te sluiten hebben we graag een indicatie van het aantal personen dat aanwezig zal zijn. Aanmelden kan via de Facebook pagina (evenement aangemaakt), via mail of via een briefje in de bus van Weiver 34.

Agenda

 1. Welkom
 2. Voorstellen nieuwe commissie leden
 3. Wijkbudget
  a. Hoe is het budget van 2021 besteed b. Budget 2022
 4. Verkeersveiligheid
  a. Bespreken plan van de heer Brouwer ten aanzien van snelheidsbeperkende maatregelen Dorpsstraat en Weiver.
  b. Bespreken of het wenselijk en mogelijk is om van Molenpad een woonerf te maken
  c. overig
 5. Openbare ruimte / Jisperveld
  a. Schilderwerk bruggen, wat is de stand van zaken
  b. Vergroten zwemgebied is dit wenselijk en mogelijk?
  c. Bespreken hoe de snelheid van boten in het veld beperkt kan worden d. overig
 6. Dorpsvisie (bijlage)
  a. bespreken welke punten van de actie lijst reeds gereed zijn en kijken welke punten het meeste aandacht vragen
 7. Rondvraag

Sluiting.


Contactcommissie Jisp

Verslag openbare vergadering 6 juli 2020

Aanwezig: Anouk Scholtens, Kiki van de Nes, Jan Koene, Jim Praag en Saskia Remmelzwaal

Gasten: B. Ferwerda, I. Klopper, E. van Rijn, G. Klopper, A. Smit

Afbericht: E.P. Rot

 • 1. Opening openbare vergadering.

Voorzitter opent de vergadering

 •  2. Goedkeuring verslag jaarvergadering

Jim heeft een vraag over het beheer van de molens of het klopt dat hiervoor een BOA werd aangenomen. Harold is niet aanwezig om dit toe te lichten. Kiki weet niet zeker of het echt om een BOA gaat of een ander persoon en op welke termijn dit zou plaatsvinden.

Er heeft nog geen terugkoppeling plaatsgevonden over de vossen bij de kerk in Wormer.

 • 3. Wijkbudget

Ideeën voor budget zijn welkom. Portofoons zijn onderhanden bij de burgerhulp, heeft een tijd stil gelegen vanwege Corona.

Imgard is bezig met een graftrommeltje op het kerkhof, deze dient gerestaureerd te worden om te bewaren. De krant volgt het proces inzake het herstel ook, Imgard heeft hier contact mee. Er is een commissie in Drenthe die zich bezig houdt met het behoudt van graftrommeltjes. Na het herstel wordt het terug geplaatst op het kerkhof, niet naar een museum.

In oktober-november komt er iemand van die vereniging om het te repareren in Drenthe. Het ziet er nog heel mooi uit. Een nieuwe glasplaat en een zinken rand omheen.

Het is besproken met de familie Kwadijk, van wie het ooit oorspronkelijk is geweest. Er worden geen grafrechten meer voor betaald.

Jim heeft contact opgenomen met Sandra Waal van het Ons Huis en wil nog contact opnemen met de Recreatiecommissie inzake het wijkbudget.

 • 4. Verkeersveiligheid

Vanuit de voetbal veel nieuwe jeugdleden. Er zijn nu drie jeugdleden en 2 seniorenteams, erg blij mee en positief! Bij de gemeenteraad neergelegd voor parkeer gelegenheid aan de overkant op het weiland. Het land is van de gemeente. De vereniging kan geen vijf teams + tegenstanders ontvangen met de huidige parkeergelegenheid.

Op de brief zetten dat het gericht wordt aan de leden van de Raad en aan het College. De brief per mail sturen aan griffie@wormerland.nl en Lidy Akkerman.

Het is al verhard, dus alleen het hek hoeft verplaatst te worden.

Ter hoogte van Dorpsstraat Arnold. Een verkeersprobleem inzake de geplaatste punaise van het voorjaar. Er mag nu in de kanten geparkeerd worden en de punaise die daar ligt, erg smal stuk en wordt over de erven gereden. Langs gaan bij Arnold en vragen of hij zelf ook een melding bij de gemeente heeft gemaakt.

Bloembak met hortensia’s geplaatst op de stoep op het Oosteinde. Vanwege verkeer wat over de stoep rijdt. Er is een melding gemaakt bij de gemeente met de vraag over het plaatsen van bloembakken door bewoners. Op deze bak zit nu ook geen reflectie o.i.d.

 • 5. Jisperveld

Veel geschreven over het veld ook door de burgemeester, vanwege de grote hoeveelheid overlast. Er wordt voornamelijk door de jeugd veel te hard gevaren. Ook voorbij het Surflandje wordt onwijs hard gevaren. Ook onwijs veel criminaliteit/vandalisme in het veld. Er wordt door de gemeente veel aan gedaan, echter is het gewoon een groot probleem. De burgemeester voert gesprekken met de jongeren en de ouders.

Bij de gemeente navragen of er mogelijkheden zijn om het zwemgebied te vergroten/beveiligen.

Buitenboordmotoren worden op het moment ook erg veel gestolen.

 •  6. Ingekomen stukken of mededelingen

E.P. Rot heeft inzake glasvezel een vraag. KPN gaat tot de Tilbrug in Wormer, op dit moment nog niet verder naar Jisp. De bewoners hebben een intentie getekend voor Glasvezel van buitenaf (Deltafyber), echter is dit geen bindend contract. Zij maken een start vanaf de IJsselmeerkant, maar gaat met een slakkengang deze kant op. Er ligt wel glasvezel in Jisp, maar het moet nog naar de woningen toegeschoten worden. Rob Berkhout is bezig geweest met Glasvezel buitenaf. De contactcommissie neemt contact met Rob Berkhout op.

Jim Praag heeft een mail gehad van DeltaFyber dat de algemene voorwaarden zijn gewijzigd en dat indien je het er niet mee eens bent op kan zeggen voor 1 augustus 2020. Echter hebben niet alle aanwezigen deze mail gehad, terwijl zij zich wel hebben aangemeld.

 • 7. Rondvraag

Het groen wordt erg slecht onderhouden in Jisp. Op de parkeerplaatsen en openbare voorzieningen, dit wordt uitgevoerd door Werkom. Het surflandje wordt alleen met een bosmaaier eens in de zoveel tijd gemaaid. De vraag is of er geen controle is door een uitvoerder. Melding indienen bij het online portaal. Jan geeft aan dat de kanten wel erg mooi zijn gemaaid door Wen de Jong.

Op het kerkhof heeft Ed een bankje neergezet (privé betaald). Echter kan Ed dit vanwege zijn gezondheid niet onderhouden/schoonhouden. Vraag even neerleggen bij Burgerhulp of zij dit willen doen of bij de buitendienst.

Op het Jisperpad een bank plaatsen op de insteekweg naar links, tevens daar graag een prullenbak plaatsen. Echter is dit niet van de gemeente maar van het Waterschap. Een verzoek indienen bij het waterschap. De contactcommissie heeft wijkbudget hiervoor beschikbaar.

Ongeveer 2 jaar geleden heeft de burgemeester aangegeven dat de wegen van de gemeente zouden worden. Indien het van de gemeente is ook geen probleem met het afval ophalen. Het waterschap moet eerst alle wegen 100% in orde hebben voordat de wegen overgedragen kunnen worden. Alie heeft gevraagd of de procedure versneld kan worden, maar dat is vanwege het niet 100% gereedkomen van de wegen op dit moment nog niet aan de orde.

Sloten lopen vol met bagger. Jan geeft aan dat de sloten elk jaar gebaggerd zouden moeten worden, na het baggerdepot van ongeveer 4 jaar geleden. Sindsdien is er niet meer gebaggerd. Ligt bij het Hoogheemraadschap, maar wel in samenwerking met de gemeente. Er wordt ook niet geschouwd, één keer in de 7 jaar en alleen de grotere sloten.

 •  9. Sluiting

Anouk sluit om 21.00 uur de vergadering.

Eerst volgende vergadering maandag 14 september 2020


Contactcommissie Jisp
Verslag openbare vergadering 6 januari 2020

Aanwezig: Anouk Scholtens, Kiki van de Nes, Jan Koene en Jim Praag

Gasten: B. Ferwerda, E.P. Rot, I. Klopper, E. van Rijn, A. Heijkamp, G. Klopper, N. Koelemeijer, A. Smit en H. Halewijn

Afbericht: N. Minnebo, S. Remmelzwaal

 1. Opening openbare vergadering.

Voorzitter opent de vergadering

 1. Goedkeuring verslag jaarvergadering

Geen opmerkingen

 1. Wijkbudget

Een aanvraag lopen inzake portofoons burgerhulp. Vanavond bijeenkomst inzake welke portofoons. Te gebruiken voor alle evenementen in het dorp.

Een idee inzake veiligheid bij het surfeiland in de vorm van een boei of een bord. Hier is verder nog geen plan voor.

Op de begraafplaats een kistje met een metalen plaat met hierin een soort graftak. Familie waarschijnlijk van Klaas Kwadijk, geen grafrechten. Het is heel uniek in Noord-Holland. In Oostzaan iemand die het restaureert. Het gaat op dit moment stuk, omdat het zo uniek is wordt er een voorstel gedaan om dit misschien te restaureren. Vraag is hoe te verantwoorden in het wijkbudget (algemeen belang).

Misschien ook andere grafstenen restaureren teksten, wel ingewikkeld met privé element van de stenen.

 1. Verkeersveiligheid

Overal aangepakt in het dorp, drempels verbreed. De molshopen zijn verwijderd en straat is weer hersteld.

Anouk geeft aan dat wij hebben aangegeven dat een lichtgevend bord niet in het dorpsbeeld past. Het bord is in principe tijdelijk. Liever geen definitief bord in het dorp.

Het bord wordt ook uitgelezen voor doeleinden om te analyseren hoe hard er gereden wordt.

 1. Jisperveld

Weinig nieuws over het veld gehoord in contactcommissie. Harold geeft aan dat er geld is vrij gemaakt om aanvullend onderzoek te doen. Zijn al veel onderzoeken geweest, gegevens worden nu met elkaar vergeleken en aan elkaar gekoppeld.

Ontbreekt beheer op de molens in het veld, kijken hoe vroeger boer het ook deed of het water omhoog en omlaag moet. Niet ingrijpend, maar wel een goede stap. Het droogmalen moet voorkomen worden. Ambtenaar nu afspraak maken met hhs en natuurmonumenten. Het hele veld wordt niet zomaar onder water gezet of gebruikt voor lisdodde teelt. Er is geld vrij om een BOA aan te sturen om het beheer van de molens beter in de kiem te houden. Drie jaar terug ook al keer besproken, echter door voornamelijk natuurmonumenten laks mee omgegaan.

Hhs meet alleen maar en voert alleen pijlverhoging en peilverlaging door.

Eind dit jaar plannen misschien duidelijker. Een plan om molens en pompen te automatiseren, hier is op dit moment een onderzoek naar. Harold is hoopvol dat het goed komt op een eenvoudige manier.

Jim geeft aan dat het in principe niet veel werk is om de vlotter in de pompen en de molen aan te passen.

Beweiding koeien pas na 1 juni en tm 1 oktober op natuur grond. Geen schapen hier meer op omdat schapen speciale beplanting opeten. Lijkt Jim hele slechte zaak. Harold geeft aan dat het niet in het macht van gemeente ligt.

Jim geeft aan grote aantal vossen in het gebied. Misschien kan de gemeente hier het beheer op vergroten. Begraafplaats in Wormer huisvesting voor groep vossen, misschien dat wel in gebied van gemeente.

Veldschoonmaak wordt 21 maart georganiseerd, met Ed zijp en Natasha Minnebo. Gemeente regelt opruimbakken, ringen en lange stokken. Ligt aan hoeveel vrijwilligers wie komen er op af. Wijdewormer doet het op een andere dag, knollendam wel op 21 maart.

 1. Ingekomen stukken of mededelingen

Baloe loopt in Jisp zo erg terug, geen voortzetting na de zomer. Jammer dat peuteropvang gaat verdwijnen, echt de peuterspeelzaal. Graag in het dorp kenbaar maken dat dit verdwijnt. In het verleden geen vervoer om daar naar Baloe gebracht te worden naar gewone opvang. Ouders kiezen voor gehele dag opvang in Wormer. Een stukje op ons dorp Jisp plaatsen om de opvang in stand te houden. De vroeg schoolse opvang komt ook te vervallen, maar dit is op dit moment echter maar 1 kindje in Jisp. Dit is voor kinderen die dit nodig hebben of eventueel een taalachterstand.

Doorstroming naar Harpoen is beter als de peuters op Jisp zitten, anders rijden ouders misschien ook naar Wormer voor school later.

5 kinderen nodig voor 1 dagdeel om het open te houden. Peuterspeelzaal is open op dinsdag en donderdag, dan werken wel meeste ouders. Misschien kiezen voor woensdag en vrijdag. Ouders kunnen niet heen en weer rijden als zij werken.

Uitstekend contact met Baloe dus opties bekijken. Splitsing van gebouwen en lokalen heeft het niks mee te maken.

Leerlingen aantallen nemen wat af in de komende jaren. Komt een moment dat scholen de stekker eruit moeten trekken.

Gezinssamenstelling veranderd ook in de toekomst.

 1. Rondvraag

Alie begint over busvervoer, inchecken is gratis. Is gekomen doordat de sluis dicht is gekomen is een periode van ongeveer anderhalve maand geweest. Aanvraag loopt nog inzake de aanbesteding. Mail Rob Berkhout inzake de bus.

Harold vraagt de status van de dorpsvisie. Hij wil graag een keer het document bekijken met de Contactcommissie.

Het eerste stuk met kaders en richtlijnen inzake woonvisie tweede lijnen bebouwing is gereed door de werkgroep vanuit de gemeente.

Provincie heeft omgevingsverordening 2020 gepresenteerd staan tegenstrijdige punten in. Indien dit zo doorgaat kan wonen in tweede lijn ook niet doorgaan.

Tiny houses gebeurd gewoon te weinig mee vanuit gemeente. Zijn geen regels om te toetsen dus ambtenaar weet niet aan hand waarvan ze dat goed kunnen keuren. Ontbreekt aan beetje lef om beslissingen te maken. 1 of 2 plekken in Wormerland waar mogelijkheden zijn. Veel ideeën maar het gebeurd gewoon niet. Indien er bezwaar komt staat de gemeente met de rug tegen de muur, Harold blijft hier aan trekken.

Jan geeft aan of de knotwilgen geknot kunnen worden. Melding online maken. De slootkant van de fortuinstraat. Vijf jaar niet gebeurd.

Ziggo is op dit moment ontzettend traag, is er iets bekent over glasvezel. Harold weet niets over glasvezel. Het wordt steeds uitgesteld, Harold verwacht dat eerste anderhalf jaar niets gebeurd. KPN doet alleen knooppunten in Wormer. Langs jisperdijk pijpjes getrokken, wellicht ook glasvezel.

2020 zouden de bruggen geschilderd worden, is er al een aanbesteding. Wij zijn er in 2017 mee begonnen, maar elk jaar wordt het uitgesteld. Indien dit voor 2020 op het plan staat, zal hier in 2020 mee begonnen worden.

De Zaankanter is failliet, Zaans weekblad overgenomen. Echter werd daardoor niet bezorgd in hele gemeente. Het is nu helemaal gestopt. Nieuwe communicatie worden gecommuniceerd. Een digitale website waar je je op kan abonneren dat je alle bekendmakingen ontvangt. De website is www.overheid.nl. Je kan via gemeente straks ook een digitale nieuwsbrief ontvangen. Wordt niet op papier aan oudere mensen verstrekt. Plek zoeken om in Aktief leuke nieuwtjes vanuit gemeente te plaatsen. Deze wordt echter maar één keer in drie weken geplaatst. De website blijft ook gewoon van de gemeente. Via het dienstencentrum kan in Wormer computerles geregeld worden.

9 Sluiting

Anouk sluit om 21.15 de vergadering

Eerst volgende vergadering maandag 6 juli 2020


Verslag openbare vergadering 6 januari 2020

Aanwezig: Anouk Scholtens, Kiki van de Nes, Jan Koene en Saskia Remmelzwaal

Gasten: B. Ferwerda, E.P. Rot, I. Klopper, E. van Rijn, A. Heijkamp, K. Luttik, J. Kirkels eb R. Knuppe

Afbericht: N. Minnebo, R. Berkhout

1. Opening openbare vergadering.

Voorzitter opent de vergadering

2. Goedkeuring verslag jaarvergadering

Geen opmerkingen

 3. Wijkbudget

Wijkbudget 2019 is bijna volledig besteed. De Contactcommissie vraagt wel aan de aanwezigen om ideeën aan te dragen voor het dorp. Het moet voor een maatschappelijk doel/belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan;

– De jeu de boules baan

– Zwemveiligheid surflandje

E.P. Rot vraagt of het ook eventueel voor een evenement van de ijsclub besteed kan worden. Dit is mogelijk indien het toegankelijk is voor iedereen en van maatschappelijk belang voor de wijk is.

 4. Verkeersveilligheid

Het punt verkeersveiligheid gaat tijdens deze vergadering om de “molshopen” welke zijn geplaatst na de reeds bestaande verkeersdrempels (druppels). Alle aanwezigen zijn het er mee eens dat de bulten zeer gevaarlijk zijn en niet de verkeersveiligheid verbeteren eerder verslechteren. Er is reeds contact geweest met Dhr. Brouwer n.a.v. de bulten, die heeft aangegeven of de contactcommissie een ander idee kan aandragen. Hij heeft namelijk klachten van omwonenden dat auto’s door de tuinen rijden vanwege bestaande bulten.

Contactcommissie is wederom erg teleurgesteld in de gang van zaken. Blijkbaar indien er bewoners klagen wordt er direct iets aan gedaan, terwijl de Contactcommissie soms maanden/jaren bezig is om iets voor elkaar te krijgen. Tevens vinden wij het erg teleurstellend dat wij niet op voorhand geïnformeerd zijn over deze bulten.

Aanwezige mevrouw Knuppe gaat de fietsersbond informeren over de bulten, tevens heeft het NHD reeds contact gezocht met de Contactcommissie.

De contactcommissie is van mening dat zij geen idee moeten aandragen aan de gemeente om het probleem op te lossen. Wij geven alleen aan dat dit levensgevaarlijk is, fietsers worden gelanceerd en voetgangers met rollators kunnen er ook niet overheen maar moeten uitwijken over het rijgedeelte.

De heer Luttik geeft aan een brief te sturen aan het College, zodat het daar ook behandeld wordt. Binnen het College en de Raad worden deze acties namelijk niet kenbaar gemaakt, indien er geen schrijven wordt ontvangen.

 5. Jisperveld

Jan Koene geeft aan dat er op dit moment nog weinig duidelijkheid/bekendheid is inzake het project wat mogelijk gaat plaatsvinden in het Jisperveld. Het project betreft het vernatten van het veld om zo de CO2 uitstoot te verminderen.

Jan geeft aan dat er in Nauerna een zelfde project is gaan lopen en dit één groot fiasco is, hier is voor heel veel geld aan jonge rietsigaren opgegeten door ganzen.

Bente geeft aan dat het veld aan het inklinken is en dat het project juist is vanwege het behoud van het veld. Hierdoor ontstaat enige discussie tussen de aanwezige wat nu precies behoud is en waarom er perse iets aan gedaan moet worden. Dit zal een meningsverschil blijven tussen de aanwezigen.

De heer Kirkels geeft aan dat de gemeente er iets aan moet doen vanwege de CO2 doelen, het veld veroorzaakt in de gemeente namelijk zo een 40% van deze uitstoot. Dit wordt veroorzaakt door de veenrot. Echter zullen wij wel de meeste weidevogels kwijtraken indien het project zal worden voortgezet.

De gemeenteraad zal uiteindelijk besluiten of het project zal worden uitgevoerd in de gemeente.

Over de jaarlijkse veldschoonmaak is op dit moment nog niets bekend.

6. Ingekomen stukken of mededelingen

Geen overige ingekomen stukken

 7. Rondvraag

Een compliment over de versiering in de kom in Jisp, hiervoor is het wijkbudget gebruikt. Bewoners vinden dit erg leuk.

Een compliment inzake de voortgang van de problematiek op het Surflandje. Ziet er veel belovend uit, hopelijk minder overlast aankomend jaar.

Astrid vraagt zich af of er misschien mogelijkheden zijn voor een uitrenplek voor honden in het Dorp. Bijvoorbeeld naast de nieuwe buurt het dwarse stuk. Jan Koene geeft aan dat het erg moeilijk is om voor dit soort dingen goedkeuring te krijgen bij de gemeente. Er is op dit stuk al eens een aanvraag gedaan om met temperaturen onder 0 het stuk vol water te laten lopen voor een ijsbaan. Kijken of er voor beide opties mogelijkheden zijn.

Een vraag of de gemeente iets doet aan vele inbraken. Politie valt niet onder gemeente en is hoogstwaarschijnlijk ook tekort bezet. Gemeente zal hier hoogstwaarschijnlijk weinig aan kunnen doen.

Een vraag over wanneer de brug geschilderd wordt. Aangegeven dat er een onderhoudsplan is en dat de meeste bruggen voor 2020 hierop stonden.

Jan geeft nogmaals aan dat het jammer is dat er niet meer gebouwd kan worden in het dorp en dat er ook heel weinig aan gedaan wordt om dit wel mogelijk te maken. Heeft te maken met provincie en de rode lijnen. P. Koelemeijer en R. Mak zijn bezig met plannen op eigen grond. Jammer hoe gemeente met het project van R. Mak omgaat. Het is ook door de contactcommissie aangegeven aan de werkgroep vanuit de gemeente die hiermee bezig was. Echter zeggen zij nu dat er nooit tekeningen zijn geweest. Deze werkgroep is ook nog bezig met Tiny Houses.

Anouk geeft aan dat wij er weer tegen aan lopen dat wij niet worden geïnformeerd worden over punten die wel voor ons dorp van belang vinden. Het is erg jammer dat wij dit elke keer aangeven er verbetering wordt beloofd en er vervolgens niet gebeurd.

9. Sluiting

Anouk sluit om 21.00 de vergadering

Eerst volgende vergadering maandag 2 maart 2020


Verslag van de jaarvergadering contactcommissie Jisp – 6 november 2019 Aanvang: 20.00 uur in De Lepelaar

Aanwezig:
Contactcommissie Jisp:
Anouk Scholtens, Kiki van de Nes, Saskia Remmelzwaal, Jan Koene en Jim Praag

Leden college gemeente Wormerland:

Burgemeester Peter Tange, wethouders Harold Halewijn, Rob Berkhout, Jeroen Schalkwijk en Kees van Waaijen.

OVER-gemeenten:

Wijk- en kernmakelaar Lenneke van der Meer, BOA’s Harry Kos en Ed Zijp, medewerker LOF Luuk Brouwer, Adviseur Economie en Recreatie Saskia Beumer.

Bewoners

Verslag: Carlijn Schopman

 1. Opening door voorzitter

Voorzitter heet iedereen van harte welkom.

 2. Mededelingen vanuit het college Peter Tange:

Er zijn gesprekken geweest over de overlast bij het Surfeiland. Daarbij zijn een aantal afspraken gemaakt:
Het bord dat er geen muziek gemaakt mag worden wordt hufterproef gemaakt (het bord wordt steeds meegenomen)

De toegang voor brommers en scooters wordt fysiek onmogelijk gemaakt dmv een stang en hekjes. De doorgang moet echter wel voor rolstoelen geschikt blijven.

In overleg met omwonenden worden er 3 grote afvalcontainers geplaatst en regelmatig geleegd.

Er wordt gekeken of de beschoeiing aangepast kan worden zodat bootjes niet op de kant getrokken kunnen worden.

De boa’s controleren regelmatig en hebben ook een aantal ouders bezocht van jongeren die bekend zijn. De tijd van waarschuwen is voorbij; er worden nu boetes uitgeschreven.

Er is een what’s appgroep aangemaakt met omwonenden. De politie is hiervan op de hoogte en zal proberen heen te gaan bij overlast (tenzij er andere prioriteiten zijn). Ed en Harry (boa’s) zijn ook direct benaderbaar.

Rob Berkhout:

De voorbereidingen voor de aanleg van glasvezel duren helaas langer dan verwacht, maar glasvezel komt eraan.

De paaltjes aan de Weiver moesten weg. De onderhandelingen over de overname van de grond duurden erg lang, waardoor ze er nu helaas nog staan. Als het goed is worden ze volgende week weggehaald.

Het Oosteinde is inmiddels opgeknapt. Het is niet goed bevallen om de weg in links en rechts te knippen. Een volgende keer zal het echt beter zijn om toch de hele weg af te sluiten.

Laatst was er een actie om o.a. vanaf het water zwerfvuil op te halen. De hoeveelheid zwerfafval bleek erg mee te vallen. Dat is een goed teken!

De gemeente heeft, in samenwerking met de contactcommissie en enkele bewoners, zich hard gemaakt voor buslijn 121. E.e.a. moet nog wel gegund worden, maar het staat in het programma van eisen.

Kees van Waaijen

Op het gebied van het sociale domein verloopt momenteel alles naar wens. Mochten er punten/vragen zijn dan hoort Kees het graag.

Jeroen Schalkwijk

De begroting 2020 is unaniem aangenomen door de raad.

Met betrekking tot wonen hoopt de wethouder dat een experiment gestart kan worden dat 30% (ipv 25%) van de vrij komende sociale huurwoningen toegekend kunnen worden aan inwoners van het dorp.

Wormerland probeert ongeveer 1000 woningen te realiseren. Helaas is er in Jisp vooralsnog geen bouwlocatie. De directeur van WormerWonen is aan het kijken naar een herinrichting van het Hofje. Er is een raadswerkgroep in het leven geroepen om e.e.a. uit te zoeken. Zij zijn beleid aan het voorbereiden. Wonen 2e lijn zou een optie zijn, maar daar moet de provincie dan mee instemmen.

Er is een projectleider Toerisme en Recreatie van gemeente Wormerland aangenomen (Saskia Beumer). Zij is inmiddels voortvarend van start gegaan en geeft later tijdens deze vergadering een presentatie.

Harold Halewijn:

Er is onrust geweest over de peuteropvang bij de Harpoen. Het probleem is inmiddels opgelost. Mocht er nog een pijnpunt zijn dan hoort Harold dit graag.

 3. Mededelingen vanuit de contactcommissie

Er is erg hard gewerkt aan de Dorpsstraat, maar waarom is het laatste stukje niet meegenomen? De heer Luuk Brouwer geeft aan dat dat stukje er in verhouding nog goed uit ziet en er is voor gekozen om het geld te gebruiken om het plateau bij de Walvisstraat op te knappen.

4. Kennismaking met collega Saskia Beumer – De projectleider van Toerisme en Recreatie van gemeente Wormerland.

Als vervolg op de informatieavond rondom de Omgevingsvisie en de aanstaande Nota Recreatie & Toerisme, geeft Saskia Beumer een presentatie over de stand van zaken van deze nota. Zij benadrukt dat vooral ook de bewoners moeten kunnen profiteren van extra toerisme (winkels, B&B’s, horeca, verhuur fietsen/boten etc).

Er zijn een aantal goede punten ingebracht door de aanwezigen, waar Saskia mee aan de slag gaat:

Jisp is bekend door de walvisvaart

Museum boven in raadhuis: beter bereikbaar? Andere locatie?

Centrum van Wormerland is onbereikbaar via het water door o.a. te lage bruggen en weinig aanlegsteigers.

De huidige bordjes bij monumenten zijn niet meer leesbaar/ evt gebruik van QR code mogelijk.

Alle monumenten meer in kaart brengen

Betrek de Poelboerderij

Zorg dat er fiets- en vaarroutes zijn die door Jisp gaan en zorg dat die gepromoot worden.

Wegsloot is een parel van Wormerland

Eigenaar Ketelhofterrein wil wel trekkershutten plaatsen om aan te kunnen sluiten op fiets- en kanoroutes.

Daarnaast hebben aanwezigen stickers met tips, meningen etc geplakt op een tweetal kaarten. Namens Saskia hartelijk dank hiervoor.

 5. VANG-doelstellingen – Harold Halewijn

Harold geeft een presentatie over de VANG (van afval naar grondstoffen)- doelstellingen. Een paar jaar geleden werd er per bewoner 220 kilo restafval per jaar geproduceerd. Momenteel is dat 164 kilo, maar het doel is om nog maar 100 kilo per persoon per jaar aan restafval te produceren. Volgende week wordt dit onderwerp behandeld in de raad. De gemeente hoopt de doelstelling in samenspraak met de contactcommissies en bewoners te behalen.

De prijs van afval wordt bepaald door de hoeveelheid restafval en de prijs zal alleen maar hoger worden. Het is dus voor iedereen van belang om het restafval naar beneden te brengen.

Een van de voorstellen is om de grijze kliko weg te halen en ondergrondse bakken te realiseren. Dit betekent dat mensen wat verder moeten lopen om restafval weg te brengen. Voor papier is het een optie dat verenigingen oud papier ophalen en hier wat geld aan verdienen. Er ligt uiteraard nog niks vast, maar alle mogelijkheden moeten worden bekeken om terug te gaan naar 100 kilo.

De contactcommissie heeft aangegeven wel te willen participeren in een burgerpanel.

6. Energietransitie – Harold Halewijn

Harold geeft een presentatie over de energietransitie. Het gaat hier over 2 onderwerpen: enerzijds Hoe wekken we de energie op en anderzijds Hoe verwarmen we de huizen?

Het is een landelijke verplichting om aan te geven waar de gemeente denkt dat er opties zijn om energie op te wekken. Te denken valt aan windmolens en zonnepanelen. We moeten met elkaar het gesprek aangaan wat er wel kan en wat zeker niet. Er wordt momenteel al veel gedaan (denk aan de zonnepanelen die steeds vaker geplaatst worden).

Dan moet er ook gekeken worden naar de opwarming van de huizen: hoe komen we van het aardgas af… tevens moet gekeken worden naar betere isolatie van huizen. Misschien kunnen we op een andere manier gaan verwarmen? Het moet wel allemaal haalbaar (technisch), betaalbaar en schaalbaar (invoering in stapjes) zijn.

Op 25 november is er een bijeenkomst ‘op weg naar aardgasvrij’ in Wormer voor alle bewoners. Er zal iemand van cc Jisp aanwezig zijn om te kijken of het ook iets is om een soortgelijke avond in Jisp te organiseren. Dan wil Harold zich hier wel hard voor maken.

Mocht je deel willen uitmaken van het burgerpanel, meld je dan aan bij Harold.

 7. Rondvraag

Er wordt nog even terug gekomen op de woningbouw in Jisp. Om scholen, verenigingen, dorpshuis en openbaar vervoer etc te behouden dan zijn er voldoende bewoners nodig.

Het college geeft aan dat het voor het college ook echt een zorg is en dat zij ook echt strijden hiervoor! Maar de gemeente wordt enorm beperkt door de provincie… de rode contouren worden steeds strakker getrokken.

Einde: 22:00 uur


Verslag openbare vergadering 3 juni 2019

Aanwezig: Anouk Scholtens, Kiki van de Nes, Jan Koene en Jim Praag
Gasten: J. Hartog, L. Aqua, B. Ferwerda, G. Klopper, Marita, Syp Wynia, E.P. Rot, I. Klopper en N. Minnebo
Afbericht: S. Remmelzwaal, A. Smit, R. Berkhout en H. Halewijn

 1. Opening openbare vergadering.

Voorzitter opent de vergadering

 1. Goedkeuring verslag vergadering 1 april 2019

In het vorige verslag is een alinea opgenomen met betrekking tot onvrede m.b.t. communicatie/opvolging van punten tussen de Gemeente en Contactcommissie. Natasha vraagt hoe de Contactcommissie hier op dit moment tegenover staat na de gesprekken.

Contactcommissie geeft aan dat er een goed gesprek is geweest met de algemeen directeur en H. Halewijn. Tevens is op een aantal punten meteen gereageerd/opgepakt. De contactcommissie geeft aan af te wachten hoe de samenwerking gaat verlopen en of dit daadwerkelijk verbeterd.

Een voorbeeld wordt genoemd dat wij erg laat te horen hebben gekregen dat er in de Raad gesproken wordt over het veenweidegebied. Er wordt aangegeven dat dit natuurlijk wel kenbaar is gemaakt binnen de gemeente, alleen niet expliciet naar de Contactcommissie.

Jim is aanwezig geweest bij de raadsvergadering en vat samen wat er precies behandeld is. Er wordt een onderzoek ingesteld welke € 75.000 kost om te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor het behoud van het veenweidegebied en vermindering van Co2 uitstoot. Niet duidelijk wat nu het hoofddoel van het onderzoek is. De aanwezigen vanuit de gemeente geven aan dat het onderzoeken meerdere doelen dient. Aanwezigen vanuit het dorp geven aan dat een onderzoek met meerdere doelen bij voorbaat geen goed onderzoek zal zijn. Jim geeft tevens aan dat hij begrepen heeft dat het voornaamste doel is om de C02 uitstoot te verminderen en niet het gebied behouden.

Jim draagt ook de volgende punten aan;

– Er is niet duidelijk op dit moment wat de Co2 uitstoot is van het huidige gebied en dat er ook veel opgenomen wordt. Tevens wordt het gebied in het Jisperveld vergeleken met andere/verkeerde gebieden, geen goed vergelijkingsmateriaal.

– Moerasgebieden geven wereldwijd de hoogste uitstoot van C02 en methaan en dat is wat zij nu van het gebied willen maken.

Natasha laat ons weten wat het exacte doel van het onderzoek zal zijn.

 1. Wijkbudget

Een verzoek binnen gekomen voor straatborden voor het dorp. Op deze borden worden evenementen van alle verengingen binnen het dorp aangekondigd. Iedereen mag ook van deze borden gebruik maken. De huidige borden zijn stuk en moeten worden vervangen.

De Contactcommissie gaat hiervoor een verzoek indienen bij de gemeente middels het wijkbudget.

Er wordt een idee geopperd om aan de westkant van de kerk een leuning te plaatsen welke steun biedt aan mensen om de opstap op te komen. Imgard overlegd dit met het kerkbestuur en gaan kijken voor een concreter plan (wat voor leuning, prijs etc).

 1. Beplanting Oosteinde

Op 28 juni vindt er een gesprek plaats tussen de gemeente en de contactcommissie inzake de bomen op het Oosteinde. In de mailcorrespondentie zijn nu plantanen genoemd, echter hebben bewoners al meerder malen aangegeven dat deze te groot worden.

Tevens de vraag dat er veel meer gekapt worden dan terug geplaatst. De gemeente heeft als beleid dat indien er 52 bomen gekapt worden er ook 52 terug geplaatst zullen worden, echter mag dit ook elders in de gemeente zijn.

5. Openbaar vervoer

R. Berkhout heeft aangegeven in gesprek te willen gaan met de contactcommissie, omdat hij vanavond niet aanwezig kon zijn inzake het openbaar vervoer.

Vandaag is er een publicatie geweest van de aanbesteding van het openbaar vervoerd. Het heeft betrekking op 8 gemeente en gaat in op december 2021. Het is een aanbesteding welke in principe loopt/geldt voor 17 jaar (inclusief verlenging).

Syp Wynia geeft aan dat de buslijn in 2015 is versobert geen spitslijn meer en inkorting van de avondtijden. Wij moeten voorkomen dat de buslijn verder wordt versobert. Een buslijn is voor een dorp als Jisp van vitaal belang. Syp Wynia heeft via de mail reeds contact gehad met dhr. Berkhout en die heeft te kennen gegeven dat er misschien andere alternatieven zijn. Syp Wynia geeft aan dat het hem zorgen baart dat een wethouder al op deze manier reageert. Het conceptplan wordt 14 juli al gepresenteerd, dus er voor waken dat in deze korte periode niet de buslijn volledig komt te vervallen of versobert wordt. Een verduurzaming van de buslijn mag niet leiden tot een versobering van de buslijn.

Tijdens de vergadering wordt aangegeven dat de aantallen die gebruik maken van de buslijn niet juist zijn. Bewoners ervaren vaak dat of het apparaat stuk is om in te checken of dat de buschauffeur zegt loopt maar door. Een goed beeld van de hoeveel passagiers is er volgens de aanwezigen dus niet.

Er wordt een deelgroep opgericht om met dhr. Berkhout in gesprek te gaan, de deelgroep bestaat in ieder geval uit A. Scholtens, Syp Wynia en E.P. Rot.

 1. Ingekomen stukken of mededelingen

Geen overige ingekomen stukken

 1. Rondvraag

Wij ontvangen tijdens de vergadering van Natascha het meerjaren onderhoudsplan van wegen en bruggen. Zij moet hier wel expliciet bij benoemen dat dit een planning is en indien er actualiteiten zijn er werkzaamheden naar voren of achter verschoven kunnen worden.

E.P. Rot vraagt of er reeds een gesprek is geweest inzake 2e lijn bebouwing. Er heeft een gesprek plaatsgevonden, waar de contactcommissie niet goed op voorbereid/ingelicht was. Gesproken over mogelijkheden voor 2e lijn bebouwing op de Dorpsstraat. Contactcommissie heeft aangegeven dat zij op dit moment geen plekken kunnen bedenken, behalve het ingediende van plan van Ron Mak. De commissie inzake bebouwing wist niets van dit plan af en gaat hier navraag naar doen. In de wandelgangen hebben wij gehoord dat de Contactcommissie er positief tegenover stond, echter is dat niet gezegd. De contactcommissie heeft gezegd dat er per geval gekeken moest worden wat de mogelijkheden zijn en dat wij er dorp breed niet achter staan om het overal zomaar toe te passen. De werkgroep 2e lijn bebouwing staat los van het idee van tiny houses.

E.P. Rot wil zelf ook graag weten wat de mogelijkheden zijn en wij brengen hem in contact met de werkgroep.

Status van de Jeux des boules baan wordt besproken op het surfeiland. Contact opnemen met eigenaar welke de baan zou herstellen. Contact met de gemeente inzake de afspraak tussen beide inzake de baan. Indien niet hersteld wordt misschien anders een mogelijkheid via het wijkbudget.

J. Hartog geeft aan dat de groenvoorziening verschrikkelijk slecht is in het dorp. Andere aanwezigen zijn het daar absoluut mee eens. Het punt is al eerder aangegeven en er lijkt geen verbetering in te zitten. Het gaat onder andere om;

– Het onkruid op het kerkhof (deze is in schandalig slechte staat) – Onkruid op het plein voor de Kerk/Raadhuis – openbare plantsoenen (gras staat veel te hoog, moet zeker 2 keer in de week gemaaid worden) – Surfeiland (gras staat veel te hoog en gemaaide gras wordt niet weggehaald) – de kanten worden slecht gemaaid overal blijven plukken gras staan en het wordt niet netjes opgeruimd

Bewoners vragen zich af of er vanuit de gemeente überhaupt controle plaats vind op deze werkzaamheden. Als je een rondje door Jisp fietst zie je zelf toch ook dat het er schandalig uit ziet. Imgard geeft aan dat zij dacht gehoord te hebben dat de Burgerhulp op eigen initiatief op het kerkhof onkruid eruit gaan halen. Dit omdat zij vonden dat het zo schandalig was, dat er iets aan gedaan moest worden.

Kiki geeft aan dat alle bewoners ook een melding via de site van Wormerland moeten maken. Hoe meer meldingen, hoe meer de druk bij de gemeente wordt opgevoerd.

De afsluiting op het Oosteinde slecht aangekondigd aan Jispers er is wel doorgang voor fietsers, voetgangers en tevens rijdt de bus ook gewoon.

De contactcommissie geeft ook aan dat het misschien niet handig is dat tussen de Lepelaar en het de kerk opnieuw gestraat wordt na de bouwvak en vervolgens in december glasvezel gelegd wordt. De weg wordt dan weer opengebroken en vaak slecht dicht gegooid. Contactcommissie geeft aan dat dit zonde van het geld/tijd/afsluiting is en of hier misschien in overleg met het glasvezelbedrijf getreden kan worden. Tevens een advies om tijdens de werkzaamheden een controle uit te voeren, in plaats van aan het einde. Zodat niet net als op het Oosteinde 2 keer de weg afgesloten moet worden.

9 Sluiting

Anouk sluit om 21.00 de vergadering

Eerst volgende vergadering maandag 2 sep

Verslag openbare vergadering 1 april 2019

Aanwezig: Anouk Scholtens, Kiki van de Nes, Jan Koene en Saskia Remmelzwaal

Gasten: Mvr I. van de Nes, Mnr E.P. Rot, Mnr E. Liefting, Mnr N. Koelemeijer, Mnr E van Rijn, Mevr G. Klopper, Mevr M Theissling

Afbericht: Jim Praag en Mvr A. Smit

 1. Opening openbare vergadering.

Voorzitter opent de vergadering

 1. Goedkeuring verslag vergadering 11 februari 2019

Opmerking Jan Koene dat er vanuit dat gemeente nog geen reactie heeft plaatsgevonden inzake de werkgroep over 2e lijn bebouwing. E. van Rijn geeft aan dat er een werkgroep is samengesteld. De werkrgroep bestaat uit; E. van Rijn, Roeleveld, F. Sanders en PVDA. Voormalig wethouder Elly Fens is coördinator voor de werkgroep.

Op dit moment worden verschillende opties/mogelijkheden bekeken. Indien er een optie is met een kans van slagen, komt de werkgroep langs bij de Contactcommissie. Vervolgens gaat de werkgroep met het plan naar de Raad. De provincie heeft veel zeggenschap op het gebied van 2e lijn bebouwing, dus gaat flink wat werk/tijd kosten.

 1. Wijkbudget

Voor het jaar 2019 is het wijkbudget nog volledig beschikbaar. Ideeën op dit moment vanuit de Contactcommissie zijn het aanschaffen van een AED. Aangezien er vanaf het Weiver in Jisp tot en met het Oosteinde geen AED beschikbaar is. Echter is aan het aanschaffen van een AED ook een onderhoudsabonnement verbonden het vervangen van bijvoorbeeld de batterij eens in de vier jaar.

Gekeken moet worden bij wie deze kosten terecht komen. De contactcommissie heeft na een verzoek van de Recreatie commissie besloten om een bijdrage te geven van € 400 voor het onderhoud van de huidige AED in Jisp (naast de kerk). De AED is aangeschaft in 2014 en er loopt dus al 5 jaar een onderhoudsabonnement, welke door de recreatie commissie betaald. De contactcommissie betaald de helft van de kosten over de afgelopen 5 jaar.

Een idee is om een deel van het wijkbudget te besteden aan borden voor langs de weg. Op de borden worden ‘’evenementen’’ aangegeven (voetbal, bingo, playbackshow etc). De borden welke hiervoor op dit moment gebruikt worden vallen uit elkaar. De contactcommissie heeft een bijdrage gegeven voor de vrijwilligers van de veldschoonmaak. Zij hebben van de bijdrage koffie met gebak gekregen bij de Lepelaar. De Lepelaar heeft ook een sponsoring gedaan, Bedankt iedereen!

Graag ontvangen wij van de bewoners input voor het gebruik van het wijkbudget.

 1. Beplanting Oosteinde

Over de beplanting bestaat op dit moment nog veel onduidelijkheid. In eerste instantie zouden de sierappeltjes verwijderd worden en zilverlinden geplaatst worden. Echter hebben de bewoners hier bezwaar tegen gemaakt vanwege de hoogte van deze bomen. Beloofd is om iets anders en vergelijkbaars met huidige beplanting te plaatsen. Echter wordt er nu gesproken over plantanen, welke ook van groot formaat zijn. Contactcommissie gaat na wat er nu precies geplaatst zal worden. Beplanting geschiedt sowieso in het najaar.

 1. Actiepuntenlijst

Vanuit de jaarvergadering is er een actiepuntenlijst ontstaan. Op veel van de punten is reeds een antwoord vanuit de gemeente gekomen, waar de contactcommissie al dan niet mee verder kan. Een punt hiervan waar de contactcommissie meteen op wil reageren betreft het legen van de prullenbakken op het Surfeiland. Het antwoord vanuit de gemeente betreft; Het neerzetten van kliko’s is niet mogelijk. Indien blijkt dat de prullenbakken te vol zitten, zou de frequentie omhoog kunnen.

De contactcommissie geeft aan dat er niet gekeken moet worden of de frequentie omhoog moet, maar dat de frequentie omhoog moet. In de maanden voor de schoolvakantie is de vervuiling het grootst. Indien er te laat gehandeld wordt, ontstaat hetzelfde probleem als voorgaande jaren. Antwoorden van de gemeente hierop is dat de frequentie niet op voorhand omhoog kan. Dit vanwege de kosten en de werknemers van de buitendienst misschien voor niks komen. Het antwoord levert een hoop irritatie op, aangezien we allemaal moeten denken om een schoner milieu. Vrijwilligers gaan eens per jaar het veld in om schoon te maken, maar met overvolle prullenbakken vervuilen wij zelf het veld. Indien er op vrijdag een melding wordt gemaakt dat de prullenbakken vol zitten, wordt deze pas op maandag geleegd.

 1. Ingekomen stukken of mededelingen

Een mail binnengekomen dat er een nieuwe werkgroep is die de werkzaamheden van de luilakpolderloop heeft overgenomen. De contactcommissie en aanwezigen zijn erg blij dat het evenement wederom georganiseerd wordt.

 1. Rondvraag

Jan Koene geeft aan dat er met de kermis een ring in het kommetje komt, waar alle plastic in opgevangen wordt. Met deze ring moet het plastic beker probleem wat overal rondzwerft voor een groot deel worden opgevangen. De ring moet elke avond geleegd worden. Tevens komen er hekken voor het surfeiland en meer beveiliging.

Imgard geeft aan dat dorpsgroep sociale cohesie een groot succes is. Afgelopen woensdag hebben Avelien Slooten en Marjo van der Ven een diner gekookt voor de ouderen. Het diner is erg goed ontvangen.

Nico Koelemeijer vraagt zich af wat de status is van de bomen welke gekapt of gesnoeid zijn op de Oostzijde van Jisp (richting voetbal). Worden hier nieuwe bomen voor terug geplaatst? Contactcommissie gaat navraag doen bij de gemeente.

Vraag via bewoners in omgeving van Jeu de Boules baan vragen zich af of de baan hersteld kan worden. Er zit zoveel onkruid op de baan dat de deklaag vervangen moet worden. Contactcommissie geeft echter aan dat de bewoner welke op de jeu de boules baan keten heeft geplaatst, deze in goede orde zou herstellen. De contactcommissie gaat dit bij de bewoner aangeven, of dit ook daadwerkelijk gebeurd is. Indien dit het geval is, kan de contactcommissie bij de gemeente navragen wat de mogelijkheden zijn.

Anouk wil afsluiten met het feit dat wij (aanwezige vier leden) ons niet serieus genomen voelen door de gemeente. Op de vergadering is niemand vanuit de gemeente aanwezig die vragen kan beantwoorden en er is geen afbericht ontvangen op de uitnodiging (uitzondering mevr. A. Smit). Wij begrijpen dat wij raadsleden/wethouders moeten uitnodigen, maar er wordt een agenda verstuurd. De contactcommissie heeft niet altijd op voorhand grip op de vragen tijdens de vergadering. De gemeente stelt ons niet op de hoogte van aanvragen/aanpassingen die ons aan zouden gaan, hierover zijn afspraken gemaakt. Wij krijgen minimale terugkoppeling op onderwerpen, veel zaken worden afgedaan met het antwoord; wordt vervolgd/wordt nagevraagd. Tevens hebben wij vorige week een mail ontvangen dat wij voor verwarring zorgen in de organisatie, omdat wij niet de reguliere toegangswegen gebruiken. Er wordt ons verwezen naar de website om hier melding te maken van onze punten. Echter wordt er juist door de gemeente op gehamerd dat wij geen klachtencommissie zijn en zo worden wij dus nu blijkbaar wel weg gezet. Aanwezigen geven aan dit bij de gemeente kenbaar te maken door ons zelf te laten horen op de politieke markt van de gemeente Wormerland.

9 Sluiting

Anouk sluit om 21.00 de vergadering

Eerst volgende vergadering maandag 3 juni 2019


Verslag openbare vergadering 11 februari 2019

Aanwezig: Anouk Scholtens, Kiki van de Nes, Jan Koene, Jim Praag en Saskia Remmelzwaal

Gasten: Mvr I. van de Nes, Mnr E.P. Rot, Mnr H. Halewijn
Afbericht: Mvr A. Smit

 1. Opening openbare vergadering.

Voorzitter opent de vergadering

 1. Goedkeuring verslag vergadering 31 oktober 2018

Geen opmerkingen

 1. Wijkbudget

Voor het jaar 2019 is het wijkbudget nog volledig beschikbaar. Ideeën op dit moment vanuit de Contactcommissie zijn het aanschaffen van een AED. Aangezien er vanaf het Weiver in Jisp tot en met het Oosteinde geen AED beschikbaar is. Actiepunt; uitzoeken of dit via buurtactie mogelijkheden zijn voor het aanschaffen van een AED. Graag ontvangen wij van de bewoners input voor het gebruik van het wijkbudget.

 1. Onderhoud wegdek Jisp

Zoals reeds eerder aangegeven vanuit de gemeente staat het wegdek van Jisp op de planning om aangepakt te worden. Het gaat dan om het stuk wegdek van de Nieuwe Buurt tot en met de Brug van de Kerk. Naar alle waarschijnlijk worden de werkzaamheden uitgevoerd vanaf het 2e kwartaal 2019. Navraag bij de gemeente wanneer de werkzaamheden aanvangen en hoe dit wordt gecommuniceerd naar de bewoners. Tevens navragen of er sprake is van een volledige afsluiting en hoe het busverkeer dan verloopt. Tevens nogmaals navragen wanneer het wegdek bij de Wolfsmolen aan de beurt is, dit is tijdens de jaarvergadering 2017 al beloofd aan de bewoners.

 1. Actiepuntenlijst

Vanuit de jaarvergadering is er een actiepuntenlijst ontstaan. Op veel van de punten is reeds een antwoord vanuit de gemeente gekomen, waar de contactcommissie al dan niet mee verder kan. Een punt hiervan waar de contactcommissie meteen op wil reageren betreft het legen van de prullenbakken op het Surfeiland. Het antwoord vanuit de gemeente betreft; Het neerzetten van kliko’s is niet mogelijk. Indien blijkt dat de prullenbakken te vol zitten, zou de frequentie omhoog kunnen. De contactcommissie geeft aan dat er niet gekeken moet worden of de frequentie omhoog moet, maar dat de frequentie omhoog moet. In de maanden voor de schoolvakantie is de vervuiling het grootst. Indien er te laat gehandeld wordt, ontstaat hetzelfde probleem als voorgaande jaren. Zie bijgevoegd als bijlage de actiepuntenlijst inclusief antwoorden.

 1. Ingekomen stukken of mededelingen

Een ingekomen stuk inzake de paaltjes bij Frank Groen op het Weiver. Mevrouw Wester is met de fiets gevallen, doordat zij tegen één van deze palen reed. Zij was bont en blauw, maar gelukkig geen zwaar letsel. De vraag vanuit de bewoner was of er iets gedaan kon worden aan deze onveilige verkeerssituatie. De gemeente is in gesprek geweest met dhr. Groen, echter heeft dit niets opgelost. Navragen of bij de gemeente op basis van de veiligheid er niets gedaan kan worden aan de palen. Moeten er eerst ernstige ongelukken gebeuren voordat er iets gebeurd.

 1. Rondvraag

I van de Nes; gehoord dat er in Knollendam via het dienstencentrum een lunch georganiseerd was. Is dit ook mogelijk voor de ouderen in Jisp, waar reeds de Dorpsgroep sociale cohesie het e.e.a. organiseert. Waarom wordt er vanuit het dienstencentrum niet met alle kernen hierover contact opgenomen. Dhr. Halewijn geeft aan contact op te nemen met het dienstencentrum.

J Koene; op 23 maart vindt er veldschoonmaak plaats. Is er een bijdrage mogelijk vanuit de contactcommissie om de vrijwilligers te voorzien voor soep met een broodje. Tevens nagaan of er subsidie vanuit de gemeente voor beschikbaar is bijvoorbeeld in de vorm van een container. Hierover is reeds contact met de gemeente.

E.P. Rot; vraagt of de contactcommissie een ‘boekje’ gaat opstellen met hierin opgenomen alle verenigingen in het dorp. Zodat als er nieuwe bewoners in het dorp komen wonen, een overzicht van de verenigingen te overhandigen. Misschien een leuk idee om aan Trees te vragen of zij hiermee kan helpen.

S Remmelzwaal; de herinrichting van het Oosteinde (ver) loopt niet soepel qua uitvoering. Er is op bepaalde plekken afgeweken van de tekeningen en tevens is op sommige plekken het straatwerk erg slecht. Wat is nu de status van de bomen inzake wel/geen kapvergunning voor ‘alle’ bomen. Er worden geen uitstaptegels in de perken neergelegd, of worden deze later geplaatst? De bushalte op het Oosteinde is nu precies in de bocht geplaatst. Geen overzichtelijke plaats, waarom is niet het idee gebruikt van de bewoners/contactcommissie om aan één kant de bushalte te houden op het hoek van het bos. De vragen worden neergelegd bij dhr. Brouwer.

H Halewijn; het woningtekort/probleem komt steeds vaker naar voren bij de gemeente, er wordt dan ook gekeken naar mogelijkheden waar eventueel gebouwd kan/mag worden. Het is de bedoeling dat er een werkgroep ontstaat die zich gaat bezighouden met wonen in 2e lijn. De werkgroep komt langs bij de verschillende kernen.

Tevens is de gemeente bezig met een tiny house project. Het betreffen tijdelijke woningen voor een periode van ongeveer 10 jaar, waar een mogelijke verlenging kan plaatsvinden. Het kan op een door de gemeente aangewezen locatie, waar voor deze periode dan tiny houses geplaatst worden. Na deze tijdelijke periode wordt de grond weer opgeleverd in originele staat. Een tiny house betreft een woning met een oppervlakte van 20 m2 tot en met 50 m2. De spelregels over hoe deze projecten gefaciliteerd kunnen gaan worden dienen nader bepaald te worden.

H Halewijn; geeft ook aan dat er een energietransitie aan zit te komen. Hierbij moet gedacht worden aan energieneutrale woningen. In Jisp wordt er in de toekomst geen warmtenet aangelegd. De gemeente zal avonden gaan organiseren om informatie te verstrekken over deze energietransitie. Gedacht moet worden aan bijvoorbeeld zonnepanelen en een warmtepomp. Saskia geeft aan dat bij niet goed geïsoleerde woningen het een hoge investering is, gaan de mensen deze investering nog uit de woning halen. Eveneens wordt opgemerkt dat door deze investering de WOZ-waarde van de woningen toeneemt. Harold reageert hierop dat dit niet helemaal waar is, de WOZ-waarde neemt namelijk ook toe indien de buren allemaal wel energieneutrale woningen hebben en een hogere verkoopwaarde. De woning die niet energieneutraal is gaat evengoed mee in de waardestijging van de omliggende woningen.

9 Sluiting

Anouk sluit om 21.30 de vergadering

Eerst volgende vergadering maandag 1 april 2019


Verslag van de jaarvergadering contactcommissie Jisp – 31 oktober 2018

Aanvang: 20.00 uur in de kantine van vv Jisp

Aanwezig:

Contactcommissie Jisp:

Anouk Scholtens, Kiki van de Nes, Saskia Remmelzwaal, Jan Koene en Jim Praag

Leden college gemeente Wormerland:

Burgemeester Peter Tange, wethouders Rob Berkhout, Jeroen Schalkwijk en Kees van Waaijen.

OVER-gemeenten:

Wijk- en kernmakelaar Natascha Minnebo, BOA’s Dave Sealtiël, Harry Kos en Ed Zijp

Raadsleden en belangstellenden: ± 40 personen

Verslag: Carlijn Schopman

 1. Opening door voorzitter

Voorzitter heet iedereen van harte welkom.

 1. Mededelingen vanuit het college

Rob Berkhout: Helaas moeten Harold Halewijn en Jeroen Schalkwijk vanavond op andere plekken zijn of de gemeente vertegenwoordigen. (=> Jeroen is later op de avond alsnog bij dit overleg aangeschoven)

Peter Tange: De burgerhulppost is goed van start gegaan. Complimenten aan de iedereen die zich hiervoor inzet. Er wordt veel geoefend en de eerste uitrukken zijn goed verlopen.

 1. Verslag jaarvergadering 2017

Er zijn geen opmerkingen op het verslag.

 1. Glasvezel voor internet

Rob Berkhout geeft aan dat de gemeente in zee is gegaan met een ontwikkelaar (Glasvezel buitenaf). Deze aanbieder belooft dat als 40 % van de adressen die aangeschreven zijn in Wormerland, Oostzaan, Landsmeer, Waterland en Edam-Volendam zich voor 17 december aanmeldt bij 1 van de 5 geselecteerde bedrijven dat zij dan overal glasvezel gaan aanleggen. Er zijn 3400 huishoudens aangeschreven. Jisp en Neck behoren niet tot het buitengebied, maar worden ook meegenomen. De campagne is net van start gegaan. Er zijn o.a. informatieavonden gepland. Meer informatie is te vinden op www.glasvezelbuitenaf.nl (selecteren Buitengebied van Zaanstreek-Waterland).

De heer Doorn uit de zaal raadt iedereen aan om de informatie goed te lezen en ook buren etc te enthousiasmeren zich aan te melden. Als je nu niet mee doet, maar misschien later wel wil aansluiten, dan zal dit aanzienlijk meer gaan kosten. U kunt zich ook aanmelden als ambassadeur.

Het blijkt dat niet iedereen in de zaal de brief heeft ontvangen. De gemeente zal uitzoeken hoe dit kan. Zijn bijvoorbeeld vakantieparken meegenomen?

Er komt een tip vanuit de zaal dat gemaakte afspraken zwart op wit gezet moeten worden.

 1. Nieuwe Huisvesting Jisp

De contactcommissie wil graag dat er gebouwd gaat worden voor ouderen en bijvoorbeeld huurwoningen voor jongeren.

Rob Berkhout: het is een lastig probleem. We zitten in een natuurgebied en hebben met bufferzones te maken. Het is ook lastig om de provincie mee te krijgen.

De gemeente is uiteraard op zoek naar mogelijkheden en wil zich o.a. oriënteren op wonen in de 2e lijn. Denk bv aan de brandweerkazerne. Er is echter (nog) geen beleid voor. Er moeten eerst kaders worden gesteld. De raad gaat hierin mee en er is onlangs een raadswerkgroep ingesteld om beleid te gaan ontwikkelen. Dit is een heel nieuw initiatief en moet nog vorm krijgen.

Daarnaast hoort de gemeente graag als er plekken zijn die de gemeente niet ziet, maar die er wel zijn. Meld dit dan bij de gemeente.

Jan Koene: Is het misschien mogelijk om ergens een appartementen complex te realiseren (bijvoorbeeld i.p.v. een leegstaande boerderij). Daar kunnen evt alleenstaanden naar toe gaan, zodat de huurwoningen waar ze nu in zitten vrij komen voor jongeren…

Kees van Waaijen: Er is laatst elders een enquête gehouden onder ouderen. Deze gaven allemaal aan liever naar Wormer te verhuizen dan in hun kern te blijven vanwege alle voorzieningen. Er zal dus eerst onderzoek gedaan moeten worden of de ouderen in Jisp wel op zoek zijn naar een appartement in Jisp.

De contactcommissie zal de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten houden.

 1. Overlast op surfeiland en varen

Ondanks de vele uren dat de boa’s op het water zijn geweest de afgelopen zomer, is er nog steeds overlast.

Harry Kos: De boa’s zijn heel veel op het water geweest de afgelopen zomer en hij heeft het idee dat de overlast daardoor wel afgenomen is. Er is een mailadres in het leven geroepen voor meldingen en er zijn veel mensen aangesproken op hun gedrag. Tevens zijn er diverse huisbezoeken gehouden bij ouders van jongeren die overlast veroorzaken. Helaas zijn de veroorzakers vaak gevlogen als de boa’s in aantocht zijn. Via social media is iedereen al snel op de hoogte van de komst van de boa’s.

Peter Tange: In Wormerland is het verplicht om je boot te registreren en de sticker moet zichtbaar op de boot geplakt worden. Misschien kan de gemeente een project starten om iedereen te attenderen op dit feit en dat er strenger gehandhaafd gaat worden. Dan zijn in elk geval de eigenaren makkelijker op te sporen in geval van overtredingen.

Dave Sealtiël: het is lastig om te bekeuren voor snelheid. Er moet dan bewezen worden hoe hard er gevaren is en dat is op dit moment niet mogelijk. Er kunnen wel bekeuringen worden uitgeschreven voor ontbreken van vaarbewijzen, reddingsvesten, dodemanskoord of brandblussers. Misschien dat daar volgend jaar extra streng naar gekeken kan worden.

Peter Tange: De gemeente zal kijken naar de mogelijkheden om toch bekeuringen te kunnen uitschrijven voor hard varen.

Ed Zijp: Afgelopen zomer was het weer erg mooi. Daardoor werd zelfs rond middernacht overlast ervaren. Hij zal voorstellen om volgend jaar wat vaker later op de dag en in de weekenden te gaan controleren.

De heer Arnold geeft aan dat de prullenbakken op het eiland vaak hartstikke vol zijn. Is het misschien mogelijk om grotere kliko’s neer te zetten? De gemeente zal uitzoeken of dit mogelijk is.

De heer Mandjes geeft aan dat de brug over de Brouwersloot spekglad is. De gemeente zal dit doorgeven aan de buitendienst en kijken of er wat aan gedaan kan worden. Dit soort opmerkingen kunnen altijd worden doorgegeven via de website van de gemeente of het klantcontact centrum.

 1. Speeltuintje

Dit punt is ingebracht door Saskia Remmelzwaal. Er komt nu een nieuwe bestrating/ herinrichting en de vraag is of deze speeltuin ook meegenomen kan worden.

Natascha Minnebo: De speeltuin is niet van de gemeente, maar van Natuurmonumenten. Vandaar dat de gemeente er weinig aan kan doen. Natuurmonumenten wil misschien het stukje verkopen. Er is op die plek echter weinig ruimte. Er moet rekening gehouden worden met wettelijke veiligheidszones die toestellen met zich meebrengen.

 1. Nieuwe besteding wijkbudget volgend jaar

Het budget voor dit jaar is op. Iedereen die een idee heeft voor 2019 ten behoeve van zoveel mogelijk mensen, kan dit kenbaar maken bij de contactcommissie.

De contactcommissie wil evt. geld uitgeven aan een extra AED voor het Oosteinde.

 1. Rondvraag

De brug bij het raadhuis is in slechte toestand.

Rob Berkhout: die staat voor dit jaar op de planning.

De informatieborden die bij verschillende panden staan zijn niet leesbaar meer.

Peter Tange: deze borden zijn onderdeel van een monumentenroute en die zijn bedacht en gefinancierd door WormerWonen. De gemeente zal contact met hen opnemen en zorgen dat de borden opgeknapt worden. Indien er andere monumentale panden zijn dan hoort de gemeente dit graag (uit de zaal wordt het Verbonden Hoofd geopperd).

Dhr. Jillings: met de heer Brouwer van de gemeente was afgesproken dat alle prikkelbosjes en vruchtdragende bomen vervangen zouden worden. Later gaf de heer Brouwer aan dat hij met de contactcommissie had afgesproken om alleen de prikkelbosjes weg te halen. Dit laatste is niet bij de contactcommissie bekend. Carlijn Schopman zal dit checken bij de heer Brouwer.

De heer Baldal woont net buiten Jisp en geeft aan dat na de Jisper kermis heel veel glas bij hem in de sloot terecht komt. Hij heeft afgelopen keer 147 (plastic) glazen uit de sloot gevist.

Peter Tange: bij een evenementen aanvraag wordt ook aangegeven hoe een evenement moet worden opgeleverd. De gemeente zal in het vervolg hierover afspraken maken zodat ook deze sloot meegenomen gaat worden.

De heer Bark geeft aan dat het Franse Pad onlangs is hersteld. Helaas is dit heel slecht gebeurd en is er geen verbetering. De stenen zijn er even uitgehaald en weer hetzelfde teruggelegd. Is hier geen controle op geweest?

Rob Berkhout: in principe zou dit gecontroleerd moeten worden, maar het wordt uitgezocht door de gemeente.

Mevrouw Hartog geeft aan dat bij de wallen van de wegsloot het riet alleen wordt afgemaaid en niet weggehaald of met wortel en al wordt weggehaald. Het wordt nu alleen maar erger.

Rob Berkhout: hier worden vaker vragen over gesteld. Hij zal dit intern uitzoeken en kijken of het riet in het vervolg met wortel en al weg gehaald kan worden. Hierbij geeft hij aan dat het bestaande contract dit wellicht niet mogelijk maakt en dat het extra werk ook extra geld zal kosten. Dan is het noodzakelijk daar ook dekking voor te zoeken.

Jan Koene: het blijkt dat de maaiboot in bepaalde sloten niet onder de brug door kan.

Ditzelfde probleem geldt overigens ook voor de waterlelie. Het blijkt helaas dat de wortels van de waterlelie bijna niet weg te krijgen zijn. Deze zitten ontzettend diep.

De heer Hartog vraagt wat het maaibeleid is van de gemeente. Er wordt nu soms 3-4 weken niet gemaaid en vervolgens wordt het lange gras gemaaid en laat men het liggen. Dit is reeds diverse malen gemeld bij de gemeente.

Rob Berkhout: Het kan zijn dat er volgens het beleid niet zo vaak gemaaid wordt, maar het kan ook zijn dat de gemaakte afspraken hierover niet nagekomen worden. De gemeente zal uitzoeken wat het beleid hiervoor is. Indien noodzakelijk zal het beleid aangepast moeten worden, maar dit zal dan wel extra geld gaan kosten. Dit vraagt dan ook om voldoende financiële dekking.

De heer Overeem vraagt zich af waarom de zout- of zandbakken niet meer bij de bruggen staan. Voorheen werden deze in de winter geplaatst.

Rob Berkhout: ook deze vraag zal uitgezocht worden.

De heer Overeem: Van het Oosteinde tot het winkelcentrum zijn er geen hondenpoepbakken. Meneer heeft hierover al 2 mailtjes gestuurd, maar geen reactie mogen ontvangen.

Rob Berkhout: Misschien wordt dit bij de komende herinrichting al meegenomen. Maar dat is nu niet bekend. Nadere informatie wordt gedeeld richting de contactcommissie. Het feit dat er geen antwoord wordt gegeven op de mail geeft Rob Berkhout aan dat de gemeente de klantcontacten hoog in het vaandel heeft staan. Meneer heeft recht op een antwoord. Dit wordt nader uitgezocht.

Jim Praag: er is een aantal keren gesproken over de bestrating van de Lepelaar naar de Kerk en bij de Wolfsmolen. Is bekend wanneer dit uitgevoerd gaat worden?

Rob Berkhout: dit is vertraagd ivm herstelwerkzaamheden aan de beschoeiing. De voorbereiding loopt tot eerste kwartaal 2019. Er is wel een verandering in de eerdere plannen: het verkeer wordt wel gestremd van 9:00 tot 16:00 uur.

Einde: 21:58 uur


Aanwezig: Anouk Scholtens, Kiki van de Nes en Jan Koene

Gasten: Mvr S Klopper, Mvr I van de Nes, Mvr G Klopper, Mvr S Remmelzwaal, Mnr EP Rot, Mnr E. van Rijn

Afbericht: Mvr A. Smit

1. Opening openbare vergadering.
Voorzitter opent de vergadering

2. Goedkeuring verslag vergadering 11 november 2017
Geen opmerkingen

3. Wijkbudget
Met betrekking tot het wijkbudget 2018 is er aan aanvraag ingediend bij de gemeente om een geluidsinstallatie aan te schaffen welke door de verschillende verenigingen in het dorp gebruikt mogen worden. Te denken valt aan bijvoorbeeld Bingo avond, sinterklaas intocht, toneeluitvoering enz. In vorige vergaderingen is gebleken dat het lastig is een goede geluidsinstallatie te vinden, welke niet stoort door mobiele telefoons. Vanwege de inzet vanuit diverse dorpsbewoners is er een offerte ontvangen van een geluidsinstallatie, welke bestand is tegen de storing van mobiele telefonie. Het wachten is nu op goedkeuring van de aanvraag door de gemeente. De aanvraag is goedgekeurd en het wijkbudget is hieraan besteed. Opmerking vanuit de aanwezigen, dat er weinig navraag is gedaan. Aangezien er een soortgelijke installatie 2 jaar geleden is aangeschaft door de Recreatie Commissie. Voorzitter geeft aan dat het een aanvulling hierop betreft en geen volledig nieuwe geluidsinstallatie. Verder niet bekend bij de contactcommissie dat er iets dergelijks aanwezig was.
De geluidsinstallatie is beschikbaar voor alle verenigingen en stichtingen op het Dorp.

4. Herinrichting Oosteinde Wormer
Met betrekking tot het Oosteinde in Wormer is er een bewonersbijeenkomst geweest in het Moriaanshoofd in Wormer. Hierin hebben alle aanwezigen kunnen stemmen en mening/visie kunnen delen. Conclusie van de bijeenkomst is eigenlijk dat de bewoners willen dat het Oosteinde blijft in dehuidige status alleen op nieuw bestraat. Het plan van Luuk Brouwer is hier grotendeels op aan gepast.
Op het plan vanuit de gemeente zijn nu nog de volgende punten aangemerkt:

– Geen wegversmallingen, aangezien de weg niet breder wordt. Indien er wegversmallingen worden geplaatst wordt het gevaarlijk en kan het verkeer niet doorstromen.

– De bomen welke aangeplant worden zullen hetzelfde karakter hebben als de huidige beplanting/bomen.

– De bushalte op het Laarzenpad laten vervallen, dit omdat er op het hoek van het Bos ook reeds een bushalte aanwezig is.

– De groenstroken lopen op de tekening op bepaalde stukken door, hier ruimte tussen laten zodat auto’s hier kunnen uitwijken voor tegemoet komend verkeer.

– Eén bushalte staat niet ingetekend De aanwezigen vragen zich of er meer parkeerruimte wordt gerealiseerd. Het zal gaan om een paar extra parkeerplaatsen ongeveer 4 of 5. De aanwezigen vragen zich af of er drempels worden geplaatst. In het huidige plan zijn geen drempels ingetekend.

5. Verkeersveiligheid
De belijning op de Jisperdijk is aangepast ten opzichte van de vorige vergadering. In iedere bocht is nu belijning aangebracht. Hoogstwaarschijnlijk zal de belijning niet verder aangepast worden op dit moment. Het Hoogheemraadschap heeft de weg aangemerkt als en op basis hiervan is de belijning aangebracht zoals deze nu is. Contactcommissie gaat nog na of de belichting op deze manier gehanteerd kan worden op het moment dat een dijk niet verlicht is door lantaarnpalen (zoals Jisperdijk).

7. Plannen Wormer- en Jisperveld
De plannen rondom het Wormer- en Jisperveld staan op dit moment op een laag pitje. Er ishieromtrent geen nieuws ten opzichte van de vorige vergadering.

8. Ingekomen stukken of mededelingen
Er zijn geen ingekomen stukken.

9. Rondvraag
De wegsloot is bijna volledig beschoeit en wordt op dit moment ook deels uitgebaggerd. Omtrent het baggeren is er wel enige onduidelijkheid/verwarring. De bagger wordt weg gereden naar Nauerna, waarom wordt er niet gekozen voor één van de bestaande depots in de buurt. Dit kost onwijs veel tijd en geld op deze manier. Tevens is het een onwijze belasting voor het dorp dat de vol geladen vrachtwagen door het dorp heen rijden. Jan Koene heeft contact gezocht met Meneer Heuperman, maar deze heeft tot op heden niet gereageerd. Welk gedeelte van de wegsloot wordt er nu precies gebaggerd, alleen het stuk van de voetbal tot de kerksloot. In eerdere vergaderingen is aangegeven dat de volledige wegsloot gebaggerd zou worden. Contact opnemen met de heer Heuperman vanuit tussenpersoon bij de gemeente.
Op het surfeilandje gaat het op dit moment niet goed. De palen van de wegsloot zijn netjes geplaatst rondom het surflandje. Echter vaart de jeugd gewoon over deze palen heen, om aan de zijkant het surflandje op te varen. Het geeft erg veel irritatie bij buurtbewoners, de jeugd is namelijk niet aanspreekbaar op hun gedrag. Vanuit de contactcommissie contact opnemen met Ed Zijp en gemeente inzake de overlast op dit moment. Tevens wordt er gevraagd of het zwemgedeelte afgezet kan worden door middelen van een lijn (zoals eerder is geweest). De contactcommissie neemt contact op met de recreatie commissie om te kijken wat de mogelijkheden zijn en of hier vanuit contactcommissie aan bijgedragen kan worden.

Dhr. Koelemeijer heeft een brief aan de gemeente geschreven inzake de boen langs de Dorpsstraat. De bomen moeten flink gesnoeid worden, als dit niet gebeurd gaan er bomen hoogstwaarschijnlijk omvallen met een stevige Zuiderstorm. De wortels van de bomen zijn volgens dhr. Koelemeijer voor een groot gedeelte weggehaald vanwege de beschoeiing van de wegsloot.

Op het Jisperpad komen volgens aanwezigen personen die in drugs handelen. Is hiervan veel afval te vinden op het Jisperpad. Is het niet mogelijk om hierop meer te controleren. Ed van Rijn geeft aan dat de gemeente niet heel veel kan betekenen in het toezicht van de politie. Dit wordt door overkoepelende organen geregeld.

Tevens wordt er op het moment erg veel ingebroken. Wees alert op verdachte personen/situaties en laat een lichtje branden in huis.

9 Sluiting
Anouk sluit om 21.30 de vergadering

Eerst volgende vergadering maandag 4 juni 2018


Verslag openbare vergadering 6 februari 2018

Aanwezig: Anouk Scholtens, Kiki van de Nes, Jan Koene en Jim Praag

Gasten: Mvr E Fens, Mvr S Klopper, Mvr I van de Nes, Mvr G Klopper, Mnr L Brouwer, Mnr S Schider, Mvr S Remmelzwaal, Mvr A Smit, Mvr J Young, Mnr R Berkhout, Mvr K Schopman, Mvr N Minnebo, Mnr K Moelijn, Mnr W Jillings, Mvr M Heersema, Mnr H Stam, Mnr J Kirkels, Mnr H Floris, Mvr I van Overbeek, Mnr Schols

Afbericht:

1. Opening openbare vergadering.

Voorzitter opent de vergadering

Voorzitter geeft aan dat de huidige termijn van de Contactcommissie is verlopen, maar dat zij blijven voortbestaan in de huidige formatie.

 2. Goedkeuring verslag vergadering 11 november 2017

Geen opmerkingen

 3. Wijkbudget

Het wijkbudget 2017 is gebruikt om het Raadhuis in Jisp te verlichten in dezelfde stijl als de kerktoren. Het werk is reeds uitgevoerd door Deene Elektrotechniek, dank voor het leveren van het mooie werk.

Met betrekking tot het wijkbudget 2018 is er aan aanvraag ingediend bij de gemeente om een geluidsinstallatie aan te schaffen welke door de verschillende verenigingen in het dorp gebruikt mag/kan worden. Te denken valt aan bijvoorbeeld Bingo avond, sinterklaas intocht, toneeluitvoering enz. In vorige vergaderingen is gebleken dat het lastig is een goede geluidsinstallatie te vinden, welke niet stoort door mobiele telefoons. Vanwege de inzet vanuit diverse dorpsbewoners is er een offerte ontvangen van een geluidsinstallatie, welke bestand is tegen de storing van mobiele telefonie. Het wachten is nu op goedkeuring van de aanvraag door de gemeente.

4. Herinrichting Oosteinde Wormer

De voorzitter deelt mede aan de aanwezigen, dat de contactcommissie tot op heden nog geen tekeningen heeft gezien of overleg heeft gehad ten aanzien van de herinrichting van het Oosteinde Wormer. De bewoners hebben namelijk een brief ontvangen vanuit de gemeente, waarin aangegeven is dat de herinrichting reeds in overleg is geweest met de contactcommissie Jisp.

Dhr. Brouwer reageert hierop dat vanavond het moment was om de herinrichting te overleggen met de contactcommissie Jisp en dat de inloopavond voor bewoners van het Oosteinde plaats vindt op woensdag 7 februari 2018. Hij geeft aan dat het chronologisch dus wel klopt, omdat de contactcommissie dan eerder is geïnformeerd dan de bewoners.

Echter geeft de contactcommissie aan nog geen advies te willen uitbrengen inzake het Oosteinde. De tekeningen zijn tijdens de vergaderingen voor het eerst getoond aan de Contactcommissie Jisp. De Contactcommissie is van mening dat er een werkgroep moet worden opgestart op het Oosteinde. Deze werkgroep kan dan na het inzien van de tekeningen op woensdag 7 februari, alle punten verzamelen (zowel positief als negatief). Deze punten worden door de werkgroep overgedragen aan de contactcommissie Jisp, zodat de contactcommissie dit naar de gemeente kan communiceren. Het is voor de contactcommissie lastig om zonder deze werkgroep een advies te geven, aangezien geen van de leden woonachtig is op het Oosteinde.

Dhr. Brouwer heeft de tekeningen laten zien en een uitleg hoe het eerste voorstel er nu uit ziet. Het betreft een onderhoud van de bestaande weg, dit betekent dat de volledige bestrating opnieuw plaats vindt. De weg wordt bijna niet verhoogd, op een paar kuilen na. Het parkeren wordt strakker ingericht, hier worden namelijk parkeervakken voor gemaakt over het hele Oosteinde. Bij de inrichting hiervan wordt goed gekeken naar uitritten van de bewoners, wel op basis van uitritten welke er oorspronkelijk ook waren en niet in de loop van de jaren zijn ontstaan. Dit betekent wel dat de plantsoenen grotendeels gaan verdwijnen voornamelijk aan de Zuidkant van het Oosteinde, waar deze nu al erg smal zijn. De nieuwe weg zal tevens een halve meter smaller worden dan de huidige weg, wordt mede veroorzaakt doordat de stoep breder wordt gemaakt. De snelheid op het Oosteinde blijft 50 km/u, echter om dit te handhaven komt er welke elke 80 meter een drempel. De drempel wordt gemaakt op een dusdanige manier, dat er met 50 km/u overheen gereden kan worden.

Dhr. Brouwer geeft aan dat het een eerste voorstel is en dat deze nog aangepast kan worden. Op woensdag 7 februari 2018 is er een inloop voor bewoners op het gemeentehuis in Wormer. Op deze inloop is een presentielijst aanwezig en wordt de input van de bewoners verzameld. De herinrichting van het Oosteinde Wormer zal plaatsvinden eind mei/begin juni, zoals het er nu naar uitziet. Dhr. Brouwer geeft aan dat er nog geen aanbesteding voor de werkzaamheden heeft plaatsgevonden, maar dat dit eind maart zal plaatsvinden.

De bewoners hebben tijdens deze vergadering al een aantal punten aangedragen welke negatief zijn ten aanzien van het getoonde voorstel:

– Indien de weg een halve meter smaller wordt, ontstaat er een gevaarlijke situatie voor fietsers. Het is op dit moment al erg smal om elkaar te passeren, laat staan als er nog een halve meter weg valt.

– Waarom wordt er gekozen voor een bredere stoep, en de plantsoenen weg.

– Langzaam verdwijnt al het groen uit het dorpsbeeld.

– Heel Wormerland bestaat uit drempels, niet nog meer drempels in de gemeente. Liever handhaving op de snelheid door middel van een laser o.i.d.

– De bewoners vinden dat het mosterd na de maaltijd is en waarom er niet vooraf is gesproken over het voorstel.

Dhr. Brouwer verzamelt alle input op basis van de inloopavond en op basis daarvan wordt een herzien voorstel gemaakt. Het herziene voorstel wordt gecommuniceerd naar de bewoners en de contactcommissie Jisp. De bewoners plannen zelf een bijeenkomst om het herziene plan te evalueren en communiceren de uitkomst hiervan aan de Contactcommissie Jisp. Aanspreekpunten voor de Contactcommissie zullen Saskia en Ingrid zijn. De contactcommissie zal vervolgens contact met de gemeente opnemen inzake het herziene voorstel.

5. Onderhoud wegdek Jisp

De Dorpsstraat in Jisp zal na het afronden van werkzaamheden aan de wegsloot worden aangepakt. Gedacht moet worden aan de periode na de zomervakantie.

6. Belijning Jisperdijk

De werkzaamheden aan de Jisperdijk zijn eind december 2017 afgerond. Echter is de belijning niet op dezelfde wijze aangebracht zoals in het verleden. Het Hoogheemraadschap is verantwoordelijk voor de Jisperdijk en ook de belijning hiervan. Het Hoogheemraadschap heeft het standpunt ingenomen dat op de rechte stukken geen belijning nodig is. De gemeente heeft hier reeds contact over met het Hoogheemraadschap. De gemeente is ook van mening dat de situatie op dit moment gevaarlijk is, echter is het niet iets wat op hele korte termijn kan worden opgelost. Het beheer van dijken gaat hoogstwaarschijnlijk wel over naar de gemeenten, echter is dit pas over ongeveer een jaar. De belijning heeft voor de gemeente prioriteit en is reeds besproken in het College.

De bewoners geven aan dat de weg in het donker nu helemaal niet reflecteert en dit een gevaarlijke situatie oplevert. Tevens ook met mist is de situatie erg gevaarlijk. Vanwege het ontbreken van de belijning durven bestuurders ook de kant niet meer in, omdat alles één donker vlak is. Bewoners stellen ook de vraag wie er verantwoordelijk is indien er een ongeval gebeurd. Mvr Fens geeft aan dat het Hoogheemraadschap hier in principe verantwoordelijk voor is, maar dat het natuurlijk niet zo is dat er eerst wat moet gebeuren voor er actie wordt ondernemen. Bewoners geven ook aan waarom er op voorhand niet over gesproken is over de belijning. Het hoogheemraadschap moet toch een plan hebben ingediend bij de gemeente voor het aanpassen van de Jisperdijk. Mvr Fens reageert hierop dat er vanuit werd gegaan dat de belijning op dezelfde manier werd aangebracht.

Conclusie van het onderwerp is dat de gemeente er mee bezig is en hier wel degelijk prioriteit aan geeft, maar dat het niet makkelijk communiceert met het Hoogheemraadschap.

7. Plannen Wormer- en Jisperveld

Twee leden van de contactcommissie zijn bij een bijeenkomst bij de Poelboerderij geweest inzake plannen voor het Wormer- en Jisperveld. Het Wormer- en Jisperveld is opgedeeld in drie gebieden. In het zogenoemde ‘middengebied’ worden plannen gemaakt om het gebied te gaan vernatten. Het ‘middengebied’ loopt van de Bruiloftsloot tot aan de merken en tussen het Zwet en de Noordergangsloot. Het gehele gebied moet worden uitgegraven en verriet. Met het verrieten van het land wordt er minder Co2 uitgestoten en wordt verzakking van het veld tegengegaan. Het plan is namelijk om verzakking van het veld tegen te gaan, echter is het gebied wat hiervoor nu in aanmerking komt het hoogste gebied uit het veld. Het uitgraven van dit gebied om het proces in werking te laten treden kost veel geld en tijd. De boeren in het gebied zijn al benaderd, zij zullen andere werkzaamheden moeten gaan uitvoeren; namelijk het verbouwen van riet.

De boeren, bewoners en natuurmonumenten zijn tegenstander van het genoemde plan.

Er bestaat wel enige onduidelijkheid of het plan reeds is aangenomen, of dat het om een voorstel gaat. De contactcommissie blijft de ontwikkelingen inzake het Wormer- en Jisperveld en hoopt op meer duidelijkheid na de verkiezingen.

8. Ingekomen stukken of mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken.

9. Rondvraag

Mvr Minnebo geeft aan dat er een algemene bijeenkomst is in de Omval op dinsdag 6 maart 2018. Tijdens deze bijeenkomst wordt er uitgelegd over het invoeren van een buurtboek. Betreft een online platform om inzicht te krijgen in de bewoners van een buurt/dorp. Het zou bijvoorbeeld ook geïntegreerd kunnen worden met website van Ons Dorp Jisp. Er zijn geen kosten verbonden aan het online platform.

Dhr Brouwer heeft een mededeling inzake werkzaamheden van PWN. De data zullen ook nog in de Saenkanter worden gepubliceerd. Het betreft de data 27 februari en 6 maart en de werkzaamheden duren van 09:00 tot 16:00. De werkzaamheden op 27 februari vinden plaats ter hoogte van Dorpsstraat 65 t/m 69. De werkzaamheden op 6 maart vinden plaats ter hoogte van Dorpsstraat 49 t/m 55.

Mvr Young geeft aan dat het Barkelaantje (waar zij en nog vier huishoudens aan wonen) niet wordt schoongeveegd. De machine kan namelijk niet over de bruggetjes van de Nieuwe Buurt heen. Echter weet zij dat de gemeente een machine tot haar beschikking heeft, welke wel over de bruggetjes kan. Mvr Minnebo heeft dit genoteerd en zet dit binnen de gemeente uit. Het betreft namelijk gemeentegrond en dit dient door de gemeente bijgehouden te worden.

Dhr Koene geeft aan dat na de werkzaamheden aan de wegsloot er begonnen wordt aan de schoeiing van het Surfeilandje.

Mvr Heersema geeft aan dat er veel overlast van verkeer is op het Weiver vanwege de geplaatste druppels nadat de paaltjes zijn weggehaald. Niet alleen bij het zware verkeer trilt het in de woningen maar ook met reguliere personenauto´s. Nadat de paaltjes zijn weggehaald op het Weiver, hebben bestuurders de mogelijkheid om half langs de druppels te rijden. Als oplossing wordt aangedragen om de punaises in het midden van de weg te leggen in plaats van in het midden van de rijbaan, of de druppels verbreden. Dhr Brouwer heeft het genoteerd en de contactcommissie stuurt nog een mail na met de exacte locatie van deze druppels.

10 Sluiting

Anouk sluit om 21.45 de vergadering

Eerstvolgende vergadering maandag 9 april 2018.


Verslag van de jaarvergadering contactcommissie Jisp – 1 november 2017

Aanvang: 20.00 uur in de Lepelaar, Jisp

Aanwezig: Contactcommissie Jisp:
Anouk Scholtens, Jan Koene en Jim Praag

Leden college gemeente Wormerland:
Burgemeester Peter Tange, wethouders Elly Fens, Jeroen Schalkwijk, Kees van Waaijen en Frans Saelman.

OVER-gemeenten:
Teamleider Chantal Minnaert, BOA’s Jeroen Engel, Harry Kos en Ed Zijp

Raadsleden en belangstellenden: ± 27 personen

Verslag: Tony Tannous

 1. Opening door voorzitter

Voorzitter heet iedereen van harte welkom.

Mark Rozema: toevoegen punt JOP aan de agenda.

Gerrit de Boer: picknickbank op het laarzenpad, wat is de voortgang?

Dit onderwerp zal verderop aan bod komen.

 1. Mededelingen vanuit het college

Peter Tange: geeft aan dat er goed overleg is geweest om te komen tot een burgerhulppost. Op 14 oktober tijdens de veiligheidsdag in Wormer zijn de burgerhulpvoertuigen gepresenteerd. Momenteel zijn er gesprekken met de ijsbaanvereniging om de wagen daar onder te brengen. Burgerhulpverleners zullen een AED, BHV en EHBO opleiding krijgen. Burgerhulpverleners kunnen zo assisteren bij calamiteiten. Een aantal vrijwilligers zijn al bezig met de opleidingen. Over een maand hopen we de post operationeel te hebben.

 1. Digitale platforms als ondersteuning bij burgerparticipatie

Elly Fens: afstand tussen inwoners en gemeente wordt ervaren als te groot. Startpunt moet zijn om te kijken wat de behoefte is van inwoners. De gemeente moet open staan voor ideeën van burgers en burgerparticipatie. De gemeenteraad heeft besloten daarmee aan de gang te gaan. We gaan onder andere met platforms werken, zoals Buurtboek en WeHelpen. Iedereen kan daarin participeren. Deze zullen binnenkort worden gelanceerd, waarna iedereen er gebruik van kan maken. Er komt ook een kernmakelaar die hierin ondersteunt, als het gaat om initiatieven en participatie.

Dorpshuizen moeten een ontmoetingsplek gaan worden en een plek om ideeën aan de gemeente door te geven. De contactcommissies zullen een nieuwe rol krijgen binnen burgerparticipatie. De raad zal hier in november over praten en beslissen. Belangstellenden zijn welkom hierbij aanwezig te zijn.

Vraag uit de zaal: wat voor besluiten gaat de raad nemen?

De contactcommissies gaan een actieve rol spelen als het gaat om burgerinitiatieven en burgerparticipatie.

Mevrouw uit de zaal geeft aan dat het niet duidelijk is, belangrijke punten staan al op de agenda van de contactcommissie. Elly Fens geeft aan dat dit vooral punten over ruimtelijke ordening zijn, maar dat vraagstukken op het gebied van sociaal domein en veiligheid ook van belang zijn. Jim Praag: de contactcommissie heeft een agenda met punten waarmee niet of nauwelijks iets wordt gedaan. Voordat de gemeente aan burgerparticipatie start moet er een grote stap worden gemaakt.

Frans Saelman: vaak zijn er vragen over onderhoud, die worden opgepakt maar er wordt wel gekeken naar de mogelijkheden. Dit moet wel passen. Niet alles hoeft via de contactcommissie, dingen kunnen ook direct bij de gemeente worden gemeld. Dingen die de contactcommissie meegeeft als advies worden zeker meegenomen.

Vraag uit zaal: hoe is de respons van de gemeente op de werkgroepen van de dorpsvisie? Elly Fens: dit is iets van de inwoners van Jisp. Als er resultaten uit komen neemt de gemeente ze graag mee.

 1. Bomen langs de Dorpsstraat

Jan Koene: er is een ronde gelopen met Sander Muns van de gemeente en een boomchirurg. Er zijn zieke bomen aangetroffen. Wanneer worden de zieke bomen weggehaald? Frans Saelman: er zijn er al een aantal dood, sommigen moeten worden gesnoeid. Er wordt ook gekeken naar herplanten. De vraag is of dit nodig is. Dit kan eventueel tijdens het onderhoud aan de weg.

 1. Onderhoud surfeiland

Terugkomend op de vraag over de picknickbank: deze komt niet vanuit de gemeente maar vanuit natuurmonumenten. De plaatsing staat voor 2018 op de planning.

Afval verwijderen op het surfeiland doet Baanstede. Er wordt regelmatig gemaaid.

Jan Koene: als er is gemaaid wordt het gras niet opgeruimd. De gemeente zal dit punt meenemen.

Opmerking uit de zaal: er staan ook verwilderde bomen die de beschoeiing vernielen. Frans Saelman: er is sprake van afkalving. Voornemen is om na het afronden van de wegsloot, begin 2018 de beschoeiing van het surfeiland aan te pakken en te baggeren.

Jan Koene: hoe wordt dit aangevuld? Komt er mooie grond langs? Frans Saelman: daar het ik geen antwoord op. Maar het is van belang dat dit goede grond is. de gemeente neemt dit punt mee.

Vraag uit zaal: gaat de gemeente intensiveren op schoonmaak van het surfeiland? Frans Saelman: gaat dit afstemmen met de buitendienst. Maar graag meldingen doen bij de gemeente via het KCC of de website.

Uit de zaal: probleem is niet nieuw. Er wordt al veel over geklaagd. Frans Saelman: er ligt een taak voor de BOA. Harry Kos: dit is een bekend probleem, klachten nemen af maar af en toe weer toe.

Uit de zaal: ook zijn er hardvaarders die het eiland vernielen. Hoe kan het dat de gemeente steeds verbaasd is hierover? Peter Tange: we zijn niet verbaasd hierover. Voor deze signalen hebben we Harry Kos, die de contactpersoon is voor jullie. Voor allerlei zaken, afval, parkeren, jeugdoverlast. Er is ook overleg bij de gemeente wat er allemaal speelt, ook in Jisp. Voor hardvaren hebben we een BOA, Ed Zijp. Harry Kos: elke maandag is er overleg met de buitendienst, die nemen de dingen in Jisp mee. Meld klachten bij mij. Uit de zaal: bewoners van het bungaloweiland durven jongeren niet meer aan te spreken, bang voor represailles. Ed Zijp is hierover gesproken. Een bewoonster op het eiland verliest haar tuin door verzakking door hard varende jongeren. Na het seizoen ziet ze nog geen verbetering. Dit is ook aan Ed Zijp voorgelegd. Gezien de overlast verbaast het de bewoners dat het plan van de JOP nog niet van tafel is.

Elly Fens: wat betreft de JOP: jongeren hebben behoefte aan een plek, maar niet meer specifiek in de vorm van een ruimte. We kijken nu waar de jongeren elkaar ontmoeten en gaan daar een plek creëren met wifi. Als er overlast is, zijn de wijkagent en de BOA voor handhaving. Jongeren hebben behoeften en inwoners vinden het belangrijk dat er voorzieningen zijn voor jongeren.

De contactcommissie geeft aan dat ze niet betrokken zijn en denken dat er geen behoefte is voor een JOP. De contactcommissie gaat een negatief advies geven op de locatie op het surfeiland.

 1. Onderhoud bruggen

Imgard van de Nes: kan het onderhoud van de bruggen niet nu worden gedaan? Nu is de mogelijkheid voor het opknappen. Frans Saelman: de bruggen zijn inmiddels in kaart gebracht, met ingang van volgend jaar zullen er meer fondsen zijn voor het onderhoud. Het onderhoud moet nog wel worden ingepland. Onderhoud zal niet eerder dan volgend jaar plaatsvinden, in verband met budget en capaciteit bij de gemeente.

Jan Koene: over de brug bij de Jisperdijk (de eerste betonnen brug) liggen platen. Wordt de brug ook aangepakt? Frans Saelman: de brug is van het HHNK. Contact met hen hierover is nog niet gelukt. Er volgt terugkoppeling als meer duidelijk is. Na 2021 zijn alle bruggen weer onderhouden.

 1. Bestrating in het dorp

Frans Saelman: de straat tussen de Lepelaar en de brug zal in het voorjaar opnieuw worden bestraat. Dit zal een periode van 6 weken in beslag nemen, waarbij doorgaand verkeer mogelijk is.

 1. Verlichting gemeentehuis uit wijkbudget

Jim Praag: de contactcommissie heeft gevraagd of het raadhuis kan worden verlicht. Hoe staat het ermee? Tony Tannous: graag een plan aanleveren, waarin staat wat er precies moet gebeuren, wie de verlichting aanbrengt, et cetera. Dit gaat via het aanvraagformulier, net als elk ander initiatief dat uit het wijkbudget kan worden betaald.

De contactcommissie levert binnenkort de aanvraag aan aan de contactambtenaar, daarna wordt er gekeken wat de mogelijkheden zijn.

 1. Rondvraag

Uit de zaal: hoe kunnen bewoners een stukje land huren van de gemeente? Kan dit ook in de Zaankanter worden gepubliceerd?

Kees van Waaijen: een voorbeeld is het land tegenover de voetbalvereniging. Dit werd door een bewoner die ernaast woont gehuurd. Nieuwe bewoners hebben dit overgenomen. Als de gemeente een ander idee hiervoor heeft, wordt het contract ontbonden.

Jan Koene: de voetbalvereniging had graag dat stukje gehad voor parkeerplaatsen. Kees van Waaijen: Op dit moment is er nog geen nadere invulling voor dat stukje grond. Jeroen Schalkwijk: de huur is per maand opzegbaar.

Terugkomend op een eerdere opmerking over het surfeiland, Peter Tange: wrakken worden door de BOA gestickerd en op kosten van de eigenaar weggehaald. Dit geldt ook voor andere voertuigen. Overlast op het surfeiland zal worden besproken in het politieoverleg.

Uit de zaal: de bestrating van de Lepelaar tot de kerk zal worden gedaan. In de 27 jaar dat de meneer, wonend op Barndemolen er woont, is er nooit onderhoud gedaan aan de straat. Dit geeft een onveilige situatie. Kan daar naar worden gekeken? Daarnaast worden de lantaarns niet onderhouden.

Frans Saelman: als er zulke problemen zijn, neemt u contact op met het KCC? Reactie: het is al jaren zo, onderhoud is niet toereikend. De gemeente neemt dit mee, kijkt in het onderhoudsplan wanneer die buurt aan de orde is. Frans Saelman: graag dit soort dingen melden bij de gemeente.

Jim Praag: vorig jaar is tijdens de jaarvergadering gesproken over het onderhoud van de Wolfsmolen. Hetzelfde is toen benoemd en in 2018 zou dit worden gedaan. Maar dit is schijnbaar doorgeschoven naar 2021?

Frans Saelman: dit weet ik momenteel niet, dat moet worden uitgezocht.

Bestrating van het dorp: gaat er ook wat worden gedaan aan de kabels en leidingen? Frans Saelman: die zijn niet van de gemeente. Helaas is dit lastig te coördineren met Liander. Na onderhoud moet de gemeente komen schouwen of het goed is gedaan. De gemeente heeft geen invloed op het onderhoud van kabels en leidingen. Ook geen inzicht in deze werkzaamheden, we horen het op de dag zelf. Verzoek aan de aanwezigen: wel melden aan de gemeente als jullie klachten hebben.

Jan Koene: Wormer- en Jisperveld worden mogelijk moerasgebied? Jeroen Schalkwijk: Vanuit de provincie wordt de mogelijkheid onderzocht om het veld te zoneren, in een zogenaamd droog, moeras en nat gebied. Betreffende boeren zijn hierin betrokken.

Einde: 21:31 uur


 Verslag openbare vergadering 3 juli 2017

Aanwezig: Anouk Scholtens, Jan Koene, Jim Praag en Kiki van de Nes
Gasten: Dhr M van de Kolk, Mvr A Smit, , Mvr E Fens, Dhr E Rot, Mvr S Klopper, Dhr K van de Nes, Dhr E liefting, Dhr E Klopper, Dhr W. Hupkens van der Elst, Mvr I van de Nes, Mvr G Klopper
Afbericht: Dhr C Ricken, Dhr B Gorter

1. Opening openbare vergadering.
Voorzitter opent de vergadering

2. Goedkeuring verslag vergadering 1 mei 2017 jl.
Mevrouw Fens heeft een opmerking over het verslag van 1 mei 2017 met betrekking over de alinea huisvesting. In het verslag van 1 mei 2017 is opgenomen:
Mvr Fens geeft tijdens de vergadering aan dat de gemeente er niet veel aan heeft kunnen doen. Aangezien het een feit is dat er geen tweede lijns bebouwing is toegestaan in zogenaamde ‘lint dorpen’.
Mevrouw Fens merkt op dat het niet toestaan van tweede lijns bebouwing een richtlijn van de gemeente Wormerland is. Tevens geeft zij aan dat ook de ladder van duurzame verstedelijking en een bufferzone in acht genomen moeten worden welke door de Provincie zijn ingesteld.

3. Dorpsvisie.
Dorpsvisie Sociale Cohesie en ouderenzorg
Op 31 mei 2017 is een speciale koffieochtend georganiseerd in samenwerking met basisschool de Harpoen. Groep 8 gaat helpen met het maken van een brunch.
Tevens is er voor de vaste groep een boottocht georganiseerd door het Wormer- en Jisperveld. Er waren zo een 23 mensen aanwezig en Burgemeester Tange is mee geweest, om het een en ander te vertellen over het veld.
Op de laatste woensdag in juli is er geen koffieronde, in augustus is de eerst volgende weer.

4. Wijkbudget
Met betrekking tot het wijkbudget 2017 ligt er een idee op tafel om een geluidsinstallatie aan te schaffen welke door de verschillende verenigingen in het dorp gebruikt mag worden. Te denken valt aan bijvoorbeeld Bingo avond, sinterklaas intocht, toneeluitvoering enz. Dit project is echter lastig te realiseren omdat geluidsinstallaties storen door de aanwezigheid van mobiele telefoons. De installaties die hier minder last van hebben zijn aanzienlijk duurder in aanschaf. Het idee voor de geluidsinstallatie wordt verder onderzocht. Er is ten opzichte van de voorgaande vergadering nog geen vooruitgang inzake de geluidsinstallatie.
Ook eerder is er een vraag binnen gekomen of er een bank(je) kan worden geplaatst aan het wandelpad op het Oosteinde (laarzen pad). Dit is voor de mensen die graag willen wandelen maar ook tussendoor even willen/moeten uitrusten. De gemeente heeft hierop gereageerd dat Natuurmonumenten dit zal gaan oppakken.
De overige ideeën inzake het wijkbudget zijn een aanschaf van een AED aan de zijde van Wormer bijvoorbeeld bij de basisschool, of het verlichten van het Raadhuis in Jisp op dezelfde wijze als de kerktoren.
De Contactcommissie wil van het wijkbudget de afzetting bij het ‘Surf’ eilandje vervangen. De lijn die er nu ligt is slecht zichtbaar en stuk. Betreft een afzetting voor het zwemgedeelte. De bootjes varen hier nu door heen, dit kan gevaarlijke situatie opleveren. Anouk zal navraag doen, waar een ballenlijn besteld kan worden.
Tevens horen graag van de bewoners waar zij het wijkbudget het liefst aan zouden willen besteden.

5. Verkeersveiligheid
Vanaf vandaag is de Jisperdijk afgesloten tot en met december 2017. Het openbaar vervoer en de hulpdiensten zullen hier wel overheen kunnen. Er komt een noodbrug over het kanaal zodat de bus haar route kan rijden, echter wordt 1 halte op de Jisperdijk dan niet bereikt. De bewoners zijn hierover geïnformeerd.
Anouk vraagt aan Mvr Fens hoe de verkeersonveilige situatie ter hoogte van Weiver 35 wordt opgelost met aan de ene zijde paaltjes en de andere zijde geparkeerde auto’s.
Automobilisten die elkaar daar tegen komen hebben beide geen voorrang waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Mvr Fens heeft hier nog niets op vernomen en gaat hier achteraan.
Meneer Rot geeft aan dat er veel bouwwerkzaamheden op het dorp zijn. Hij vraagt of de gemeente meer kan handhaven op het storten van bijvoorbeeld zand op de weg. Het levert soms gevaarlijke situaties op en het lijkt wel steeds meer te gebeuren dat bij verbouwingen spullen/middelen op de openbare weg staan opgesteld. Actie vanuit de contactcommissie is het kenbaar maken van het probleem bij de nieuwe BOA.

6. Wegsloot
De werkzaamheden aan de wegsloot zullen starten eind augustus 2017. De bewoners zullen hierover nog worden geïnformeerd. Het werk wordt uitgevoerd door Benicker.

7. Ingekomen stukken of mededelingen
Bij de contactcommissie is de vraag binnen gekomen of zij positief of negatief staan tegenover het ombouwen van de Pannenberg tot een woning op Dorpsstraat 69 in Jisp.
De contactcommissie heeft voor de openbare vergadering gestemd en hieruit is naar voren gekomen dat zij negatief adviseren tegen het ombouwen van de kapberg tot woning.
De bewoners willen tijdens de vergadering laten weten dat zij erg tegen zijn op het verkrijgen van een woonbestemming op de kapberg. Meneer Hupkens wilt graag weten hoe de politiek hier tegenover staat. Mevrouw Fens geeft aan dat het besproken gaat worden in het college van 4 juli 2017. Zij geeft tevens aan dat de kapberg een gemeentelijk monument is. De eigenaar wil een woonbestemming op de kapberg zodat de kosten van de restauratie gedekt kunnen worden. Mevrouw Fens geeft aan dat het bestemmingsplan mogelijkheden heeft om van af te wijken, in dit geval te weten de BOR.
De bewoners geven aan dat hun privacy in het geding komt doordat de kapberg ramen en deuren krijgt aan de kant van deze percelen. Tevens geven zij aan dat zij bij de bewoner dan planschade gaan indienen, omdat de percelen van de buurtbewoners minder waard worden. De bewoners geven ook aan dat er 15 jaar nagenoeg geen onderhoud aan de kapberg heeft plaatsgevonden, wat de huidige status van de kapberg veroorzaakt. De bewoners zijn van mening dat het doel van de eigenaar is om waarde te creëren op zijn perceel en niet het behouden van de kapberg. De bewoners geven ook aan dat de aanvraag precies rond de vakantie periode is. Dit kan voor de eigenaar voordelig zijn, omdat er tijdens de vakantie minder bezetting op het gemeentehuis is en vergunningen sneller goedgekeurd worden.
Mevrouw S. Klopper (oudheidkundige commissie) vraagt zich af of alle wegen zijn bewandeld om het monument in oorspronkelijke staat te restaureren. Indien er een woonbestemming op afgegeven wordt zal het pand ook aan de buitenzijde veranderen van de karakteristieke kapberg van vroeger. Mevrouw S. Klopper geeft aan dat er nooit een woonbestemming op de kapberg heeft gezeten in het verleden, dus dat het moeilijk zal worden om deze hierop te verkrijgen.
Mevrouw Fens neemt bovenstaande argumenten mee in de vergadering van het college op 4 juli 2017.

8. Rondvraag
Mevrouw Fens geeft aan dat er volgende week meer informatie vrijkomt inzake burgerparticipatie, de contactcommissie wordt hierover geïnformeerd.
Veel klachten over het huis aan huis blad de Zaankanter. Is bij de gemeente bekend dat de bezorging hiervan erg slecht is.
Meneer Rot vraagt zich af wie er gaat over het onroerend goed van de gemeente en hoe hier bestemming aan toegekend wordt. De gemeente heeft een strategisch onroerend goed adviseur en deze doet verstellen met betrekking tot het onroerend goed. Betreft de portefeuille van wethouder Kees van Waayen. Contact opnemen met de wethouder indien er meer informatie over gewenst is.
Op het surfeilandje is aan de kant van de bruiloftsloot de oever erg slecht, de kant spoelt hier steeds verder weg. Nagaan of dit aangevuld kan worden met palen of een takken constructie zodat de kanten minder snel wegspoelen. Misschien kunnen hiervoor oude palen vanuit de wegsloot worden gebruikt. Hierop dient nog actie ondernomen te worden, voorleggen bij gemeente/Jos Wezel.
Mvr S Klopper geeft aan dat de snelheid van zwaar verkeer in het dorp echt een probleem is. Voornamelijk over de druppels. Mvr S Klopper vraagt of er hierop gehandhaafd kan worden.
Een vraag gesteld over de picknickbanken in het ‘kommetje’ . Deze picknickbanken zijn recht gezet door het plaats van een stapel stenen. Echter staan deze tafels niet erg stabiel. De picknickbanken zijn eigendom van de gemeente. Kiki zal hiervoor eveneens een melding bij de gemeente maken. De banken zijn vervangen en staan echter nog wel op 2 stenen, omdat deze anders niet rechtstaan. Er worden nog houtsnippers gestort onder de picknickbanken.

9 Sluiting
Anouk sluit om 21.15 de vergadering
Eerst volgende vergadering maandag 4 september 2017


 
Verslag openbare vergadering 1 mei 2017

Aanwezig: Anouk Scholtens, Jan Koene, Jim Praag en Kiki van de Nes

Gasten: Dhr Mvr I van de Nes, Mvr G Klopper, Dhr C Ricken, Dhr M van de Kolk, Mvr A Smit, Dhr E Rot, Mvr S Klopper, Mvr E Fens, Dhr E Zijp

Afbericht: Dhr M vd Kolk, Dhr B Gorter, Dhr R Berkhout

1. Opening openbare vergadering.

Voorzitter opent de vergadering

2. Goedkeuring verslag vergadering 6 maart 2017 jl.

Geen opmerkingen ten aanzien van het verslag van 6 maart 2017.

3. Dorpsvisie.

Dorpsvisie Sociale Cohesie en ouderenzorg

In de maanden mei en juni worden er speciale koffieochtenden gehouden omdat de werkgroep nu een jaar de ochtenden organiseert.

Op 31 mei 2017 wordt er een speciale koffieochtend georganiseerd in samenwerking met basisschool de Harpoen. Groep 8 gaat helpen met het maken van een brunch.

Op de laatste woensdag van juni is het de bedoeling om een rondvaart te organiseren door het Jisperveld.

Dorpsvisie Huisvesting

Zoals eerder vermeld is deze groep opgeheven aangezien deze groep zich niet serieus voelde genomen door de gemeente.

Mvr Fens kwam er toch op terug of de dorpsvisiegroep niet alsnog in gesprek wilt met de gemeente. De Contactcommissie geeft aan bij Mvr Fens dat het daar te laat voor is.

In Juni 2016 is er een gesprek geweest met de leden van de dorpsvisiegroep en de gemeente.

In november 2016 stond er een vervolggesprek gepland. Op de dag van het gesprek werd er afgebeld door de secretaresse van de wethouder. Het overleg die avond kon niet door gaan, aangezien de voorbereidend ambtenaar wegens ziekte afwezig was deze dag. De wethouder welke in gesprek zou gaan met dorpsvisiegroep kon niet de benodigde antwoorden geven aan de dorpsvisiegroep. De contactcommissie betreurt het dat een afspraak op deze manier wordt afgezegd aangezien de betreffende ambtenaar het al eerder had moeten voorbereiden en niet op de dag zelf. De contactcommissie betreurd het des te meer, omdat de gemeente erg veel aandacht besteed aan burgerparticipatie. In dit geval is er naar onze mening te weinig gedaan met het burgerinitiatief. Dit heeft tot gevolg gehad, dat de betreffende dorpsvisiegroep is opgeheven.

Mvr Fens geeft tijdens de vergadering aan dat de gemeente er niet veel aan heeft kunnen doen. Aangezien het een feit is dat er geen tweede lijns bebouwing is toegestaan in zogenaamde ‘lint dorpen’. De Contactcommissie begrijpt het feit dat dit niet mogelijk is, echter had de betreffende wethouder dit ook kenbaar kunnen maken aan de Dorpsvisiegroep. Dan hadden zij geen energie hoeven steken in iets wat überhaupt onmogelijk zou zijn,.

4. Wijkbudget

Met betrekking tot het wijkbudget 2017 ligt er een idee op tafel om een geluidsinstallatie aan te schaffen welke door de verschillende verenigingen in het dorp gebruikt mag worden. Te denken valt aan bijvoorbeeld Bingo avond, sinterklaas intocht, toneeluitvoering enz. Dit project is echter lastig te realiseren omdat geluidsinstallaties storen door de aanwezigheid van mobiele telefoons. De installaties die hier minder last van hebben zijn aanzienlijk duurder in aanschaf. Het idee voor de geluidsinstallatie wordt verder onderzocht. Er is ten opzichte van de voorgaande vergadering nog geen vooruitgang inzake de geluidsinstallatie.

Ook eerder is er een vraag binnen gekomen of er een bank(je) kan worden geplaatst aan het wandelpad op het Oosteinde (laarzen pad). Dit is voor de mensen die graag willen wandelen maar ook tussendoor even willen/moeten uitrusten. Dit initiatief is uitgezet bij de gemeente, hierop is nog geen reactie ontvangen.

De overige ideeën inzake het wijkbudget zijn een aanschaf van een AED aan de zijde van Wormer bijvoorbeeld bij de basisschool, of het verlichten van het Raadhuis in Jisp op dezelfde wijze als de kerktoren.

Tevens horen graag van de bewoners waar zij het wijkbudget het liefst aan zouden willen besteden.

5. Verkeersveiligheid

Mvr S Klopper maakt de opmerking dat er bij een aantal punaises omheen wordt gereden langs de zijkant van de weg. Dit levert soms gevaarlijke situaties op voor de voetgangers aan de zijkant van de weg. De Contactcommissie geeft aan dat de punaises op de tekening meer in het midden van de weg lagen. Echter zal er voorlopig niets veranderen aan de huidige situatie.

Anouk vraagt aan Mvr Fens hoe de verkeersonveilige situatie ter hoogte van Weiver 35 wordt opgelost met aan de ene zijde paaltjes en de andere zijde geparkeerde auto’s.

Automobilisten die elkaar daar tegen komen hebben beide geen voorrang waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Mvr Fens komt hier nog op terug.

6. Wegsloot

Geen verdere mededelingen. De vraag vanuit de Contactcommissie zal worden gesteld wanneer de werkzaamheden aan de wegsloot zullen starten. De start aan de wegsloot zal hoogstwaarschijnlijk na de bouwvak plaatsvinden.

7. Ingekomen stukken of mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken.

8. Rondvraag

Op het surfeilandje is aan de kant van de bruiloftsloot de oever erg slecht, de kant spoelt hier steeds verder weg. Nagaan of dit aangevuld kan worden met palen of een takken constructie zodat de kanten minder snel wegspoelen. Misschien kunnen hiervoor oude palen vanuit de wegsloot worden gebruikt. Hierop dient nog actie ondernomen te worden, voorleggen bij gemeente/Jos Wezel.

Mvr S Klopper vraagt of er iets gedaan kan worden aan de ‘gaten’ in de weg welke zijn ontstaan bij haar voor de deur vanwege het verwijderen van 2 paaltjes. Kiki zal hiervoor een melding bij de gemeente maken.

Een vraag gesteld over de picknickbanken in het ‘kommetje’ . Deze picknickbanken zijn recht gezet door het plaats van een stapel stenen. Echter staan deze tafels niet erg stabiel. De picknickbanken zijn eigendom van de gemeente. Kiki zal hiervoor eveneens een melding bij de gemeente maken.

De water-BOA Ed Zijp heeft zicht voorgesteld bij de Contactcommissie Jisp. Hij gaat handhaven in het Wormer- en Jisperveld en in het buitengebied. Hij is het nieuwe aanspreekpunt voor het gehele veld en buitengebied.

9. Sluiting

Anouk sluit om 20.45 de vergadering

Eerst volgende vergadering maandag 3 juli 2017

Actiepunten

Schilderen van de bruggen.

Antwoord gemeente: Het onderhoud van de bruggen valt onder het kunstwerken areaal en wordt bekeken in 2016 of 2017. De contactcommissie heeft de vraag aan Mvr Fens (wethouder) gesteld wat dit inhoudt.

Mvr Fens komt erop terug .

Jim heeft contact met de gemeente gehad het schilderen van de bruggen staat nog niet op de begroting voor 2016/2017.

De reactie vanuit de gemeente is dat als het nodig is om de bruggen te schilderen de contactcommissie dit ook zelf kan doen. De gemeente stelt hiervoor geld beschikbaar.

De contactcommissie moet eerst een inventarisatie maken welke bruggen eerst geschilderd moeten worden en dit doorgeven aan de gemeente. Reactie gemeente inzake onderhoud brug naar de Nieuwe buurt toe.

Dorpsstraat en de stoep van het Oosteinde lijken wel een wasbord.

Contactcommissie stuurt een melding naar de gemeente en vraagt om reactie. Bestrating Dorpsstraat aan rechterzijde vanaf raadhuis tot aan de Lepelaar slecht na bekabelingswerkzaamheden (betreft een strook in de weg) Besproken in de vergadering van 11 juli’16 om renovatie van de weg gelijk mee te nemen met plaatsen schoeiing wegsloot.


Verslag openbare vergadering 6 maart 2017

Aanwezig: Anouk Scholtens, Jan Koene en Kiki van de Nes.
Gasten: Dhr. K. Luttik, Dhr. N. Koelemeijer en Dhr. E.P.Rot
Afbericht: Dhr. J. Praag, Mvr. A. Smit Mvr. E. Fens, Dhr. E. van Rijn

1. Opening openbare vergadering.

Voorzitter opent de vergadering

2. Goedkeuring verslag vergadering 9 januari 2017 jl.

De opmerking over het vorige verslag is afkomstig van mevrouw Fens. Zij zal met haar collega´s een en ander bespreken inzake de opheffing van de dorpsvisie groep wonen.

3. Dorpsvisie.

Dorpsvisie Sociale Cohesie en ouderenzorg

De koffieochtend is vanwege het flyeren een groot succes. Het idee bestaat ook om een brunch te organiseren en er wordt gedacht aan bijvoorbeeld een boottocht. Tevens wordt er over nagedacht om informatie te verstrekken inzake ouderenzorg, zodat dit voor de mensen makkelijk beschikbaar is tijdens de koffieochtenden.

Het idee is hier ontstaan om een smoelenboek te gaan maken. Hiervoor worden vrijwilligers gezocht om te kijken of dit een realiseerbaar plan is.

4. Wijkbudget

Met betrekking tot het wijkbudget 2017 ligt er een idee op tafel om een geluidsinstallatie aan te schaffen welke door de verschillende verenigingen in het dorp gebruikt mag worden. Te denken valt aan bijvoorbeeld Bingo avond, sinterklaas intocht, toneeluitvoering enz. Dit project is echter lastig te realiseren omdat geluidsinstallaties storen door de aanwezigheid van mobiele telefoons. De installaties die hier minder last van hebben zijn aanzienlijk duurder in aanschaf. Het idee voor de geluidsinstallatie wordt verder onderzocht. Er is ten opzichte van de voorgaande vergadering nog geen vooruitgang inzake de geluidsinstallatie.

Tevens is de vraag binnen gekomen of er een bank(je) kan worden geplaatst aan het wandelpad op het Oosteinde (laarzen pad). Dit is voor de mensen die graag willen wandelen maar ook tussendoor even willen/moeten uitrusten. Tevens is het natuurlijk heerlijk als je tijdens het wandelen even kan zitten en genieten van de omgeving. Er wordt eventueel gedacht om er een bord bij te plaatsen met welke dieren er in het gebied aanwezig zijn. Dit initiatief is uitgezet bij de gemeente.

De overige ideeën inzake het wijkbudget zijn een aanschaf van een AED aan de zijde van Wormer bijvoorbeeld bij de basisschool, of het verlichten van het Raadhuis in Jisp op dezelfde wijze als de kerktoren.

Wij horen graag van de bewoners waar zij het wijkbudget het liefst aan zouden willen besteden.

5. Verkeersveiligheid

Anouk meldt dat er bericht binnen is gekomen vanuit de gemeente dat de punaise t.o.v. voetbalveld wordt vervangen door een drempel welke tussen de palen inkomt. Dit naar aanleiding van een melding dat er om de punaise heen gereden wordt en er auto’s over de parkeervakken rijden. De drempel is geplaatst, positieve reacties van de aanwezigen.

Er is een opmerking gemaakt over het ophalen van het oud papier door WSV. Het papier moet aan de oneven kant worden gezet waardoor er onveilige situaties ontstaan. Aan de ene zijde van de weg staan geparkeerde auto’s en aan de andere kant het papier. Er wordt contact opgenomen met de papier ophaalploeg om dit op te lossen. Inzake dit punt is contact geweest met de papier ophaalploeg. Zij geven aan dat de meeste mensen het papier op het erf zetten, waardoor er geen onveilige situaties ontstaan. Tevens wordt er door verschillende bewoners ook papier aan de even zijde te plaatsen, dit papier wordt ook gewoon meegenomen.

Een melding ontvangen over de hobbels welke zijn aangebracht naast het wegdek op de Jisperdijk. De hobbels zijn namelijk niet goed zichtbaar (vooral in het donker) wat gevaarlijke situaties kan opleveren. Hierover wordt contact opgenomen met het Hoog Heemraadschap Hollands Noorderkwartier. Contact gehad met het Hoog Heemraadschap Hollands Noorderkwartier. Zij geven als reactie dat deze tegels ook in andere gebieden zijn geplaatst. In deze gebieden werken de tegels erg goed, de verkeerssituatie is veiliger en er wordt minder hard gereden. Vanuit de contactcommissie is de vraag nog terug gelegd of de wegen hier verlicht zijn, dit wordt nog verder uitgezocht. Tevens heeft het Hoog Heemraadschap Hollands Noorderkwartier aangegeven dat de tegels die omhoog springen als gevolg van te hard er overheen rijden eveneens gevaarlijke situaties veroorzaken.

Op de dorpsstraat in Jisp (tussen de Nieuwe Buurt en het gemeentehuis) stonden voorheen borden verboden te parkeren (één kant van de weg). Dit bord is echter niet meer aanwezig waardoor er vaak een opstopping van verkeer ontstaat. Tevens als het bord wordt terug geplaatst wordt ook door de aanwezigen aangegeven dat er gehandhaafd dient te worden door de BOA. Er worden regelmatig auto’s geparkeerd of bijvoorbeeld zand gestort op de openbare weg waar dit niet is toegestaan.

6. Wegsloot

Geen verdere mededelingen. De vraag vanuit de Contactcommissie zal worden gesteld wanneer de werkzaamheden aan de wegsloot zullen starten. Zij hebben hierover niets meer vernomen.

7. Ingekomen stukken of mededelingen

Een ingekomen stuk ontvangen inzake de bouw op het Weiver in Jisp. De familie heeft akkoord gekregen van de gemeente en zij gaan starten met de bouw van de woning op Weiver. De verwachting is dat zij in juni 2017 zullen intrekken in de woning.

8. Rondvraag

Op het surfeilandje is aan de kant van de bruiloftsloot de oever erg slecht, de kant spoelt hier steeds verder weg. Nagaan of dit aangevuld kan worden met palen of een takken constructie zodat de kanten minder snel wegspoelen. Misschien kunnen hiervoor oude palen vanuit de wegsloot worden gebruikt.

Wat is de status van het parkeerterrein bij de voetbal. Tot wanneer loopt het huurcontract en is er mogelijkheid voor de voetbalvereniging om de parkeergelegenheid uit te breiden. Voornamelijk van belang zodat de verkeersstroom beter zal lopen tijdens de voetbalwedstrijden op zaterdag en zondag.

Een compliment van E.P. Rot inzake de progressie die deze contactcommissie heeft gemaakt.

Een bedankwoord van N. Koelemijer inzake de verlichting van de kerk namens het kerk bestuur.

9 Sluiting

Anouk sluit om 20.30 de vergadering

Eerst volgende vergadering maandag 1 mei 2017

Actiepunten

Schilderen van de bruggen.

Antwoord gemeente: Het onderhoud van de bruggen valt

onder het kunstwerken areaal en wordt bekeken in 2016 of 2017.

De contactcommissie heeft de vraag aan Mvr Fens (wethouder) gesteld wat dit inhoudt.

Mvr Fens komt erop terug .

Jim heeft contact met de gemeente gehad het schilderen van de bruggen staat nog niet op de begroting voor 2016/2017.

De reactie vanuit de gemeente is dat als het nodig is om de bruggen te schilderen de contactcommissie dit ook zelf kan doen. De gemeente stelt hiervoor geld beschikbaar.

De contactcommissie moet eerst een inventarisatie maken welke bruggen eerst geschilderd moeten worden en dit doorgeven aan de gemeente. Reactie gemeente inzake onderhoud brug naar de Nieuwe buurt toe.

Dorpsstraat en de stoep van het Oosteinde lijken wel een wasbord.

Contactcommissie stuurt een melding naar de gemeente en vraagt om reactie.

Bestrating Dorpsstraat aan rechterzijde vanaf raadhuis rechterzijde vanaf raadhuis tot aan de Lepelaar slecht na bekabelingswerkzaamheden (betreft een strook in de weg)

Besproken in de vergadering van 11 juli’16 om renovatie van de weg gelijk mee te nemen met plaatsen schoeiing wegsloot.

 

 
Verslag openbare vergadering 9 januari 2017

Aanwezig: Anouk Scholtens, Jim Praag en Kiki van de Nes

Gasten: Mvr S. Klopper, Dhr M. van de Kolk, Dhr G. de Boer, Mvr I. van de Nes, Mvr A. Smit, Dhr N. Koelemeijer.

 Afbericht: Jan Koene

1. Opening openbare vergadering.

Voorzitter opent de vergadering

2. Goedkeuring verslag vergadering 9 november 2016 jl.

Er waren geen op of aanmerkingen op het verslag van 9 november 2016.

3. Dorpsvisie.

Dorpsvisie Wonen

Onderstaande bericht hebben wij ontvangen van de groep woonvisie:

Hedenavond heeft de dorpsvisiegroep wonen de handdoek in de ring gegooid. Wij zouden vanavond na ongeveer een half jaar een gesprek hebben met de heer Saelman en de heer Schalkwijk (wethouders gemeente Wormerland). Zij zouden met antwoord komen over enkele vragen ten aanzien van eventueel bouwen in Jisp die wij in een vergadering in Juni met hun behandelt hebben. Echter werd ik deze middag gebeld door een secretaresse van de heren die mij vertelde dat de vergadering afgezegd moest worden want de desbetreffende ambtenaar die het waarschijnlijk uit had moeten zoeken was ziek. De heer Saelman wilde gerust komen om vragen te beantwoorden, maar inhoudelijk kon hij niets vertellen. Wij als groep hebben er nu genoeg van, wij hebben het gevoel dat we aan een dood paard staan te trekken en hebben hier geen zin meer in.

Dus bij deze zeggen wij onze dorpsvisie groep op.

Je mag dit in de contactcommissie doorgeven en communiceren naar de gemeente toe dat dit gedeelte van de burgerparticipatie mislukt is.

De contactcommissie vind het heel jammer dat het zo gelopen is en dat er zo wordt omgegaan met Burgerparticipatie. Als reactie hierop zal de contactcommissie een brief sturen naar het B&W en de gemeenteraad.

Dorpsvisie Sociale Cohesie en ouderenzorg

De koffieochtend is vanwege het flyeren in de maanden november en december een groot succes. De opkomst is in beide maanden is circa 22 personen geweest.

Het idee is hier ontstaan om een smoelenboek te gaan maken. Hiervoor worden vrijwilligers gezocht om te kijken of dit een realiseerbaar plan is.

4. Wijkbudget

De verlichting van de kerktoren is gerealiseerd wat ´s avonds een heel mooi beeld geeft. De toren is vanuit alle hoeken van het dorp zichtbaar. Tevens zijn er in 2016 nog 2 leskisten voor de school aangeschaft zodat de Harpoen nu alle leskisten heeft.

Bovenstaande projecten zijn bekostigd van het wijkbudget van 2015-2016.

Met betrekking tot het wijkbudget 2017 ligt er een idee op tafel om een geluidsinstallatie aan te schaffen welke door de verschillende verenigingen in het dorp gebruikt mag worden.

Te denken valt aan bijvoorbeeld Bingo avond, sinterklaas intocht, toneeluitvoering enz.

Dit project is echter lastig te realiseren omdat geluidsinstallaties storen door de aanwezigheid van mobiele telefoons. De installaties die hier minder last van hebben zijn aanzienlijk duurder in aanschaf. Het idee voor de geluidsinstallatie wordt verder onderzocht.

Tevens is de vraag binnen gekomen of er een bank(je) kan worden geplaatst aan het wandelpad op het Oosteinde (laarzen pad). Dit is voor de mensen die graag willen wandelen maar ook tussendoor even willen/moeten uitrusten. Tevens is het natuurlijk heerlijk als je tijdens het wandelen even kan zitten en genieten van de omgeving. Er wordt eventueel gedacht om er een bord bij te plaatsen met welke dieren er in het gebied aanwezig zijn.

5. Verkeersveiligheid

Anouk meld dat er bericht binnen is gekomen vanuit de gemeente dat de punaise t.o.v. voetbalveld wordt vervangen door een drempel welke tussen de palen inkomt. Dit naar aanleiding van een melding dat er om de punaise heen gereden wordt en er auto’s over de parkeervakken rijden.

Er is een opmerking gemaakt over het ophalen van het oud papier door WSV. Het papier moet aan de oneven kant worden gezet waardoor er onveilige situaties ontstaan. Aan de ene zijde van de weg staan geparkeerde auto’s en aan de andere kant het papier. Er wordt contact opgenomen met de papier ophaalploeg om dit op te lossen.

Een melding ontvangen over de hobbels welke zijn aangebracht naast het wegdek op de Jisperdijk. De hobbels zijn namelijk niet goed zichtbaar (vooral in het donker) wat gevaarlijke situaties kan opleveren. Hierover wordt contact opgenomen met het Hoog Heemraadschap Hollands Noorderkwartier.

6. Wegsloot

Geen verdere mededelingen.

7. Ingekomen stukken of mededelingen

Geen ingekomen stukken.

8. Rondvraag

Dhr Koelemeijer Benadrukt nog eens dat Jisp een ontzetten mooi dorp is. Eind februari/begin Maart is er een bijeenkomst in De Lepelaar waarbij Dhr Leen Hoogmoed gaat vertellen over de walvisvaart. Mvr Smit oppert aan Dhr Koelemeijer om het ook te laten vermelden in het Wijdewormer Journaal en op de website Ons Dorp Jisp.

Een bedank woord voor Ruud Meijer Boomverzorging die afgelopen jaar de kerstboom heeft geschonken aan de contactcommssie.

9. Sluiting

Anouk sluit om 21.30 de vergadering

Eerst volgende vergadering maandag 6 maart 2017

Actiepunten

Schilderen van de bruggen.

Antwoord gemeente: Het onderhoud van de bruggen valt onder het kunstwerken areaal en wordt bekeken in 2016 of 2017.

De contactcommissie heeft de vraag aan Mvr Fens (wethouder) gesteld wat dit inhoudt.

Mvr Fens komt erop terug .

Jim heeft contact met de gemeente gehad het schilderen van de bruggen staat nog niet op de begroting voor 2016/2017.

De reactie vanuit de gemeente is dat als het nodig is om de bruggen te schilderen de contactcommissie dit ook zelf kan doen. De gemeente stelt hiervoor geld beschikbaar.

De contactcommissie moet eerst een inventarisatie maken welke bruggen eerst geschilderd moeten worden en dit doorgeven aan de gemeente.

Dorpsstraat en de stoep van het Oosteinde lijken wel een wasbord. Contactcommissie stuurt een melding naar de gemeente en vraagt om reactie. Bestrating Dorpsstraat aan rechterzijde vanaf raadhuis rechterzijde vanaf raadhuis tot aan de Lepelaar slecht na bekabelingswerkzaamheden (betreft een strook in de weg) Besproken in de vergadering van 11 juli’16 om renovatie van de weg gelijk mee te nemen met plaatsen schoeiing wegsloot.


Verslag openbare vergadering 9 november 2016

Aanwezig: Anouk Scholtens, Jan Koene, Jim Praag en Kiki van de Nes, Jos Wezel

Gasten: Mvr Klopper, Mvr Vink, Dhr Vink, Dhr Heuperman, Dhr Saelman,

Dhr Schavemaker, Mvr Heijn, Dhr van Gelder, Dhr van Rijn, Mvr Osinga, Dhr Wezel.

 

 1. Opening openbare vergadering.

Voorzitter opent de vergadering

 

 1. Goedkeuring verslag vergadering 5 september 2016 jl. (5 oktober 2016 was namelijk de jaarvergadering)

 

 1. Dorpsvisie.

Geen verdere ontwikkeling ten opzichte van 5 september 2016

 

 1. Wijkbudget

Het wijkbudget wordt ieder jaar door de gemeente beschikbaar gesteld ter bevordering van het dorp. Het beschikbaar gestelde bedrag is jaarlijks € 4000,- Een deel van het wijkbudget wordt gebruikt voor het verlichten van de kerktoren. Van Deene elektrotechniek heeft een offerte gestuurd voor de uit te voeren verlichting. In november 2016 wordt dit plan gerealiseerd.

Dhr van Gelder vraagt wie de stroom gaat betalen.

De stroomkosten zullen minimaal zijn aangezien er ledverlichting wordt toegepast en dat eventueel de contactcommissie met het wijkbudget een bijdrage kan leveren.

Tevens roept de contactcommissie iedereen op om ideeën aan te dragen voor de besteding van het wijkbudget.

 

 1. Wegsloot

De wegsloot heeft een monumentaal karakter en de raad heeft een bedrag goedgekeurd van € 400.000,- voor het realiseren van een schoeiing.

Deze schoeiing zal geplaatst worden vanaf Hoek van Bosch tot circa de kanosteiger ter hoogte van de familie Meijer (begin asfalt) aan de wegzijde. Op een aantal plaatsen wordt ook de andere zijde van de wegsloot meegenomen daar waar het gemeentegrond betreft (o.a. weiver)

De uitvoerder van de gemeente geeft aan omdat de wegsloot een monumentale status heeft dient er indien een schoeiing of brug vervangen of geplaatst wordt een vergunning aangevraagd te worden. De gemeente wil de bewoners welke zelf een schoeiing hebben aan de wegsloot in de gelegenheid stellen om mee te liften met het totale project. Het voordeel hiervan is dat bewoners kunnen meeliften in de vergunningaanvraag en een inkoopvoordeel hebben door aanbesteding van het totale project. De kosten zijn nog niet bekend aangezien het project nog niet is aanbesteed.

Vragen inzake de wegsloot vanuit aanwezigen:

De erfzijde bij het hofje en de oude gymzaal worden meegenomen indien WormerWonen hiermee instemt. WormerWonen is gevraagd om mee te doen met het vernieuwen van deze schoeiingen.

De schoeiing ter hoogte van het transformatorhuis bij de kerk, is eigendom van Liander. Liander is hiervoor benaderd.

De schoeiing wordt gemaakt door middel van schotten met een hoogte van 80 cm welke 20 cm boven de waterlijn uitsteekt en aan de bovenzijde wordt voorzien van een dekplank. Hetzelfde als bij de kerk (kano uitstapplaats).

De bewoners zijn vrij om te beslissen of zij meedoen met het project al dan niet.

Is de hoogte van de schoeiing (80 cm) wel voldoende?

De hoogte is al aangepast de oude schoeiing was 60 cm en deze gaat nu naar 80 cm.

Wordt de oude schoeiing verwijderd.

Ja de oude schoeiing wordt inderdaad verwijderd worden en dan wordt de nieuwe schoeiing geplaatst.

Wat is het percentage met betrekking tot het voordeel in kosten als de bewoners ervoor kiezen om mee te liften.

Dit wordt na de aanbesteding bekend.

Als bewoners er voor kiezen om schoeiing te vervangen waar moet deze aan voldoen.

Als er een schoeiing wordt vervangen mag alleen nog maar een schoeiing worden gemaakt met een hoogte van 20 cm boven de waterlijn (i.v.m. beschermde status wegsloot). Ook al is de te vervangen schoeiing hoger (dit maakt geen verschil)

Onder de bruggen is de schoeiing wel hoger blijft dit zo.

Ja dit blijft zo onder de bruggen wordt de schoeiing hoger.

20 jaar geleden is de schoeiing opgemeten worden deze maten aangehouden.

Nee deze maten kunnen niet gebruikt worden.

Kun je door middel van de mensen die een nieuwe schoeiing willen zetten ook de wegsloot laten verbreden.

Nee wel een vereiste is om de schoeiing niet voor de oude te plaatsen.

In het plan zijn ook 6 zogenoemde boenwallen meegenomen. Tot 1921 waren deze in gebruik om de was te doen. Nu zijn ze in het plan opgenomen en kunnen voldoen als kano uitstapplaats.

Worden er ook bordjes geplaatst

De oudheidkundige commissie streeft ernaar om bij monumenten in het dorp bordjes gaan plaatsen waarbij iets wordt verteld over het betreffende monument. Een zelfde soort bordje zoals nu ook bij Ghispesteijn staat.

Hoe lang is de garantie op de schoeiing

In principe moet de schoeiing 30 jaar mee kunnen gaan.

Wat voor materiaal wordt er gebruikt en wat voor palen

Er worden houten palen gebruikt i.v.m. de monumentale status.

De palen welke worden toegepast zijn 8 x 8 cm en 3 meter lang.

Wordt de schoeiing ook verankerd

De schoeiing wordt niet verankerd alleen op speciale plekken.

Jammer dat de schoeiing niet verankerd wordt met name de Dorpsstraat heeft veel te lijden onder het zware verkeer.

Er kan geen verankering omdat vanwege het leidingwerk wat in de weg ligt. De palen komen om de meter en op belangrijke plekken komen de palen om de halve meter (om extra stevigheid te geven).

Als je als particulier kiest om de schoeiing te laten vervangen of je dan zelf moet inmeten.

Nee dat niet dat doet de aannemer daarom is er vooraf geïnventariseerd wie er mee wil doen.

Daar waar geen erven zijn maar weiland hoe zit het daar.

Dat is voor de landeigenaren op vrijwillige basis.

Aanmeldingen voor het meedoen met vervanging van schoeiing kan tot 25 november 2016 aangemeld worden.

Afronden schoeiing voor bouwvak 2017 daarna wordt de wegsloot uitgebaggerd dit is een andere fase en wordt bekostigd van een ander budget.

Wie doet de aanbesteding.

De gemeente doet de aanbesteding.

Wie doet de onderhandelingen.

Er wordt niet onderhandeld de laagste aanbieder mag het werk uitvoeren.

Hoe wordt de kwaliteit gewaarborgd.

De kwaliteit wordt geborgd door alleen met gecertificeerde aannemers te werken.

Hoeveel betaald de gemeente en hoeveel betaald de particulier.

Na de aanbesteding is dit inzichtelijk.

Hoe ver wordt er gebaggerd. Worden de zijsloten welke uitkomen op de wegsloot ook mee genomen.

Dit is nog niet bekend.

 

 1. Ingekomen stukken

Aanleg van een skatebaan in het dorp.

Is bij de contactcommissie niet bekend hoe, waar en waarom.

 

 1. Rondvraag

Wie heeft de “pukkels” op het weiver bedacht, levert gevaarlijke situaties op

Er is de afgelopen jaren veel over vergaderd de contactcommissie heeft naar de gemeente geadviseerd om de palen te verwijderen aangezien deze verkeersonveilige situaties opleveren. Maar aangezien er verkeer remmende maatregelen genomen moesten worden waren de “pukkels” het beste alternatief. Dit plan is door de gemeente uitgewerkt en heeft ter inzage gelegen.

De verlichting is verouderd en de straat is aan vervanging toe.

De bestrating is nog niet bekend wanneer dit gaat gebeuren is gevraagd tijdens de jaarvergadering 5 oktober jl. de gemeente komt terug met een antwoord. De verlichting is wel al eens over gesproken maar heeft nog geen vervolg gehad.

Wanneer de gemeentebruggen worden geschilderd.

Deze stonden gepland voor onderhoud 2018/2019 aangegeven bij de gemeente om dit naar voren te halen. In eerste instantie was het antwoord dat de gemeente verf beschikbaar wil stellen zodat de bewoners van Jisp het zelf kunnen doen maar gaan nu kijken wat er mogelijk is om het onderhoud eerder uit te voeren (5 oktober 2016 nogmaals besproken en antwoord volgt spoedig)

Brug op het weiver is heel slecht en moet eigenlijk afgezet worden.

Contactcommissie heeft dit al een aantal keren gemeld ook schriftelijk bij de gemeente deze brug is particulier bezit.

Het straatwerk bij de Wolfsmolen is 30 jaar lang niets aan gedaan de putten steken ver boven het wegdek uit.

Dit is bekend en staat op de planning om te realiseren. Wanneer het gerealiseerd wordt krijgt de contactcommissie een antwoord op.

 1. Actielijst

Schilderen van de bruggen.

Antwoord gemeente: Het onderhoud van de bruggen valt

onder het kunstwerken areaal en wordt bekeken in 2016 of 2017.

De contactcommissie heeft de vraag aan Mvr Fens (wethouder) gesteld wat dit inhoudt.

Mvr Fens komt erop terug .

Jim heeft contact met de gemeente gehad het schilderen van de bruggen staat nog niet op de begroting voor 2016/2017.

Reactie dat als het nodig is om de bruggen te schilderen de contactcommissie dit ook zelf kan doen en dat de gemeente geld beschikbaar stelt.

Dit gebeurd namelijk ook in Oost Knollendam.

Of dat de contactcommissie een inventarisatie maakt welke bruggen eerst geschilderd moeten worden.

En dit dan doorgeven aan de gemeente.

Dorpsstraat en de stoep van het oosteinde lijken wel een wasbord

Contactcommissie stuurt een melding naar de gemeente en vraagt om reactie.

Bestrating Dorpsstraat aan rechterzijde vanaf raadhuis rechterzijde vanaf raadhuis

tot aan de Lepelaar slecht na bekabelingswerkzaamheden (betreft een strook in de weg)

Besproken in de vergadering van 11 juli 2016 om renovatie van de weg gelijk mee te nemen met plaatsen schoeiing wegsloot.

Drempel ter hoogte van Mvr N Bark toegestuurd de vraag of de druppel bij het voetbalveld veranderd kan worden.

Nu is het zo dat de auto’s eromheen gaan omdat de druppel te hoog is (dit veroorzaakt gevaarlijke situaties). Dit is waarschijnlijk op te lossen door de druppel wat langwerpiger te maken.

Was al reeds behandeld in de vergadering van maart 2016 nog geen reactie.

10 Sluiting

Anouk sluit om 21.30 de vergadering

Eerst volgende vergadering maandag 9 januari 2017


Verslag van de jaarvergadering contactcommissie Jisp – 5 oktober 2016

Aanvang: 20.00 uur in de Lepelaar, Jisp

Aanwezig:

Contactcommissie Jisp:

Anouk Scholtens, Jan Koene en Jim Praag

Leden college gemeente Wormerland:

Burgemeester Peter Tange, wethouders Elly Fens, Jeroen Schalkwijk, Kees van Waaijen en Frans Saelman.

OVER-gemeenten:
Gemeentesecretaris Paul Koetsier, teamleider Chantal Minnaert
Raadsleden en belangstellenden: ± 15 personen
Verslag: Tony Tannous

 

 1. Opening openbare vergadering door voorzitter contactcommissie

Voorzitter Anouk Scholtens opent de vergadering en heet iedereen welkom.

 

 1. Goedkeuring verslag 5 september 2015

Geen mededelingen en opmerkingen.

 

 1. Mededelingen vanuit het college

Wethouder Elly Fens: Het nieuwe theater zal hopelijk in de eerste helft van 2017 worden gerealiseerd. Momenteel loopt er een project voor afvalscheiding ‘100 gezinnen, 100 dagen, 100% afvalscheiding’. Er wordt een enquête onder bewoners uitgezet om het draagvlak voor afvalscheiding te meten. In de eerste helft van 2017 zullen verdere stappen worden genomen voor afvalscheiding. Dit zal betekenen dat als dit door gaat, restafval waarschijnlijk 1x per 4 weken zal worden opgehaald. Bewoners zullen hierbij verder worden betrokken. Verder is mevrouw Fens langs geweest bij de dorpshuizen in Wormerland om te praten over de visie op vitaliteit van de kernen voor de toekomst, gezien de groeiende vergrijzing. In 2017 zal dit meer gestalte krijgen.

 

 1. Openbaar groen

Jan Koene: De contactcommissie kreeg voorheen veel klachten over de maaiwerkzaamheden die niet goed uitgevoerd waren. Wethouder Saelman geeft aan dat na aangeven aan de gemeente hier verandering in is gekomen, er is een nieuwe organisatie aangesteld voor maaiwerkzaamheden.

In 2017 wordt langs de Weiver en Dorpsstraat nieuwe schoeiing aangelegd door de gemeente. De contactcommissie benadert inwoners of ze interesse hebben hun eigen deel meteen mee te laten nemen. Baggerwerkzaamheden in de wegsloot zullen na de aanleg van nieuwe schoeiing worden gedaan.

Langs de wegkant wordt wildgroei van boompjes en andere planten geconstateerd door de bewoners. Wethouder Frans Saelman zal dit bespreken met de betreffende ambtenaar.

Volgend jaar zal er groot onderhoud worden gepleegd aan het kerkhof. Momenteel wordt gewerkt naar een offerte hiervoor. De contactcommissie wordt op de hoogte gehouden.

 1. Openbaar vervoer

Jan Koene: Twee jaar geleden is er melding gemaakt door bewoners dat EBS de dienstregeling versobert. Ook is er een burgerbrief naar de gemeente gestuurd dat de incheck systemen in de bussen niet werken. Hierdoor worden passagiers niet geregistreerd en is de angst er dat dit zal leiden tot verdere versobering van de buslijn. Wethouder Frans Saelman geeft aan dat er afspraken met EBS zijn en dit niet zomaar kan. EBS zal worden aangesproken. De contactcommissie wordt geadviseerd om bewoners aan te sporen deze signalen te melden bij de gemeente.

 

 1. Wijkbudget

Anouk Scholtens: Het plan om de kerktoren te verlichten is aangeleverd bij de gemeente en akkoord. Voor het wijkbudget van 2016 wordt een plan nog aangeleverd bij de gemeente. Bewoners worden verzocht om met nieuwe ideeën te komen. Wethouder Kees van Waaijen geeft aan dat het een optie is, maar niet gebruikelijk, om het budget door te schuiven naar 2017. Er moet dan wel zo snel mogelijk, het liefst nog in oktober, een voorstel komen voor de besteding. De contactcommissie geeft aan in oktober met een plan te komen.

 

 1. Voortgang dorpsvisie

Jim Praag: Vordering van de werkgroepen gaat langzaam de goede kant op.

De groep voor huisvesting heeft een gesprek met de gemeente gehad over het realiseren van woningen. De groep voor sociale cohesie en ouderenzorg heeft een koffieochtend opgezet voor ouderen. Deze vindt plaats op iedere laatste woensdag van de maand. Wanneer dit goed loopt, zullen andere activiteiten worden bedacht.

Anouk Scholtens: 5-16 oktober is het kinderboekenweek, met als thema opa’s en oma’s. opa’s en oma’s zijn benaderd om kinderen voor te lezen. Om aan te sluiten bij de cohesie met ouderen, zullen basisschoolleerlingen op 12 oktober in contact komen met ouderen in het dorp.

 

 1. Rondvraag

De stippen op de weg zijn slecht te zien en mensen slalommen er omheen. De contactcommissie geeft aan dat dit vorig jaar in de jaarvergadering is genoemd, maar dat er tijdens de vergaderingen van de contactcommissie geen klachten meer zijn gekomen hierover. Wethouder Frans Saelman geeft aan dat de ze in goed overleg en op verzoek van de contactcommissie zijn geplaatst en mensen zullen moeten wennen.

Er wordt gesuggereerd het wijkbudget te gebruiken om de elektriciteitskasten te verven, net als in Wormer. Kanttekening is dat dit alleen kan met kasten die van de gemeente zijn.

Er wordt geopperd een parkeerterrein te maken van het weiland tegenover het voetbalveld. Wethouder Saelman geeft aan dat de nieuwe eigenaar mogelijkheid heeft het weiland te pachten. Ook zijn er meerdere opties voor de grond vanuit de gemeente, maar het idee van een parkeerterrein is onder de aandacht.

Op Kneppelsoord worden de uitstapplaatsen slecht onderhouden. Wethouder Jeroen Schalkwijk geeft aan dat de poelboerderij namens de gemeente het onderhoud verzorgt. De wethouder hoort de klachten graag, dan bespreekt hij ze met de poelboerderij.

De mentaliteit van weggebruikers, onder andere te hard rijden, komen aan bod. Er wordt aangegeven dat bewoners in de ochtend nooit een wijkagent zien. Burgemeester Peter Tange geeft achtergrondinformatie: in een 30-km/h zone zorgt de gemeente voor snelheidsbeperking, dit heeft voor de politie dus geen prioriteit en er worden geen gerichte controles gehouden. Wat betreft de andere overlast worden mensen aangesproken op hun gedrag door de twee wijkagenten, de BOA en kernregisseur Harry Kos. Harry Kos licht toe dat hij in burger rondloopt en een persoonlijke benadering hanteert. Harry Kos geeft de voetbalkooi als voorbeeld. Aan de voetbalkooi zijn vernielingen geweest, waarna Harry Kos is benaderd door de beheerder van de kooi. Samen met de politie is er verhoogde surveillance geweest. Afgesproken is om via de contactcommissie bewoners vaker te informeren.

De vraag wordt gesteld of 1x per 4 weken restafval ophalen niet te weinig is. Wethouder Elly Fens geeft aan dat draagvlak hiervoor zal worden gepeild bij bewoners, wellicht komt er een verzamelcontainer voor restafval. Dit proces wordt in nauw overleg met de bewoners gedaan.

Er wordt aangegeven dat het wegdek van de Dorpsstraat, vooral van de Lepelaar naar het Raadhuis, slecht is en gevraagd wanneer de verandering op het programma staat.

Wethouder Frans Saelman gaat dit uitzoeken.


Verslag openbare vergadering 11 juli 2016

Aanwezig: Anouk Scholtens, Jan Koene, Jim Praag en Kiki van de Nes

Gasten: Dhr T. Tannous, Mvr I. van de Nes, Mvr A. Smit, Mvr E. Fens, Dhr N. Koelemeijer, Mvr M. Teeling.
Afbericht: Dhr M. van de Kolk, Dhr H. Mandjes

 1. Opening openbare vergadering
Voorzitter opent de vergadering  

2. Goedkeuring verslag vergadering 18 mei 2016 jl.
Geen opmerkingen  

3. Kennismaking nieuwe contactpersoon Dhr Tony Tannous
Mvr. Teeling heeft besloten om met vervroegd pensioen te gaan en de gemeente heeft een nieuwe contactpersoon voor de Contactcommissie namelijk: Dhr. Tony Tannous.

Mvr. Teeling benadrukt dat de Contactcommissie een heel goed orgaan is binnen de gemeente en zeker als de gemeente verschillende kernen heeft en groter wordt door verschillende samenwerkingen met buurgemeenten.

Margreet bedankt voor de prettige samenwerking en geniet van je pensioen.

4. Dorpsvisie

* Sociale cohesie en ouderenzorg (Jim Praag)

* Huisvesting (Kees van de Nes)

* Historie en Identiteit van Jisp (Frank Jonker)

* Verkeer en Veiligheid (Margo Planthof) ´

De vorderingen van de verschillende dorpsvisie groepen gaan langzaam vooruit.

Voornamelijk in de groep huisvesting zit positieve vooruitgang. Er heeft een gesprek plaatsgevonden tussen de dorpsvisiegroep en twee wethouders van de Gemeente Wormerland. Gekeken gaat worden of er eventuele mogelijkheid bestaat om woonruimte te creëren. Gemeente Wormerland is dit nader aan het onderzoeken.

De dorpsvisie groep Sociale cohesie heeft een eerste koffieronde gehad in het Ons Huis Jisp. De koffieronde is bedoeld voor ouderen/alleenstaanden dorpsbewoners die behoefte hebben aan sociale contacten. De koffieronde is positief ontvangen en was goed bezocht. De intentie is om iedere laatste woensdag van de maand een koffieronde te houden.

5. Wijkbudget

Zoals eerder besproken is het de bedoeling om met het wijkbudget de verlichting van de kerktoren te realiseren. Er wordt een begroting gemaakt en krijgt de verlichting krijgt de eerst komende vergadering een vervolg.

Tijdens de vergadering wordt geopperd om verschillende verenigingen en fondsen te benaderen namelijk; Stichting Oud Hollandse Kerken ( heeft weinig budget), Gerrit Blauwfonds, Schiphol fonds en het Honig Laan fonds.

Mvr. Fens geeft aan dat het wijkbudget ook voor sociale domein en samenhang gebruikt kan worden.

Gevraagd waarvoor het budget van provincie voor gebruikt kan en mag worden.

Mvr. Fens komt hierop terug.

6. Verkeersveiligheid
Plan uitvoering Weiver verkeersveiliger maken start eind mei 2016. Het antwoord van de gemeente luidt: de start van de werkzaamheden vangt eind mei begin juni 2016 aan.

In juli 2016 is het plan van verkeersveiligheid gerealiseerd door middel van het plaatsen van 5 drempels (punaises) en het verwijderen van een aantal paaltjes.

 7. Wegsloot
De wegsloot voorzien van een schoeiing staat gepland voor uitvoering in 2017 er is extra geld beschikbaar waardoor het niet in fases uitgevoerd hoeft te worden.

Het betreft een schoeiing aan de wegzijde van de Dorpsstraat en op het Weiver een schoeiing aan de wegzijde en aan de zijde van het Franse pad.

8. Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken

9. Rondvraag
Mvr. Fens gaat in contact met het Ons Huis en met dorpshuis De Lepelaar om de activiteiten welke het dienstencentrum Wormer aanbied te verspreiden bij de dorpshuizen in de kernen. Dit is om de vitaliteit te vergroten. Ideeën zijn altijd welkom.

Anouk vraagt naar de skatebaan, waarvoor eerder een e-mail is ontvangen door de Contactcommissie Jisp en de Gemeente Wormerland. Mvr. Fens komt hierop terug.

De bermen worden niet altijd even netjes gemaaid. Reactie van Mvr. Fens: indien er klachten zijn over het bermonderhoud moeten deze meteen gemeld op de site van de gemeente Wormerland.

Dhr Koelemeijer geeft aan dat de bruggen op het Jisperpad zeer slecht zijn en dat sommige delen los liggen. Het bankje aan het einde van de insteekweg is stuk.

Dit zijn beide punten voor het HHNK, de Contactcommissie meld deze punten bij het HHNK.

Jim geeft aan dat er bomen uit de schoeiing groeien bij de speeltuin aan het molenpad waardoor de schoeiing stuk gedrukt wordt. Dit punt is al meerdere keren gepasseerd en Jan Koene heeft dit ook besproken met de uitvoerder van de gemeente. Actie nogmaals onder de aandacht brengen van de gemeente.

Jan Koene geeft aan dat het kerkhof en het openbaar groen rondom de kerk en raadhuis niet (slecht) worden onderhouden. De bomen slaan tegen het monumentale raadhuis en de kerk, dit kan niet de bedoeling zijn. Na de vergadering naar beneden gelopen (het heeft hard gewaaid), er liggen verschillende takken en zelfs een bil welke uit de bomen zijn gewaaid. Actie nogmaals onder de aandacht brengen.

Dhr. Koelemeijer acht het wenselijk een paar rijen extra parkeerterrein bij de voetbalvereniging. Dit punt is al eerder genoemd in de vergadering van 18 mei 2016 en heeft de aandacht van de gemeente.

10. Actielijst
De Contactcommissie heeft naar aanleiding van de vergadering van 7 september 2015 een actielijst gemaakt van punten waarop al geruime tijd wordt gewacht.

– dorpsstraat en de stoep van het Oosteinde lijken wel een wasbord. Contactcommissie stuurt een melding naar de gemeente en vraagt om reactie. Bestrating Dorpsstraat aan rechterzijde vanaf raadhuis rechterzijde vanaf raadhuis tot aan de Lepelaar slecht na bekabelingwerkzaamheden (betreft een strook in de weg) Besproken in de vergadering van 11 juli 2016 om renovatie van de weg gelijk mee te nemen met plaatsen schoeiing wegsloot.

– Smoelenboek. (2 november 2015) Annemiek Vogel vraagt of er een smoelenboek gemaakt kan worden zoals ook in omloop is in de Wijdewormer. Onderzoeken of dit te realiseren is.

– Drempel ter hoogte van Mvr. Bark toegestuurd de vraag of de druppel bij het voetbalveld veranderd kan worden. Nu is het zo dat de auto’s eromheen gaan omdat de druppel te hoog is (dit veroorzaakt gevaarlijke situaties). Dit is waarschijnlijk op te lossen door de druppel wat langwerpiger te maken. Was al reeds behandeld in de vergadering van maart 2016 nog geen reactie.  

10 Sluiting
Anouk sluit om 21.00 de vergadering

Eerst volgende vergaderdata
5 september 2016
Jaarvergadering 5 oktober 2016

Verslag openbare vergadering 18 mei 2016

Aanwezig: Anouk Scholtens, Jan Koene, Jim Praag en Kiki van de Nes

Gasten: Dhr M. van der Kolk, Mvr A. Smit, Dhr H. Roeleveld, Mvr E. Fens, Mvr I. van de Nes, Mvr S Klopper

Afbericht: Dhr E. van Rijn

1. Opening openbare vergadering.

Voorzitter opent de vergadering

2. Goedkeuring verslag vergadering 7 maart 2016 jl.

Geen opmerkingen

3. Dorpsvisie

Wordt aan gewerkt nog geen verre gaande ontwikkelingen ten opzichte van vorige vergadering. De volgende dorpsgroepen zijn actief:

– Sociale cohesie en ouderenzorg (Jim Praag)

– Huisvesting (Kees van de Nes)

– Historie en Identiteit van Jisp (Frank Jonker)

– Verkeer en Veiligheid (Margo Planthof)

4. Wijkbudget

Anouk roept iedereen op om met ideeën te komen.

Verlichting van de kerktoren is in onderzoek er is een offerte/plan gevraagd voor realisatie van de verlichting.

5. Verkeersveiligheid

Plan uitvoering Weiver verkeersveiliger maken.

Antwoord gemeente: start eind mei begin juni 2016 (tot op heden geen werkzaamheden)

Drempel ter hoogte van Mvr N. Bark toegestuurd aan de gemeente met de vraag of de druppel bij het voetbalveld veranderd kan worden. Nu is het zo dat de auto’s eromheen gaan omdat de druppel te hoog is (dit veroorzaakt gevaarlijke situaties). Dit is waarschijnlijk op te lossen door de druppel wat langwerpiger te maken.

Was al reeds behandeld in de vergadering van maart 2016 nog geen reactie.

6. Wegsloot

Mvr Fens vergadering 7 maart j.l. dat er voor de wegsloot een kant en klaar plan is gemaakt door de monumentencommissie welke is begroot op €450.000,- De knelpunten worden nu eerste behandeld door het College.

Bovenstaande informatie is van vorige vergadering Contactcommissie.

Mvr Fens komt er zo snel mogelijk op terug wegsloot is in behandeling bij het college een knelpunt in het plan is o.a. het budget.

Contactcommissie heeft gevraagd aan de gemeente of er een bijdrage van het restauratiefonds van de provincie mogelijk is.

7. Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken

8. Rondvraag

Mvr S Klopper geeft aan dat de wegsloot steeds meer dichtgroeit tot ver buiten de schoeiing. Reactie van Jan dat dit inderdaad zo is en dat het onderhoud zoals het nu gebeurd niet afdoende is om de begroeiing de kop in te drukken.

Begroeiing o.a. riet, waterlelies en kleine bomen welke uit de schoeiing vandaan groeien.

Dit is vooral op het gedeelte weiver waarvan de gemeente aan beide zijden eigenaar is van de walkanten.

Ook kwamen hierdoor de bomen welke uit de schoeiing groeien bij de speeltuin ter sprake. Ondanks dat de schoeiing hierdoor uit elkaar wordt gedrukt is het niet de bedoeling van de gemeente om de bomen weg te halen.

In zowel de vorige vergadering als deze komt het laarzenpad ter sprake. Grootste knelpunt is dat deze tekort geopend is. Mvr Fens komt hierop terug dat het inderdaad de bedoeling is om het laarzenpad gedurende een langere periode te openen. En dat de verschillende belanghebbende partijen hierover in overleg zijn.

Jan Koene geeft aan dat het noodzakelijk is dat het parkeerterrein bij het voetbalveld vergroot wordt. En aangezien de boerderij de Fuik te koop staat en de huur opgezegd zal worden of de gemeente dan wil meenemen of de parkeerplaats iets vergroot kan worden.

Antwoord van de gemeente:

De heer de Jong is nog niet verhuisd en heeft ook nog niet de huur opgezegd. De vraag heeft wel onze aandacht. (Luuk Brouwer)

Jan Koene vraagt naar aanleiding van een bericht in het weekblad waarom er zoveel graven worden geruimd. Mvr Fens vraagt dit na

Antwoord van de gemeente:

Algemene graven worden na 10 jaar geruimd en eigen graven als de termijn van 20 jaar niet wordt verlengd.

9. Actielijst

De contactcommissie heeft 7 september naar aanleiding van de vergadering van 7 september een actielijst gemaakt van punten waarop al geruime tijd wordt gewacht:

– De Dorpsstraat en de stoep van het Oosteinde lijken wel een wasbord. Contactcommissie stuurt een melding naar de gemeente en vraagt om reactie. Bestrating Dorpsstraat aan rechterzijde vanaf raadhuis rechterzijde vanaf raadhuis tot aan de Lepelaar slecht na bekabelingwerkzaamheden (betreft een strook in de weg).

– Paaltjes Weiver: zie punt verkeersveiligheid.

– Weinig honden bakken weiver en nieuwe buurt. (2 november 2015) Annemiek Vogel: opmerking dat er te weinig honden bakken zijn op het Weiver en in de nieuwe buurt. Er is inmiddels een hondenbak op het weiver neergezet (begin Juni 2016).

– Smoelenboek. (2 november 2015)Annemiek Vogel vraagt of er een smoelenboek gemaakt kan worden zoals ook in omloop is in de Wijdewormer. Onderzoeken of dit te realiseren is.

10 Sluiting

Eerst volgende vergaderdata

11 juli 2016

Verslag openbare vergadering 7 maart 2016

Aanwezig: Anouk Scholtens, Jan Koene, Jim Praag en Kiki van de Nes. Gasten: Mvr A. Smit, Dhr N. Koelemeijer, Mvr I. van de Nes, Dhr H. Roeleveld, Mvr L. Beunder, Mvr Slegers, Dhr M. van der Kolk, Dhr J. Rijken (CDA), Dhr E. Rot, Dhr H. Mandjes, Dhr P. Vogel, Mvr E. Fens, Dhr. F Jonker. Afbericht: Dhr E. van Rijn

 1. Opening openbare vergadering.

Voorzitter opent de vergadering

 2. Goedkeuring verslag vergadering 11 januari 2016 jl.

Geen opmerkingen

 3. Dorpsvisie.

Wordt aan gewerkt nog geen verre gaande ontwikkelingen ten opzichte van vorige vergadering van 11 januari 2016

– Sociale cohesie en ouderenzorg (Jim Praag)

– Huisvesting (Kees van de Nes)

– Historie en Identiteit van Jisp (Frank Jonker)

– Verkeer en Veiligheid (Margo Planthof)

4. Wijkbudget

Anouk roept iedereen op om met ideeën te komen.
De verlichting van de kerktoren is in onderzoek.

5. Verkeersveiligheid met toelichting van Dhr Brouwer.

´s middags voor de vergadering heeft Dhr Brouwer per mail een afbericht gestuurd dat hij helaas niet aanwezig kon zijn. Dit vond de contactcommissie zeer spijtig aangezien het al ver van te voren was gecommuniceerd en dat eindelijk het plan Weiver zou worden uitgevoerd. Mvr Fens gaf als toelichting dat de Dhr Brouwer niet aanwezig was omdat het eerst nog in de Raad behandeld moest worden. Jim gaf als reactie naar Mvr Fens dat de contactcommissie in de veronderstelling was dat het plan om de paaltjes weg te halen sowieso uitgevoerd zou worden. Dit ook omdat in de zomer van 2014 Jim en Anouk een afspraak hebben gehad met Dhr Brouwer welke toen aangaf om de paaltjes op het weiver binnen een maand te willen verwijderen en hiervoor druppels terug te plaatsen. Mvr Fens geeft aan dat het plan Bartelsluis al tientallen jaren duurt en dat zulke processen nu 1 maal wat tijd vergen, dus Jisp wordt zeker niet benadeeld.

Mvr Fens gaf aan dat de raad van mening is dat de kosten voor het verwijderen van de paaltjes op het Weiver en het aanleggen van druppels in het wegdek betaald dienen te worden uit het budget van de contactcommissie (kosten € 10.000,-).

Anouk gaf als reactie hierop dat het wijkbudget niet bedoeld is voor de verkeersveiligheid.

De aansprakelijkheid op het gebied van verkeersveiligheid ligt bij de gemeente en niet bij de contactcommissie.

Als ingekomen stuk is er door Mvr N Bark toegestuurd de vraag of de druppel bij het voetbalveld veranderd kan worden. Nu is het zo dat de auto’s eromheen gaan omdat de druppel te hoog is (dit veroorzaakt gevaarlijke situaties). Dit zou waarschijnlijk op te lossen kunnen zijn door de druppel wat langwerpiger te maken.

6. Wegsloot

Mvr Fens vergadering 7 maart j.l. dat er voor de wegsloot een kant en klaar plan is gemaakt door de monumentencommissie welke is begroot op €450.000,- De knelpunten van de wegsloot zullen nu als eerste worden behandeld door het College.

Mvr Fens komt er zo snel mogelijk op terug.

7. Actielijst

De contactcommissie heeft 7 september naar aanleiding van de vergadering van 7 september een actielijst gemaakt van punten waarop al geruime tijd wordt gewacht.

Schilderen van de bruggen Antwoord van de gemeente: Het onderhoud van de bruggen valt onder het kunstwerken areaal en wordt bekeken in 2016 of 2017. De contactcommissie heeft de vraag aan Mvr Fens (wethouder) gesteld wat dit inhoudt. Mvr Fens komt hier op terug .

Jim heeft contact met de gemeente gehad omtrent het schilderen van de bruggen, dit staat nog niet op de begroting voor 2016/2017.

Reactie vanuit de gemeente is dat als het nodig is om de bruggen te schilderen de contactcommissie dit ook zelf kan doen en dat de gemeente geld beschikbaar stelt voor verfspullen. Het zelf verven van gemeente bruggen gebeurd namelijk ook in Oost-Knollendam geeft de gemeente aan. De gemeente heeft gevraagd of de contactcommissie een inventarisatie wilt maken welke bruggen eerst geschilderd moeten worden.

Geul voor drempels bij school

Klacht van Dhr Heijkamp, en ook al reeds eerder gemeld bij de gemeente, dat er een geul zit voor de drempels tussen de school en het Hoek van Bosch. Als je over de drempels heen rijdt met de fiets is het gevoel of je tegen een stoeprand oprijd.

De gemeente heeft als antwoord gegeven dat de drempels voldoen aan de normen voor hoogte dus klacht is niet goed begrepen.

Contactcommissie heeft in december j.l. nogmaals een melding bij de gemeente gemaakt betreffende de klacht. Terugkoppeling ontvangen van de gemeente op 14 januari ’16 dat de klacht is afgehandeld. Er is nog niets veranderd en de contactcommissie neemt opnieuw actie.

Drempel is in maart 2016 aangepast.

Dorpsstraat en de stoep van het Oosteinde Deze lijken wel een wasbord. Contactcommissie stuurt een melding naar de gemeente en vraagt om reactie.

Paaltjes Weiver Nog geen reactie wordt vervolgt.

Bomen en openbaar groen De bomen zijn waar mogelijk uitgedund of korter gemaakt.

Weinig honden bakken weiver en nieuwe buurt (2 november 2015)

Annemiek Vogel: opmerking dat er te weinig honden bakken zijn op het Weiver en in de nieuwe buurt. Contactcommissie moet dit nog bespreken.

Smoelenboek (2 november 2015)

Annemiek Vogel vraagt of er een smoelenboek gemaakt kan worden zoals ook in omloop is in de Wijdewormer. Onderzoeken of dit te realiseren is.

8. Ingekomen stukken

Mvr N. Bark toegevoegd bij verkeersveiligheid

9. Rondvraag

Dhr Mandjes: Er is een bewoners initiatief -> Duurzaam Wormerland welke Wormelanders helpt met een nemen van maatregelen om energie te besparen.

Hierbij kun je terecht voor vragen over zonnepanelen en allerlei isolatiemaatregelen zoals vloer en spouwmuurisolatie. Met het selecteren van drie leveranciers helpt het bewonersinitiatief inwoners te kiezen uit het woud van aanbieders.

En het is bedoeling om dit initiatief ook over Jisp uit te rollen.

Reactie van Dhr Koelemeijer dat zonnecellen met name geschikt zijn voor de Nieuwe Buurt omdat hier zich grote dakvlakken bevinden op het zuiden.

Jan Koene vraagt hoe het zit met de huurwoningen (als bewoners bijvoorbeeld zonnecellen willen plaatsen) Dhr mandjes geeft aan dat Duurzaam Wormerland hierover in gesprek is met Wormerwonen

Mvr Beunder vraagt wanneer er weer een krantje wordt uitgegeven.

Reactie Anouk dat het budget van de contactcommissie behoorlijk is verminderd en er daarom is gekozen om nog geen krantje uit te geven.

De stoep van Hoek van Bosch naar school is zeer slecht. (hierover heeft de contactcommissie al vragen gesteld naar de gemeente)

Mvr Slegers. De druppels op de dorpsstraat werken best goed alleen bij de voetbal vereniging rijden de mensen eromheen.

Dhr Rijken noemt de optie om optische druppels te plaatsen te plaatsen zoals in De Rijp.

Anouk i.v.m. de breedte van de weg kan dit niet toegepast worden.

En tevens is het budget niet voldoende om dit te realiseren.

Mvr Beunder of de enveloppen zoals in Oost Knollendam een optie zijn.

Dit kan niet omdat het een doorgaande weg is.

Jan Koene
Er zijn verschillende reacties dat het laarzenpad te korte tijd geopend is.

Eerst volgende vergaderdata

18 mei 2016 (was 9 mei)

Verslag openbare vergadering 11 januari 2016

Aanwezig: Anouk Scholtens, Jan Koene, Jim Praag en Kiki van de Nes.
Gasten:  Dhr E. van Rijn, Dhr J. Aafjes,  Mvr I. van de Nes, Wethouder Mvr E. Fens.  Dhr H. Roeleveld, Dhr B. Roeleveld, Dhr C. Ricken
Afbericht: Dhr H. Mandjes, Dhr M. van de Kolk, Mvr G. Klopper, Mvr A. Smit,  Dhr R.Berkhout.

1. Opening openbare vergadering
Voorzitter opent de vergadering

2. Goedkeuring verslag vergadering 2 november 2015 jl
Geen opmerkingen

3. Dorpsvisie 
Naar aanleiding van de presentatie van de dorpsvisie  van 7 oktober 2015 hebben zich een aantal dorpsbewoners aangemeld om de verschillende thema’s een vervolg te geven. Deze komen samen woensdag 4 november ’15 waarin het volgende is besproken.  Het is de bedoeling dat elke groep samenkomt en een inleiding krijgt van leden van de huidige dorpsvisiegroep. 

– Sociale cohesie en ouderenzorg (Jim Praag) Er zijn een tweetal avonden geweest  en als eerste is hierin naar voren gekomen om maandelijks een koffieochtend te organiseren in het Ons Huis. Er zijn een aantal mensen benaderd welke hier graag aan mee willen doen. 

– Huisvesting (Kees van de Nes)

– Historie en Identiteit van Jisp (Frank Jonker)

– Verkeer en Veiligheid (Margo Planthof)
Iedere groep heeft 1 of meerdere bijeenkomsten gehad en het is de bedoeling om de eerst volgende vergadering een korte toelichting te geven betreffende de voortgang van de verschillende werkgroepen. Mvr Fens gaf nog een aantal tips en informatie hoe het in andere kernen gaat.  

– In Oostknollendam wordt er ieder dinsdagochtend een ontmoetingsochtend georganiseerd. 

– Diensten Centrum Wormer kan misschien maaltijden rondbrengen. 

– Opmerking richting mevrouw Fens dat het werk wat het dienstencentrum doet onbekend is.
– Mvr Fens geeft aan dat de communicatie van het dienstencentrum naar buiten toe inderdaad beter kan.
– De contactcommissie en de werkgroepen van de Dorpsvisie kunnen wel gebruik maken van de kanalen welke het dienstencentrum heeft.

4. Wijkbudget 
Het laatste gedeelte van het budget van de contactcommissie wordt besteed voor de verlichting van de kerktoren.
De aanvraag is goedgekeurd door de gemeente en krijgt vervolg in het voorjaar 2016.

6. Wegsloot 
Tijdens de vergadering van 2 november 2015 gaf de gemeente aan dat het een  extern bureau opdracht heeft gegeven om in kaart te brengen wat de kosten zijn voor het realiseren van een schoeiing.
Tijdens de vergadering van 11 januari 2016 is het volgende naar voren gekomen: Mvr Fens deed de mededeling dat de monumenten commissie een positief advies heeft gegeven betreffende het onderhoud aan de wegsloot. Er wordt een bedrag van € 400.000,- uitgetrokken om de wegsloot te voorzien van beschoeiing en het realiseren van boenwallen (aan weg zijden) zoals op oude schilderijen en foto’s te zien. Deze boenwallen dienen dan als in en uitstapplaats voor kanoërs.
Tevens wordt de wegsloot gebaggerd en op een gemiddelde diepte van 40 centimeter uitgebaggerd.
De volgende stap betreffende de wegsloot is dat deze wordt besproken door het College.

7. Actielijst
De contactcommissie heeft naar aanleiding van de vergadering van 7 september een actielijst gemaakt van punten waarop al geruime tijd wordt gewacht.

– Schilderen van de bruggen.
Antwoord gemeente: Het onderhoud van de bruggen valt onder het kunstwerken areaal en wordt bekeken in 2016 of 2017. De     contactcommissie heeft de vraag aan Mvr Fens (wethouder) gesteld wat dit inhoudt. Mvr Fens komt erop terug .

– Stoep Oosteinde Wormer. Wordt voorlopig door de gemeente niets aan gedaan. Staat op planning voor 2019. Indien er eerder calamiteiten zijn, kunnen de inwoners bij de gemeente aan de bel trekken.

– Geul voor drempels bij school.  Klacht van Dhr Heijkamp, en ook al reeds eerder gemeld bij de gemeente, dat er een geul zit voor de drempels tussen de school en het Hoek van Bosch. Als je over de drempels heen rijdt met de fiets is het gevoel of je tegen een stoeprand oprijd.  De gemeente heeft als antwoord gegeven dat de drempels voldoen aan de normen voor hoogte dus klacht is niet goed begrepen.
Contactcommissie heeft in december j.l. nogmaals een melding bij de gemeente gemaakt betreffende de klacht. Terugkoppeling ontvangen van de gemeente op 14 januari 2016 dat de klacht is afgehandeld. Er is nog niets veranderd en de contactcommissie neemt opnieuw actie.

– De Dorpsstraat en de stoep van het Oosteinde lijken wel een wasbord.  Contactcommissie stuurt een melding naar de gemeente en vraagt om reactie.

– Paaltjes Weiver: de contactcommissie heeft verschillende reacties verzameld en deze doorgegeven aan de gemeente. De contactcommissie is van mening dat we geen verkeersdeskundigen zijn en daarom alleen reacties zou verzamelen op het plan wat de gemeente heeft voorgenomen om te gaan uitvoeren (reactie 7 september 2015)

11 januari 2016 Dhr Aafjes maakt de opmerking dat de paaltjes slecht zichtbaar zijn.  Dit naar aanleiding dat zijn zoon met zijn scootmobiel tegen 1 van de paaltjes is opgereden.

De contactcommissie heeft betreffende de paaltjes een adviserende rol en heeft een advies aan de gemeente gegeven om de paaltjes op het Weiver weg te halen omdat de paaltjes gevaarlijke situaties veroorzaken. De gemeente heeft een plan gemaakt om de paaltjes op het Weiver te verwijderen en hiervoor in de plaats een aantal ronde drempels / punaises te plaatsen zoals elders in het dorp.

Mevrouw Fens heeft toegezegd dat de gemeente (Dhr Brouwer) het plan gaat uitvoeren.

Omtrent de palen bij de Familie Groen gaat de gemeente contact opnemen met de belanghebbende.

– Bomen en openbaar groen.
Tijdens de vergadering van 2 november 2015 is er besloten dat Jan Koene een afspraak zou maken met Dhr Muns van de gemeente Wormerland betreffende het onderhoud aan het openbaar groen. Met name bomen het Hofje en bij de kerk.   Een aantal dagen na de vergadering heeft Jan inderdaad een afspraak gehad met Dhr Muns en dit heeft geresulteerd dat eind november de coniferen bij de kerk zijn gesnoeid.
De overige bomen bij de kerk zijn volgens Dhr Muns nog niet toe aan onderhoud evenals de bomen op het Hofje.

De dode boomstronken aan het eind van Jisp worden verwijderd (inmiddels gerealiseerd op 29 januari ’16)

De 2 stronken bij de speeltuin aan het molenpad worden voorjaar 2016 verwijderd.

–    Weinig honden bakken weiver en nieuwe buurt. (2 november 2015) Annemiek Vogel: opmerking dat er te weinig honden bakken zijn op het Weiver en in de nieuwe buurt. 

– Smoelenboek (2 november 2015) Annemiek Vogel vraagt of er een smoelenboek gemaakt kan worden zoals ook in omloop is in de Wijdewormer. Onderzoeken of dit te realiseren is binnen het dorp.

8 Ingekomen stukken 
Geen ingekomen stukken

9 Rondvraag. 
Dhr van Rijn geeft compliment dat de heg bij de kerk netjes is opgeknapt.

Dhr J Aafjes: Bank aan het eind van het Jisperpad (aan de Sluissloot) is stuk.  Betreft grond van Hoogheemraadschap maar bank is waarschijnlijk van de gemeente.  Actie melding maken naar de dienst openbare werken van de gemeente.

Dhr Aafjes riet op de Jisperdijk gevaarlijk en hoog. Is van hoogheemraadschap.  Is 2e helft van januari ’16 gemaaid. Geen actie contactcommissie Jisp.

Betreft bouwaanvraag aan het Weiver.  Dhr Roeleveld geeft aan dat de contactcommissie nooit advies heeft gegeven over de bouwhoogte van 9 meter. De contactcommissie heeft alleen advies gegeven over de wijziging van het bestemmingsplan. Tot op heden is er geen bouwaanvraag ingediend verwacht bouwaanvraag februari / maart 2016.
In het algemeen afgesproken met de gemeente (overleg raadvertegenwoordiging afgelopen november 2016). Dat alle bouwaanvragen doorgestuurd worden naar de desbetreffende contactcommissies. Tot op heden gebeurt dit niet.  Desbetreffende ambtenaar geeft aan dat de contactcommissies op het gemeentehuis de bouwaanvragen kunnen inzien. Er is geen reglement dat aangeeft om de aanvragen door te sturen.
Mvr Fens bevestigt het dat dit inderdaad de normale gang van zaken is.  Eerder gemaakte afspraken met de contactcommissies kunnen dus niet gerealiseerd worden.

Volgens Dhr Roeleveld wordt er een protocol besproken betreffende de contactcommissies in de raad. Dit zal 26 januari 2016 plaatsvinden.      

Dhr van Rijn heeft het idee dat de speeltoestellen in de speeltuin scheef staan en het touw lager hangt dan normaal (speeltoestel welke op het zand staat). Jim en Jan Koene hebben beide gekeken en geconstateerd dat het touw niet lager hangt en het toestel niet scheef staat.

Eerst volgende vergadering 7 maart 2016 
Tijdens deze vergadering is Luuk Brouwer aanwezig om het verkeersplan Weiver toe te lichten.

 
Verslag openbare vergadering 2 november Contactcommissie Jisp

Aanwezig: Anouk Scholtens, Jan Koene, Jim Praag en Kiki van de Nes. 

Gasten: Dhr M van de Kolk, Dhr T Heijkamp, Mvr G Klopper, Mvr I van de Nes, Dhr J Scholten, Dhr K van de Brink, Mvr A Vogel, Mvr A Smit, Dhr N Koelemeijer, Dhr E Rot, Wethouder Mvr E Fens.  

Afbericht: Dhr H Mandjes. 

1. Opening openbare vergadering

Voorzitter opent de vergadering 

2. Goedkeuring verslag vergadering 7 september jl

Geen opmerkingen  

3. Dorpsvisie 

Naar aanleiding van de presentatie van de dorpsvisie  van 7 oktober j.l. hebben zich een aantal dorpsbewoners aangemeld om de verschillende thema’s een vervolg te geven. Deze komen samen woensdag 4 november ’15 waarin het volgende is besproken.  Het is de bedoeling dat elke groep samenkomt en een inleiding krijgt van leden van de huidige dorpsvisiegroep.  – Sociale cohesie en ouderenzorg (Jim Praag) – Huisvesting (Kees van de Nes) – Historie en Identiteit van Jisp (Frank Jonker) – Verkeer en Veiligheid (Margo Planthof) Het is de bedoeling dat de verschillende groepen voor december bij elkaar komen en een aantal speerpunten of ideeën hebben om verder uit te werken.  

4. Wijkbudget 

Een deel van het wijkbudget wordt besteed voor de aanschaf van 2 leskisten met een totale waarde van € 1.440,-. 

De optie om een extra lantaarnpaal te plaatsen tussen de kerk en het parkeerterrein is van de baan omdat dit technisch te lastig is om dit te realiseren ( antwoord gemeente). 

5. Kerktoren verlichten 

Dhr J Scholten was tijdens de vergadering aanwezig en pleit ervoor om de kerktoren te verlichten. Hij vindt dat een kerk een centraal punt in een dorp behoort te zijn en dat de toren van de kerk door middel van een strijklicht geaccentueerd dient te worden.  4 a 5 jaar geleden is er al eens geprobeerd om dit plan te realiseren en de plannen zijn toen stukgelopen. Er was toen circa € 1000,- te kort aan budget.  

Dhr Scholtens gaat samen met de contactcommissie kijken of het plan nu wel gerealiseerd kan worden.  

Kiki vraagt aan de heer Scholtens hoe het zit met de vleermuizen. De heer Scholtens weet daar niet van af. Dhr Koelemeijer geeft aan dat er soms een vleermuis vliegt. De contactcommissie is van mening dat wanneer de vleermuizen vliegen (in de zomer maanden) er het minste behoefte aan is om de toren te verlichten.  

Dus dat als de verlichting daadwerkelijk hinderlijk is voor de vleermuizen gedurende de zomermaanden juni, juli, en augustus de verlichting beperkt of niet aan gaat.  

De aanwezigen vinden het een goed plan om de toren te verlichten echter de heer Heijkamp maakt de opmerking dat de toren door de hoge bomen (rijzen tot aan de hemel) niet meer zichtbaar is. Van welke kant je ook vandaan komt. Vanaf de Dorpsstraat is de klok van de kerk niet te zien.  

Afgesproken is dat de contactcommissie een bomenschouw gaat houden met de desbetreffende ambtenaar voor groen, de heer S. Muns, van de gemeente. Jan Koene gaat een afspraak maken. Betreft de bomen bij de kerk maar ook de bomen op het hofje.  

6. Wegsloot 

De gemeente heeft aan een extern bureau opdracht gegeven om in kaart te brengen wat de kosten zijn voor het realiseren van een schoeiing.  

Nog geen terugkoppeling ontvangen van de gemeente.  

Ernst Rot meldt dat de wegsloot vandaag (2 november ’15 dag van de vergadering) gepeild werd.  

Dus wij verwachten spoedig een antwoord vanuit de gemeente.  

7. Actielijst

De contactcommissie heeft naar aanleiding van de vergadering van 7 september een actielijst gemaakt van punten waarop al geruime tijd wordt gewacht. Op deze punten hebben wij 10 minuten voor de jaarvergadering een aantal antwoorden ontvangen: 

– Schilderen van de bruggen. Antwoord gemeente: Het onderhoud van de bruggen valt onder het kunstwerken areaal en wordt bekeken in 2016 of 2017. De contactcommissie heeft de vraag aan Mvr Fens (wethouder) gesteld wat dit inhoudt. Mvr Fens komt erop terug . 

– Schoonmaken lantaarnpalen: deze zijn in de laatste week van oktober schoon gemaakt. 

– Stoep oosteinde Wormer. Wordt voorlopig door de gemeente niets aan gedaan. Staat op planning voor 2019. Indien er eerder calamiteiten zijn, kunnen de inwoners bij de gemeente aan de bel trekken.

– Klacht van Dhr Heijkamp, en ook al reeds eerde gemeld bij de gemeente, dat er een geul zit voor de drempels tussen de school en het Hoek van Bosch. Als je over de drempels heen rijdt met de fiets is het gevoel of je tegen een stoeprand oprijd. De gemeente heeft als antwoord gegeven dat de drempels voldoen aan de normen voor hoogte dus klacht is niet goed begrepen. Contactcommissie gaat de klacht nogmaals neerleggen bij de gemeente met de omschrijving dat de geul voor de drempels opgevuld dient te worden. Wegdek voor de drempel is verzakt.

– De dorpsstraat en de stoep van het oosteinde lijken wel een wasbord. Contactcommissie stuurt een melding naar de gemeente en vraagt om reactie. 

– Paaltjes weiver: de contactcommissie heeft verschillende reacties verzameld en deze doorgegeven aan de gemeente. De contactcommissie is van mening dat we geen verkeersdeskundigen zijn en daarom alleen reacties zou verzamelen op het plan wat de gemeente heeft voorgenomen om te gaan uitvoeren.     

7 Ingekomen stukken 

Geen ingekomen stukken 

8 Rondvraag

Dhr van den Brink vraagt of de contactcommissie weet wat er gebouwd wordt op het Weiver. De contactcommissie heeft afgelopen voorjaar op de vraag of er eventueel gebouwd mocht worden op het perceel aan het Weiver een positief advies gegeven (ging om advies over bestemmingswijziging van tuin naar bouwgrond). De contactcommissie weet niet wat er gebouwd wordt aangezien de bouwaanvraag nog niet bij de contactcommissie is binnengekomen.  Anouk heeft gebeld met de gemeente maar krijgt als antwoord dat de aanvraag is in te zien via de website van de gemeente of ter inzage ligt op het gemeentehuis. Ondanks toezegging wordt de vergunningaanvraag wederom niet aan de Contactcommissie toegezonden en voorgelegd. Tevens is de contactcommissie van mening dat de gemeente en de Welstandcommissie bepalen wat er gebouwd mag worden. Als er bewoners van het dorp zijn welke bezwaar willen indienen tegen een bouw dient dit via de gemeente. Welstandscommissie heeft reeds positief beslist, aldus de heer Schavemaker van de gemeente. 

Dhr Heijkamp en Dhr van den Brink hebben te horen gekregen dat de bouwhoogte 9 meter is en dat het merendeel van de huizen op het weiver een bouwhoogte heeft van 9 meter. Dit is volgens Dhr Heijkamp niet waar. Er zijn enkele huizen 9 meter hoog maar het grootste deel is lager. Mevrouw Fens geeft aan dat de hoogte van de bouw is vastgesteld in het bestemmingsplan. Een bewoner kan dus een aanvraag doen volgens de normen binnen het bestemmingsplan en het is aan de welstandcommissie en de gemeente om dit te toetsen. Dhr Heijkamp vraagt of de contactcommissie een rol speelt in de bouwaanvraag. Volgens de gemeente niet daar de contactcommissie niet geïnformeerd wordt of om een standpunt wordt verzocht.  

Dhr van de Brink geeft aan dat er een extra brug over de wegsloot gebouwd gaat worden en dat dit ten koste gaat van 2 parkeer plaatsen. Hoe gaat de contactcommissie daar mee om. Deze brug is nog niet aangevraagd naar weten van de contactcommissie.  

Dhr Heijkamp heeft geen bezwaar als er gebouwd mag worden op 7 meter bouwhoogte. 

 – Mvr Klopper: onderhoud van de bruggen. Zie eerder in het verslag. Blijft bij de contactcommissie onder de aandacht en volgen het op de voet bij de gemeente.  

– Mvr Smit (gemeenteraad) gaf een compliment betreffende het deel “Dorpsvisie” tijdens de jaarvergadering van 7 oktober j.l. 

– Annemiek Vogel: opmerking dat er te weinig honden bakken zijn op het weiver en in de nieuwe buurt.  

– Annemiek Vogel vraagt of er een smoelenboek gemaakt kan worden zoals ook in omloop is in de Wijdewormer.  

9 Sluiting 

Anouk sluit de vergadering 

Verslag openbare vergadering 7 september 2015

Aanwezig: Jan Koene, Jim Praag, Anouk Scholtens en Paulina Bos.

Gasten: Alie Smit, Mart van de Kolk, Garry Klopper, Seiny Klopper, Frank Groen, Henk Roeleveld, Ernst Rot, Ed van Rijn, Leo Acquoy, Coen Ricken, Hans Mandjes en Piet Floris.

Afbericht: Kiki van de Nes, Rob Berkhout en wethouder Elly Fens.

1. Opening openbare vergadering.

Voorzitter opent de vergadering

2. Goedkeuring verslag vergadering 1 juni jl.

Mart reageert op de hoge drempels ter hoogte van de school, de zogenaamde spakenbrekers. Er zit een knik in, wat de klap die de fiets(er) krijgt alleen maar erger maakt. Staat op actielijst.

Hans bemerkte een zekere controverse binnen de commissie aangaande beplanting van plantsoenen. Met name tussen Jan en Paulina.

Paulina heeft een voorkeur voor onderhoudsvriendelijke planten, tegenwoordig vaker toegepast in perken. De zogenoemde prairieplanten, zoals siergrassen, Persicaria, Achillea, Echinacea, etc. De lage heesters zijn saai en ouderwets.

Jan zegt dat Jispers het kaal en overzichtelijk willen houden. Hans juicht biodiversiteit toe en zegt dat in sommige straten in Wormer acties zijn om vlinderplanten te planten.

Onvrede

Deze vergadering komen bewoners snel met opmerkingen. Opvallend is de onvrede bij de bewoners van Jisp en Oosteinde, over onderhoud openbare ruimte. Algemene mening is dat het verloedert. In overleg wordt een actielijst van gemaakt. Eerst kort de vergaderpunten:

3. Jaarvergadering

Woensdag 7 oktober vindt om 20.00 uur de jaarvergadering plaats in dorpshuis De Lepelaar.

4. Dorpsvisie

Jaarvergadering wordt een combinatie met werkgroep Dorpsvisie. Bewoners die in de visieboeken hebben geschreven, met aandachtspunten en oplossingen zijn gekomen, worden uitgenodigd. Ook de rest van het dorp krijgt een uitnodiging. De jaarvergadering wordt kort, zodat er ruimte is voor een open discussie aan de hand van de ingebrachte onderwerpen. Samen op zoek naar invulling en oplossingen.

5. Wijkbudget

Contactcommissie heeft voor het wijkbudget de historisch ogende straatlantaarn voor bij de kerk, de leskisten voor scholieren van De Harpoen. Dan is er nog een paar honderd euro over. Ideeën uit het dorp zijn welkom.

Ernst oppert een fietsenstalling voor bij De Lepelaar. Dit wordt overwogen, hoewel enkelen opperen dat dit een zorg van de uitbater is.

6. Wegsloot

Jan Koene vindt het jammer dat hij helemaal niets hoort van het verloop. Het onderwerp is in samenspraak met Jos Wezel, Nico Koelemeijer en Paulina Bos ingediend bij gemeente Wormerland. Jos heeft een mooi plan uitgewerkt en hij onderhoudt contact met ambtenaar Wormerland, maar krijgt de indruk dat er andere prioriteiten zijn. Druk op de ketel houden, zo weet de groep.

7. Actielijst

In overleg met aanwezigen wordt een actielijst opgemaakt en deze wordt direct ingeleverd bij het college van B&W en komt zodoende ook terecht bij de gemeenteraadsleden. De contactcommissie mist terugkoppeling vanuit de gemeente.

1. Hoe zit het met ingediende plan wegsloot, ons gemeentelijk monument? Er zit amper water in, waarmee een gevaarlijke situatie kan ontstaan, als de brandweer water uit de sloot wil onttrekken. Tevens wacht werkgroep wegsloot op reactie.

2. Wanneer worden de openbare bruggen geschilderd?

3. Wanneer worden de straatlantaarns schoongemaakt? Ze zijn vies en geven daarom slecht licht.

4. Aandacht voor bestrating, met name tegelpaden en trottoirs in Oosteinde, maar ook in Jisp. Er ontstaan gevaarlijke situaties.

5. De verkeersdrempels ter hoogte van voetbalkooi en De Harpoen, zijn voor fietsen ware spakenbekers. Bestrating s.v.p. aanhechten.

6. De verkeerssituatie, aangaande paaltjes en drempels. Kan publicatie van plan voor Weiver weer terug op de website a.u.b., zodat mensen kunnen reageren?

7. Wijkbudget indienen a.d.h.v. formulier. (actie Kiki-Anouk)

8. Ingekomen stukken, etc.

Geen bijzonderheden.

9. Rondvraag

Hans vraagt wat Jisp doet aan de Nacht van de nacht, 24 oktober. Het is een jaarlijks activiteit om de duisternis te bevorderen. In Jisp zijn geen activiteiten. Misschien volgend jaar.

Piet Floris wil zich beklagen over de tegelpaden en trottoirs aan de Dorpsstraat, Wormer. Hij krijgt het advies een melding over woon- en leefomgeving digitaal door te geven via de website meldingsformulier op www.wormerland.nl

Leo informeert hoe bepaalde klachten worden opgepakt. De contactcommissie verwijst in sommige gevallen naar de kernregisseur. Deze checkt of een klacht gegrond is.

Mart adviseert klachten betreffende de openbare ruimte bijvoorbeeld met een buurtschouw te verhelpen. In zijn omgeving vindt dit plaats en gaan bewoners op stap met o.a. politie en vertegenwoordiger van woningbouwvereniging.

Leo ziet graag glasvezel in het gebied ter bevordering van snelheid internet. De technische ontwikkeling gaat verder en kosten zijn inmiddels minder hoog.

Er ontstaat een discussie. Feit is dat de digitale ontwikkeling nuttig kan zijn in huis, nu ouderen langer thuis moeten blijven wonen. Tevens zijn de ondernemers (agrariërs) in de zogenaamde buitengebieden in hun bedrijfsvoering er mee geholpen. (agendapunt cc)

Frank informeert naar de status van het Weiver. Hij heeft gezocht naar het plan dat op de website van Wormerland zou staan, maar kon het niet vinden, dus hij kan er ook niet op reageren. Frank wacht zelf ook op reactie van gemeente, aangaande de paaltjes voor zijn huis. Druk autoverkeer tussen 7 en 9 uur. (punt verkeers cc)

Ernst ziet graag dat er gehandhaafd wordt op de Dorpsstraat. Door de bouwactiviteiten zijn er veel foutparkeerders.

Daarbij noemt hij ook het permanent aanleggen van boten in de passantenhaven. Hij ziet een politiewagen langsrijden, maar inzittenden grijpen niet in. Hij oppert om Jisp af te scheiden van Wormerland, zelfstandig verder te gaan of aan te kloppen bij een andere gemeente. Aanwezigen haken aan en zeggen dat het in bijvoorbeeld De Rijp alles keurig netjes is, etc. (punt cc)

Seiny maakt zich al jaren zorgen om de paaltjes tegenover haar woning, Weiver 5. Met regelmaat ziet zij schoolkinderen tegen de paaltjes rijden. Volgens haar hoeft een paaltje maar anderhalve tegel verplaatst te worden, zodat het minder smal wordt. Dat ze dan mogelijk tegen haar geparkeerde auto rijden, vindt ze minder erg.(punt verkeer cc.)

Coen meldt dat hij met belangstelling uit kijkt naar de jaarvergadering.

10. Sluiting.